Alkalmazott biometria

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-ABI-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

A tudományos kutatások eredményeinek megértéséhez, saját kutatás tervezéséhez és az adatok kiértékeléséhez nélkülözhetetlen bizonyos statisztikai és biometriai módszerek ismerete. A tantárgy célja, hogy a Biometria keretében megszerzett alapismereteket gyakorlati probléma - megoldásokon keresztül kibővítse és elmélyítse.
Tárgya: A szakirodalomban gyakrabban előforduló biometriai módszerek (pl.: túlélésanalízis, varianciaanalízis, regressziószámítás) alkalmazásának bemutatása különböző reprezentatív példákon keresztül, illetve a hallgatók saját adatainak segítségével.

Előadások

 • 1. Biostatisztikai ismeretek felelevenítés, kutatásmódszertani ismeretek - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 2. Varianciaanalízis - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 3. Regressziónalízis - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 4. Korrelációanalízis - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 5. Túlélésanalízis - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 6. Faktoranalízis - Borbásné Dr. Farkas Kornélia

Gyakorlatok

 • 1. SPSS használata vegyes feladatok megoldására
 • 2. Varianciaanalízis. Post hoc tesztek. Példák a klinikai kutatások területéről.
 • 3. Regresszióanalízis: Lineáris és nem lineáris összefüggések vizsgálata
 • 4. Paraméteres és nem paraméteres(rang-)korrelációs analízisek
 • 5. Túlélésanalízis: Túlélési görbék, Logrank-teszt, Cox-regresszió...
 • 6. Faktoranalízis

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Hunyadi L. - Mundruczó Gy. - Vita L.: Statisztika Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Aula Kiadó, 1996
Hajtman Béla: Bevezetés a matematikai statisztikába (Pszichológusok számára), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968
Andrew F. Siegel: Statistics and Data Analysis. An introduction, John Wiley & Sons, 1988
Douglas G. Altman: Practical Statistics for Medical Research, Chapman & Hall, 1994
P. Armitage and G. Berry: Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Science, 1994
Robert R. Sokal - F. James Rohlf: Biometry, W. H. Freeman and Company, New York, 1981

A félév elfogadásának feltételei

A számonkérés formája feladatmegoldás, jellege szóbeli. Követelmény az előadásokon bemutatott módszerek és példák lényegének megértése, a módszerek alkalmazhatóságának főbb kritériumait tudni.

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli beszámoló

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni konzultáció.

Vizsgakérdések

Szóbeli beszámoló

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • Dr. Dergez Tímea
 • Kőnigné Dr. Péter Anikó