Rólunk

WHO Együttműködő Központ  a Migrációs-egészségügyi képzés és kutatás területén

2013. január elsejével a PTE Szenátusának határozata alapján a korábbi Infektológiai, Honvéd- és Katasztrófa-orvostani Tanszék utódjaként megalakult a Műveleti Medicina Tanszék.

A szervezeti egységben 4 csoport működik. A Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelmi Orvostani Tanszéki Csoportot dr. Rendeki Szilárd, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet illetve a Műveleti Medicina Tanszék klinikai főorvosa vezeti. A Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportot dr. Szilárd István c. egyetemi tanár irányítja. A Kultúrmedicina Tanszéki Csoport vezetője dr. Molnár F. Tamás egyetemi tanár, aki a tanszékvezető helyettese is. A Védelmi Kutatások Központ vezetője dr. Kobolka István ezredes, egyetemi docens. A Műveleti Medicina Tanszék irányítására dr. Bogár Lajos egyetemi tanár kapott kinevezést 2013 januárjában.

Migrant Health Programs hivatalos logoja Migrációs-egészségügyi tanszéki csoport bemutatása

 

A bevándorlók száma egyre nő az EU 28 tagállamában, és becsült számuk a teljes lakosság 8%-át is meghaladja. Az Európai Unió számára a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt a bevándorló munkaerő alapvető gazdasági szükséggé vált, de ugyanakkor sikeres integrációjuk komoly kihívást is jelent. A probléma multidiszciplináris, egészségügyi, közegészségügyi kérdések mellett komoly gazdasági és emberjogi oldala is van. Ebben a folyamatban az egészségügy kulcsszerepet játszik, szolgálva egyben a társadalom egésze gazdasági és egészségbiztonsági érdekeit is. Ehhez speciális ismeretanyaggal felvértezett szakemberek kellenek. Ennek ellenére jelenleg az európai képzési struktúrában eddig ez még nem tükröződik.

2005-ben alakult meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (PTE ÁOK) a Klinikai Infektológia és Migrációs-egészségügyi Tanszék azzal a céllal, hogy a migrációs- egészségügynek, mint az egészségtudományok új interdiszciplináris területének oktatási és kutatási központjává váljon Magyarországon, illetve a környező európai régióban. A tanszék azóta szilárd tudományos, illetve egészségpolitikai kapcsolatokat alakított ki Európa-szerte. Ennek a hagyománynak és feladatkörnek új strukturális keretek közötti továbbvitele és kiteljesítése a célja a Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportnak is.

A PTE ÁOK már fontos lépéseket tett a migráció területéhez kapcsolódó humán erőforrás Európai szintű építésére. Tanévenként több mint 400 magyar és külföldi hallgató találkozik a képzés során a kérdéskör különböző aspektusaival.

A sokszínűség egyre jelentősebbé válik mind az ellátottak, de ugyan csak a képzésben résztvevő hallgatók körében is, ezért a kulturális kompetencia beépülése az oktatásba jelentős szempont. Nem szabad ugyan akkor ezt a kérdést a hazai lakosok körében sem megkerülni, ezért a roma lakosság egészségének a javítását célzó törekvések is képzési és kutatási tevékenységünk fontos részét alkotják.    

Ezt a törekvést ismerte el az Egészségügyi Világszervezet, amikor a PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszékét WHO Együttműködő Központ rangra emelte a migrációs-egészségügyi képzés és kutatás területén. Az új központ jelentős szerepet játszik a Világszervezet európai migrációs egészségügyi tevékenységében, és új lehetőségeket nyit a kar és az egész egyetem előtt. A kapcsolat formalizálása több éve tartó közös munka eredménye volt.

Az együttműködési központok fontos szerepet játszanak az WHO-ban, egy-egy részterületen belül segítve a világszervezet munkáját. A PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék számára a következő területek lettek kijelölve:

 • Contribute to WHO dissemination and advocacy policy
 • Human resource capacity building on the field of Migration Health
 • Assist WHO in health information related research

 „Az együttműködési központok olyan tudományos intézmények, amelyek kiemelkedő szintű munkát végeznek bizonyos, az egészségügy fejlesztésével, avagy a népegészségüggyel összefüggő területen, és ezáltal szakmai hátteret tudnak nyújtani a WHO számára” - foglalta össze röviden Dr. Östlin Piroska az együttműködési központok szerepét.

A képre kattinva átválthat a Migrant Health Program hivatalos weboldalára.

További információ olvasható a tanszéki csoport hivatalos weboldalán: http://www.mighealth-unipecs.hu/  és instagram oldalán: https://www.instagram.com/mighealth.unipecs/ 

 

 

A Kultúrorvostani Tanszéki Csoport bemutatása

 

Miként kerül a kultúrorvostan (az angolszászoknál Medical Humanities) elnevezésű tanszéki csoport a Műveleti Medicina Tanszék szervezeti egységébe? Az orvoslás, egykor a hét szabad művészet egyike, ma magasan technicizált, gépfüggő szolgáltatóiparrá silányul, ha hagyjuk. Az egész ember gyógyításához azonban kultúrájának ismerete éppúgy hozzátartozik, mint például az anatómia vagy a mellkassebészet tételes tudásanyaga.

A kultúrorvostant a szélsőséges helyzetekben nyújtandó sürgősségi intenzív terápia intellektuális táptalajaként, vagy “trendi” módon fogalmazva, adatbázisaként definiáljuk. Vagyis a kultúrorvostan a szigorú szakmai protokollok (katasztrófa, háború, terrorcselekmény okozta egyéni és tömeges sérülések) mögöttes kulturális lenyomata. Aki nem ismeri a múltat, arra ítéltetik, hogy újra elkövesse a régi hibákat – tanít Churchill. A jelen a jövő múlt idejű alakja – tartjuk mi. A tanszéki csoport feladata, hogy a történettudománnyal, a bölcsészettel, szépművészetekkel közös felszíneken létrejött tudást, tapasztalatot a hallgatók (graduális képzés) és a szakképzésben résztvevők (posztgraduális képzés) számára hasznosítsa (tudás-transzláció). Röviden: a medicina és a humaniórák átfedéseit kutassa, oktassa, miközben hangsúlyosan a napi orvoslásban gyökerezik.

Kaput kívánunk nyitni azoknak, akik – bármely irányban – ezen a virtuális határfelületen át akarnak lépni, érdemi és gyümölcsöző párbeszédbe kívánnak fogni. Ebben az értelemben egyetemen belüli, ha úgy tetszik össz-kari egység létesült, amely következésképpen nyitott lesz a többi karok hallgatói számára is. Helyet és teret, intézményes keretet kívánunk nyújtani azoknak az orvosi és rokon egyetemi tanulmányokat folytatóknak, akiket érdekel a szervezett formájú interdiszciplinaritás, és eminens módon képesek űzni ezt a tudományágat a maguk örömére és a köz javára.

 

 

Honvéd, katasztrófa és rendvédelem orvostani tanszéki csoport Bemutatása

 

A PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék önálló szerveződésű  Honvéd, katasztrófa és    rendvédelem orvostani tanszéki csoportja  az alapszakmák tudásanyagára és rutinjára építve, határterületi és  a külön-külön, egyediségében nehezen értelmezhető specifikumok oktatására, kutatására és fejlesztésére koncentrál. Hazai orvostudományi egyetemi kezdeményezésben még nem volt példa hasonló együttműködésre, mely csakis az egyes részterületek kiváló gyakorlóinak bevonásával lehetséges.

A Honvédorvostani Tanszéki Csoport tagjainak feladata a szakterület graduális és posztgraduális képzési rendszerének létrehozása. Többféle oktatási tevékenységük mellett együttműködnek a NATO CENTRE OF EXCELLENCE FOR MILITARY MEDICINE tanfolyamainak megvalósításában is.

A képre kattinva további információkat ismerhet meg a tanfolyamokkal kapcsolatban.  http://www.coemed.hu/

A Katasztrófa-orvostani Tanszéki Csoport tagjai végzik az orvostanhallgatók szakterületi képzését. Az Országos Mentőszolgálattal és a regionális katasztrófavédelmi szervezetekkel együtt protokollokat alkotnak, szimulációs oktatást és vakriadókat gyakorolnak. Feladatuk az ipari balesetek és tömegkatasztrófák elhárítására irányuló kutatások hazai tapasztalatainak összegezése. Kapcsolatot tartanak a nemzetközi katasztrófa-medicina képviselőivel, hogy külföldi gyakorlatokon gyarapíthassák a tapasztalataikat (pl. a Milano Disaster Medicine, Master Course-án).

A Rendvédelmi Orvostani Tanszéki Csoport  szerkezetében egyedülálló oktatási-kutatási csoport. Feladata a rendvédelmi erők egészségügyi képzésének egymásra épülő, moduláris rendszerének kidolgozása és végrehajtása. A csoport oktatni fogja az egészségügyi alapfelszerelés használatát és a legfontosabb életmentési módszereket, továbbá a rendvédelmi dolgozók kötelező egészségügyi kiképzését egységesíteni fogja.

 

Védelmi Kutatások Központ bemutatása

 
Létrehozásának szükségessége:

Az  elmúlt években bekövetkezett változásokat vizsgálva azok várható változásait figyelembe véve a fegyveres és rendvédelmi szervek képzési területére illetve a közigazgatásban dolgozók oktatására, átképzésére, továbbképzésére speciális pályázatokon való részvételre (K + F), NATO és Európai Uniós projekteken való indulás céljából szükségesnek láttuk létrehozni a fent nevezett Központot.

Egyetemen belüli helye:

A központ a PTE ÁOK infrastruktúráját használja. Létesítésében és későbbi fenntartásában külső szponzorok is tevékenykednek. Tagjai a kar állandó és vendégoktatói ill. felkért munkatáraiból  kerülnek ki. Adott témát felkért külsős szakember is vezethet.

Célja:

A Védelmi Kutató Központ a védelmi és biztonsági ipar kutatásainak elméleti támogatását, a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztés eredményeinek polgári célú hasznosítást segítené elő kiemelten az oktatás, képzés, kutatás területén. A kutatás-fejlesztéssel szemben támasztott növekvő igény szükségesé teszi az ott foglalkoztatottak szakmai képzését is. Nagyon lényeges cél a védelmi szférában alkalmazott eredmények, fejlett technológiák polgári életbe való megjelenése és elterjedésének felgyorsítása. A leendő vezetők (hon és rendvédelmi ill a polgári életben egyaránt ) képzése során ismereteket nyerjenek az aktuális biztonságpolitikai kihívásokról, védelemigazgatás feladatrendszeréről, hazánkat érintő egyéb geopolitikai problémákról.

További célok:
 1. A védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozása és hasznosítása, feltételeinek javításával segítse a magyar gazdaság fejlődését, gazdálkodó szervezetek bekapcsolódását a nemzetközi munkamegosztásba.
 2. Előmozdítani a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztés eredményeinek hasznosítását a polgári életben.
 3. Kapcsolódni más K + F tevékenységhez (kiemelten NATO és EU).
 4. Az új tudást és technológiát létrehozó kutatóhely, képzőhely anyagi érdekeltségének megvalósulása.
 5. Pályázati kiírásokon való részvétel.
 6. Projektek egyeztetése, indítsa, részvétel azokon.
 7. Védelmi- védelemigazgatási  és biztonsági programok, témák eredményeinek elemzése. (Ezek elsősorban polgári életben történő hasznosítása).
 8. Kapcsolattartás minisztériumokkal, hazai és külföldi tudományos intézményekkel, kutatóhelyekkel, stb.
 9. Migrációval és  biztonsági kockázati tényezőkkel összefüggő tanulmányok, konferenciák és képzések szervezése.
 10. Át és továbbképzések, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.
 11. Specializációk tartása.
 12. Hazai és külföldi oktatási (katonai és polgári) intézményekkel kapcsolatfelvétel, hallgató és oktató csere, publikációk megjelentetése.
 13. Önkéntes tartalékos rendszer elméleti és gyakorlati képzésekkel való támogatása
 14. Védelemigazgatási, geopolitikai, biztonságföldrajzi kutatások, elemzések, specializációk tartása (elsősorban a hallgatók ill a térségben élők bevonásával)
 15. Hazafias nevelés elősegítése
 16. Együttműködés az egyetem más karaival és kutató intézményeivel
Igazgató:
 

Amennyiben ide kattint, további információhoz juthat a Védemi Kutatások Központ tevékenységeiről.

 

 

A tanszék oktatás és kutatás területére minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek.