« Kutatás

TDK témáink

A kutatás során összehasonlítjuk a mellkaskomprimáló eszközzel, illetve kézzel végzett mellkaskompressziók kimenetelre gyakorolt hatását. Vizsgáljuk a rövid és a hosszú távú túlélést, többek között  figyelembe véve az egyéb befolyásoló tényezőket, mint laikus által megkezdett újraélesztés, kiérkezési idő, mentőegység fajtája, beavatkozás során végzett gyógyszeres és elektromos terápiát, kórházba érkezés idejét.

 

Munkacsoportunk már működteti az interaktív web alapú adatbA képre kattinva átválthat a Roma Health Network hivatalos weboldalára.ázist és kutatói fórumot.(http://www.romahealthnet.org) Ennek fejlesztésében, moderálásában, kutatási kapcsolatok kiépítésében, új kutatások kialakításban, csatlakozó rendezvények szervezésében való részvételre ad lehetőséget a TDK munka. 

A migránsok nem csak eredetországuk morbiditási profilját, de a közegészségügyi hálózat fejlettségét is tükrözik. Ennek fontos eleme a vakcináció. Az un. ’vakcinációval megelőzhető betegségek’, mint morbilli, poliomyelitis, diphteria újra megjelentek Európában, kisebb járványgócokat alakítottak ki. Ezért a WHO és az EU elsődleges célnak tekinti a migránsok vakcinációját. A hazai migránsok körében folytatott kutatásaink erre a témára is kitérnek. (lásd: http://www.mighealth-unipecs.hu)  

A képre kattinva átválthat a Migrant Health Program hivatalos weboldalára.

A WHO Európai Irodájával együttműködve olyan negyedévenként megjelenő elektronikus újság fejlesztésén és gondozásán dolgozunk, amely az európai migrációs folyamatok egészségügyi/ közegészségügyi aspektusaival foglalkozik, és egyben web alapú adatbázisul, is szolgál. Ezen túlmenően moderált kutatói fórumot is magában foglal kutatói kapcsolatok kiépítésére, új kutatások kialakítására.

Társtémavezető: Salamon Csaba

Az utóbbi években az EU és a WHO prioritásként jelölte ki a hátrányos helyzetű csoportok, romák égészség-kilátásait javító projektek, intézkedések kidolgozását. Kiemelt cél az egészségügyi ellátást és az egészséges életmódot támogató szolgáltatások, törekvések multikulturális kompetenciájának fejlesztése. A cél eléréséhez az érintett csoportok, ellátó rendszerek, támogató civilszervezetek közötti egységes narratíva, értelmezési keret valamint cselekvési konszenzus kialakítása elengedhetetlen.

Az emberkereskedelem nagyságrendje Európában eléri az évi fél milliót. Az áldozatok (kényszer prostitúció, kényszer koldulás /gyerekek!/, szervkereskedelem, kényszermunka) komplex abúzusnak vannak kitéve, ahol a fizikai, szexuális, pszichikai erőszak egyszerre van jelen. Ezek ellátása speciális ismereteket, felkészültséget kíván. A kutatás, ehhez kapcsolódó továbbképzés/ tréning fejlesztés nemzetközi és hazai humanitárius szervezetekkel együttműködve folyik. (Irodalom: Szilard I., Barath A.: Public Health Aspects of Trafficking in Human Beings: Health Promotion and Prevention Tasks and Possibilities In: Health Promotion and Disease Prevention; a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. p. 670 - 693 Hans Jacobs Publishing Company 2007 Germany and FYRM) 

Az Európai Unió (EU) fogyó népessége számára a migráns munkaerő egyértelmű gazdasági szükségszerűség. Ugyan akkor távoli földrészekről érkező migránsok integrálása az európaitól különböző betegségprofiljuk, kulturális/ munka-kulturális hátterük miatt a jelenlegi munka-egészségi gyakorlat és vizsgálati protokollok felülvizsgálatát, az új körülményekhez való adaptálást kívánná meg; a kutatás a jelenlegi helyzet EU szintű felmérését és javaslatok kidolgozását, bevezetésük tesztelését jelenti.

A TDK hallgató feladata aktívan részt venni a pécsi szegregátumokban élő roma populációk egészségi állapotának felmérésére irányuló lakossági egészségfelmérésben (személyes interjúzás során). Részvétel az adatok feldolgozásában, összehasonlítás a rendelkezésre irányuló szakirodalmi adatokkal és a teljes hazai népességben végzett 2014-es lakossági egészségfelmérés eredményeivel (OLEF, 2014). Következtetések levonása, javaslatok a romák egészségi állapotának javítására, az egyenlőtlenségek csökkentésére.

A hallgató feladata széleskörű szakirodalmi adatgyűjtés egyes kiválasztott etnikumhoz való tartozás, és/vagy kultúra és vallás egészségre gyakorlolt hatásainak témakörében (pl. vallási előírások, szokások, hiedelmek, böjtök, diéták, viselmekdéselemek, orvos-beteg kapcsolat, stb.). A hallgatók kutatásaik során meríthetnek saját etnikai, kulturális vagy vallási hátterükből is, azonban a gyűjtött adatok objektív és kritikai elemzése szükséges a bizonyítékokon alapuló orvoslás tükrében.

A TDK hallgató feladata összegyűjteni, összehasonlítani és elemezni széleskörű szakirodalmi adatgyűjtés révén az elérhető epidemiológiai és más releváns adatokat a menedékkérők országai, valamint az irreguláris migráció szempontjából fő küldő országok tekintetében: morbiditási profil, védőoltási rendszer és lefedettség, az ellátórendszer állapota és működése, a helyi kulturális és vallási tényezők, melyek hatással lehetnek az egyének, közösségek egészségére, stb. Az összegyűjtött adatok elemzése alapján követően következtetések levonása a valós, ill. nem valós közegészségügyi veszélyekről, fenyegetettségről, valamint ezek megelőzéséhez szükséges lépésekről a fogadó országokban (pl. oltások, képzés, stb.)

A TDK hallgató feladata összegyűjteni, összehasonlítani és elemezni EU-szintű szabályozásokat, gyakorlatokat a migránsok (legális vagy irreguláris) egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésével kapcsolatosan. Elemezni az esetleges akadályokat, valamint következtetések, ajánlások megfogalmazása.

A migráció szempontjából fogadó - vagy célországokban a sikeres integráció egyik alapvető feltétele az adott ország egészségügyi ellátórendszerébe történő zökkenőmentes beilleszkedés. A hallgató feladata egyes választott országokban vizsgálni ennek a feltételeit, jogszabályi környezetét, gyakorlati megvalósulását (’best practices’), különös figyelemmel a folyamatban lévő integrációs programok egészségügyi elemeire (pl. informálás, motiválás), az újonnan érkezettek szűrővizsgálati ill. védőoltási programokba történő bevonására, a mentális és pszichoszociális segítségnyújtással kapcsolatos programokra, valamint munkaerőpiaci integrációjukkal kapcsolatos egészségügyi rendelkezésekre, gyakorlatokra.

 
 

A TDK hallgató feladata az elérhető szakirodalom és az Intézet széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül összegyűjteni, összehasonlítani és elemezni az Uniós migráns egészségügyi szűrővizsgálati gyakorlatokat és következtetéseket, javaslatokat megfogalmazni egy egységes, nemzetközi szűrővizsgálati protokol témájában

Témám a 2014. január 1 – 2017. december 31. között a Vámosszabadi Menekülteket Befogadó Állomáson elhelyezett, regisztrált menedékkérők egészségügyi adatainak elemzésére épül. Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a fertőző megbetegségekre, ill. az azokat feltáró kötelező szűrési protokollra. Dolgozatomban ezen adatok feldolgozását, ábrázolását és elemzését végzem. Az adatállomány lehetőséget biztosít korábban Magyarországon még nem vizsgált epidemiológiai aspektusok, kérdések elemzésére is, mint például:

  • Van-e kapcsolat a származási ország és a szűrési protokoll által lefedett fertőző betegségek között?
  • Milyen egyéb fertőző betegségek jelenthetnek kihívást?
  • Milyen eloszlást mutatnak az egyes fertőző betegségek a menedékkérő populációban?
  • A jelenleg hatályos kötelező szűrési protokoll képes-e hatékony választ adni a valós kihívásokra az adatbázisban előforduló fertőző megbetegedések ismeretében?

A gyógyszeres terápia hatékonyságában, a lehetséges kimenetekben jelentős különbségek fordulhatnak elő, amelynek hátterében a betegek genetikai különbözősége állhat. Számos bizonyíték létezik az egyes hatóanyagok hatásmechanizmusában, metabolizmusában tapasztalt, genetikai alapokon nyugvó eltérésekre, ugyanakkor a napjainkban tapasztalható felgyorsult migrációs folyamatoknak köszönhetően egyre heterogénebb társadalmak alakulnak ki világszerte. Például: a renin aktivitásban tapasztalható különbségek miatt nem csak a Ca-csatorna blokkolókra, de az ACE-gátlókra adott terápiás válaszban is szignifikáns eltérés mutatkozik a kaukázusi és az afrikai népcsoportok között; a CYP2D6 aktivitásában akár 1000-szeres különbség is tapasztalható egy kaukázusi és egy etióp egyén között. A témára jelentkező hallgató az individualizált terápiában már fellelhető, ill. az aktuális kutatások tárgyát képező aspektusok irodalom-kutatásában venne részt, valamint a migrációhoz kapcsolódó,,ajánlások" kialakításába kapcsolódhatna be.

 

Az elmúlt évek során jelentősen erősödött az Európai Unió felé irányuló migráció. Származásukat tekintve, zömében olyan közel-keleti és afrikai országokból érkeznek, ahol egyes fertőző betegségek még endémiásnak számítanak, viszont Európából részben, vagy teljesen eltűntek. A jelentkező hallgató a hazánkba érkező menekültek egészségügyi adatainak retrospektív feldolgozásában, valamint a témához kapcsolódó szakirodalom-kutatásban működhet közre.

 

A mellkasi betegségek kulturális dimenziójának, az ábrázolás és az egyes definitiv pathologiák viszonya a dolgozat témája.

A feldolgozás fókuszában az orvosi megközelítés áll: az a speciális tudásanyag, melynek művészettörténeti alkalmazása interdiszciplináris megközelítésben hoz határterületi hasznot.

 

 

Egy kivételesen jól dokumentált járvány, közegészségtani, bakteriológiai feldolgozása máig ható relevanciával rendelkezik.

Irodalmi kutatás a Hadtörténeti Múzeumban illetve a hazai és nemzetközi szakirodalomban.

Irodalmi kutatás, illetve a klinikai anyag feldolgozása.

A betegség és a szépirodalom kapcsolata. 

Alternatíva: A betegség recepciója a művészetekben, általában. Irodalom feldolgozása, önálló elemzés.

A sebészet - vagy ennek valamely ága - és a művészetek kapcsolódási pontjai. Az érintkezési felületek felhasználásának kutatása az oktatásban, kutatásban.

Baleseteket  követő , helyszíni  sérült ellátás esetén  az anesztézia és analgézia elméletei és gyakorlati lehetőségeit vizsgáljuk.  Elemezzük a tömeges beteg áramlás  által okozott ellátási diszkrepanciákat , áthidaló , praktikus megoldásokat keresünk. 

A modern rendészeti, harcászati doktrinák szerves részét képezi a harctéri sebesültellátásban járatos, különböző kompetenciaszintű szakemberek alkalmazása. A kutatás célja annak feltérképezése, hogy milyen előnyökkel jár, illetve milyen kockázatokat jelenthet a rendészeti munka során alkalmazott taktikai medicina.

A XX. század közepétől a tudomány, és a technika fejlődésének köszönhetően egyre inkább szerepet kapott az atomenergia polgári, illetve katonai célú felhasználása. Bár katonai alkalmazása - egyelőre csak - kísérleti robbantások szintjén történt, polgári célú hasznosítása világszerte elterjedt. A meghirdetett témában a nukleáris katasztrófák honvéd-, és katasztrófa orvostani aspektusait vizsgáljuk, különös tekintettel az elmúlt közel negyed évszázadban történt nagyobb atomerőmű balesetek (Pripjaty - Csernobil, Fukusima Daichi, stb. ) mind a környezetre, mind a medicinára gyakorolt hatásaira.

2001.szeptember 11-én az Al-Kaida terrorszervezet támadást hajtott végre az Amerikai Egyesült Államokban levő célpontok ellen. Válaszul az USA támadást indított Afganisztán, majd később Irak ellen. A harci cselekményekben, illetve az azt követő műveletekben számos NATO, illetve nem- NATO tagállam (ISAF) vett részt, melyek hatásai a közelmúlt, és napjaink eseményire is jelentős befolyással bírnak. A NATO sebesült ellátással kapcsolatos szintjeinek jelölése ROLE I – IV. Jelen téma ezeken a szinteken bekövetkező sebesült ellátás, modalitásbeli változásaival foglalkozik, 2001. szeptember 11-t követően.

A különösen nagy fizikai és pszichés megterhelés élettani folyamata régóta kutatott téma . Jelen vizsgálatunkban a műveleti helyzetekre felkészülők   szervezetében lezajló változásokat új megközelítésben vizsgáljuk. 

A tömeges sérült ellátás elveinek fejlődését tekintjük át. A hazai viszonyokat felmérve összevetjük a gyakorlatot a nemzeti és nemzetközi standarddal. Elemezzük a hazai természeti és ipari katasztrófák egészségügyi biztosítását. 

A múlt évben megjelent katasztrófa törvény alapján a katasztrófa ellátás megszervezésének lehetőségeit vizsgáljuk meg. Sémákat alkotva   uniformizáljuk az egyes intézményi katasztrófa terveket és azok korlátait. 

Az asszimmetrikus háború körülményei között az egészségügyi szervezés és ellátás számtalan elemét meg kellett változtatni. A műveleti medicina koncepciójában az aneszteziológia kihívásokat és azok megoldásait keressük. 

Egyes kórélettani folyamatok zajlásdinamikája különböző. Az időfaktor olyan elvi szám amely megmutatja a folyamat gyorsaságát, életet veszélyeztető voltát. A magas időfaktorú folyamatok felismerése meghatározza a sürgősségi ellátás beavatkozásainak prioritását, a TRIAGE-t. Vizsgálhatók az egyes akut kórképben mérhető paraméterek, ezek változása mutatja az időfaktor változását is.

Az újraélesztés kivitelezése nagyban függ az elméleti alapoktól. Protokoll írja le a nemzetközileg ajánlott folyamatot. Ettől eltérés hibákat von maga után amely hibák befolyásolhatják az újraélesztés kimenetelét. A hibák elemzése hozzásegíthet a továbbiakban a következmények kiküszöböléséhez. A nemzetközi ajánlásokat a tudomány fejlődése tükrében folyamatosan újraértékelik, a szükséges módosításokat közzéteszik.

 

A shockfolyamat számos ok miatt jöhet létre. Ennek helyszíni, sürgősségi osztályos felismerése, megfelelő gyors ellátása a prognózist befolyásolja.

 

A fájdalom jellege, helye, erőssége, egyéb kvalitásai, a megélt fájdalom intenzitás mind figyelemfelhívó jel, amely segíti a diagnosztikát, ugyanakkor elemi szükséglet a betegek szenvedéseinek csökkentése. Az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment át a fájdalomcsillapítás eszköztára, ami elsősorban a képalkotó diagnosztika fejlődésének is köszönhető.