Fogorvosi biofizika 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-BZ2-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-BZ1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A tantárgy a Fogorvosi biofizika 1 tantárgyra építve tárgyalja a biológiai rendszerek felépítésének és működésének fizikai alapjait, valamint az élő anyag szerkezetének és működésének vizsgálatát szolgáló fizikai, biofizikai, valamint fizikai jellegű orvosdiagnosztikai módszerek alapjait. Az előadások témakörei: atom- és magfizika, spektroszkópia, diagnosztikai- és kutatási módszerek, anyagtani vizsgálómódszerek.

Előadások

 • 1. Atom és kvantumfizikai alapfogalmak - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 2. Radioaktivitás - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. Spektroszkópia I.: abszorpció és fluoreszcencia - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 5. Spektroszkópia II.: IR, Raman - Dr. Bugyi Beáta
 • 6. Röntgen előállítás és diagnosztika I. - Dr. Kengyel András Miklós
 • 7. Röntgen előállítás és diagnosztika II. - Dr. Kengyel András Miklós
 • 8. NMR, ESR, MRI - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 9. Lézerek előállítása és alkalmazása I. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 10. Lézerek előállítása és alkalmazása II. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 11. Fotodinámia. Polimerek. Fotopolimerek - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 12. 3D nyomtatás technikája és lehetőségei - Dr. Telek Elek
 • 13. Szerkezetvizsgálati módszerek I. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 14. Szerkezetvizsgálati módszerek II. - Dr. Szabó-Meleg Edina

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Geiger-Müller számláló. Radioaktív felezési idő I.
 • 3. Szcintigráfia
 • 4. Béta-sugárzás abszorpciója. Radioaktív felezési idő II.
 • 5. Lézer
 • 6. Mikroszkópia
 • 7. Centrifugálás
 • 8. Doppler-ultrahang
 • 9. Ultrahang
 • 10. Polarimetria
 • 11. Optika
 • 12. Pótlás, konzultáció
 • 13. Pótlás, konzultáció
 • 14. Pótlás, konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.
Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006
Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Saját oktatási anyag

Oktatási anyagok a PotePedia (https://potepedia.coursegarden.com/) és az MS Teams (www.office.com) felületén érhetőek el.

Jegyzet

Saját előadás órai jegyzet

Ajánlott irodalom

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997
Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során a hallgatók dolgozatot írnak vagy vizsgáznak a gyakorlat anyagából, amelynek eredménye alapján mentességet kaphatnak a szigorlat adott részei alól.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása megbeszélés alapján. A gyakorlatokról maximum 2 hiányzás megengedett.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések megtalálhatók a PotePedia (https://potepedia.coursegarden.com/) és az MS Teams (www.office.com) felületen.

Vizsgáztatók

 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Telek Elek

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Szajkóné Longauer Beáta
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Varnyuné Dr. Kis-Bicskei Nikolett
 • Zalai Zsófia