Biofizika szeminárium fogorvostan hallgatók számára 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-SD1-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BZ1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 25 fő

Tematika

A tantárgy célja a Fogorvosi Biofizika 1 tárgyhoz csatlakozva megtárgyalni és elmélyíteni az előadásokhoz szervesen kapcsolódó, fogászati példákon alapuló tananyagot. Kiscsoportos foglalkozás révén lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, számolási feladatok megoldására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezető
 • 2. Mechanika (kinematika, dinamika, feladatmegoldás)
 • 3. Mechanika (lendület, munka, energia, kiegészítés, feladatok)
 • 4. Hullámok (hang)
 • 5. Termodinamika (Hő, fajhő, hőkapacitás, hővezetés, hődiffúzivitás, hőtágulás és ezek fogorvosi jelentősége)
 • 6. Anyagtan (hallgatói előadások)
 • 7. Szilárd testek (terhelési görbék és értelmezésük)
 • 8. Érzékszervek (érzékszervi receptorok: látás, hallás, ízérzékelés, szaglás, hallgatói előadások)
 • 9. Diffúzió, ozmózis (Alapfogalmak, Fick törvény és levezetése, ozmózis gyakorlati példák, hemodialízis)
 • 10. Elektromosság (váltóáram, impedancia, apex lokátor)
 • 11. Gyakorlás (biofizika nagyzh-ra való felkészülés: számolási feladatok gyakorlatok alapján)
 • 12. Értékelés (konzultáció, beadandó)

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.

Saját oktatási anyag

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Damjanovich, Fidy, Szöllősi (szerk.:): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs. Előzetes egyeztetést követően, azonos héten másik csoporttal pótolható.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések megtalálhatók a Biofizika Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Turzó Kinga Mónika
 • Madarász Tamás
 • Szajkóné Longauer Beáta