Kutatás

KLINIKAI MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékünk a klinikai kutatások széles skáláját öleli fel. Vizsgálataink középpontjában helyezkedik el a neurológiai, belgyógyászati és a pszichiátriai betegségek biopszichoszociális és társadalmi hátterének megértése. Vizsgálataink multidiszciplinárisak, erőteljesen merítenek a kognitív pszichológia, neurológia, filozófia, etika, pszichoszomatika és a pszichiátria ismeretanyagából. Főbb kutatási területeink közé tartozik a klinikai neuropszichológia, egészségpszichológia, etika, pszichoterápia. A klinikai neuropszichológia kutatási területe a Parkinson-kór, a temporális lebeny epilepszia kognitív hátterének vizsgálata. Az egészségpszichológia a belgyógyászati betegségekre (diabetes, kardiovaszkuláris betegségek) fókuszál. A bioetikai kutatás központi témája a genetikai beavatkozások etikai kérdései. A pszichoterápiás kutatás neurotikus kórképek rehabilitációs kezelésének hatékony formáját vizsgálja.
Tagok:
Dr. Karádi Kázmér (vezető kutató, kazmer.karadi@aok.pte.hu)
Dr. Tiringer István (vezető kutató, istvan.tiringer@aok.pte.hu)
Dr. Laki Beáta
Hartung István
Dr. Nagy Alexandra (külső szakértő, a Balatonfüredi Állami Szívkórház pszichológusa)
Borbély Csaba (külső szakértő, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet neuropszichológusa)
Kisander Zsolt (levelezős PhD hallgató)


ORVOSI OKTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK

Fő tevékenység: oktatásfejlesztési kutatások
A tanszék az egészségügyi képzések (elsősorban az általános orvos- és fogorvosképzés) azon aspektusait vizsgálja, amelynek segítségével a tudás átadása és elsajátítása eredményesebben valósulhat meg. Teszi ezt annak érdekében, hogy a hallgatók felkészítése az egészségügyben végzett munka kihívásaira, valamint a betegek professzionális ellátására eredményesen történjen meg a képzés ideje alatt. Kutatási érdeklődésünk kiterjed az egyes tanulási és oktatási módszertanok eredményességének mérésére, valamint a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott vizsgáztatási módszerek adaptálására. A képzésre vonatkozó átfogóbb kutatások érintik a Képzési és Kimeneti Követelményekben is megfogalmazott soft skillek elsajátításának mérését, a felvételi eljárás és a tanulási környezet vizsgálatát. A gyakorlati hasznosíthatóságot szem előtt tartva kvantitatív és kvalitatív mérési módszereket alkalmazva exploratív, obszervációs és experimentális jellegű vizsgálatokat végzünk. Ezek mellett a kutatások eredményeinek megosztásában is aktívan közreműködünk. Kutatócsoportunk nyitottan fogadja a graduális és PhD-hallgatók jelentkezését, valamint a téma iránt érdeklődő és elkötelezett oktatókat, adminisztratív munkatársakat.
A kutatásokban közreműködnek:
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
Dr. Csathó Árpád
Dr. Fischer Krisztina (tanácsadó, Harvard Medical School)
Dr. Varga Zsuzsanna
Dr. Czopf László
Dr. Csaba Gergely, PhD hallgató
Dr. Gács Boróka
Dr. Faubl Nóra
Dr. Schlégl Ádám


EGÉSZSÉGMAGATARTÁS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport az egészségmagatartás különböző aspektusainak vizsgálatával foglalkozik, különös tekintettel a mentális egészségre és a munka/tanulás–magánélet egyensúlyra. Kutatásaink gyakorlati hasznosíthatósága is fontos számunkra, ezért saját vizsgálati eredményeinkre alapozott beavatkozásokkal, programokkal igyekszünk elősegíteni a hallgatók és egészségügyi dolgozók számára az egészséges életvitel kialakítását és fenntartását, valamint a mindennapi kihívásokkal való megküzdést. Az egészségmagatartás biológiai-, fizikai és pszichoszociális dimenziói közötti kölcsönhatásokat elsősorban kérdőíves felmérés révén kutatjuk, de sok esetben alkalmazunk kvalitatív módszereket is. Vizsgálataink főként az orvos-, fogorvos és gyógyszerészképzésben résztvevőkre, illetve az egészségügyi dolgozók körére terjed ki. Kutatási körünkbe tartoznak még a hallgatók szakirány-választási preferenciái és egyetemi előmenetelét meghatározó tényezők is, valamint az interkulturális kompetenciát alakító tapasztalatok, hatások. Nyitottak vagyunk az érdeklődő hallgatók bevonására a kutatásokba, akár szakdolgozati, akár TDK, vagy PhD munka keretében.
Tagok:
Dr. Birkás Béla (vezető kutató, bela.birkas@aok.pte.hu)
Dr. Faubl Nóra
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
Dr. Gács Boróka


KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT

A csoport az idegtudomány és a kognitív pszichológia módszertanát kombinálva vizsgálja a humán viselkedést. Az alkalmazott módszertan integrálja a funkcionális képalkotás, az elektrofiziológia, és a pszichofizika módszertani megközelítéseit. A csoport tevékenységéből jelenleg három fő kutatási irány emelhető ki. Egyrészt, számos kísérletünk irányul az akut fájdalom és az akut mentális fáradtság neurokognitív jellemzőinek a megértésére. Másrészt, vizsgáljuk a napjainkban egyre elterjedtebb internet, illetve okostelefon függőség jelenségkörét. Fő kérdésünk az, hogy milyen strukturális és funkcionális idegrendszeri változásokat okoz az info-kommunikációs eszközök túlzott, függőséggel azonosítható használata. Végül, egy külön laboratórium végez kiterjedt kutatást virtuális valóságban végzett feladatokkal. A virtuális valóság létrehozása során az emberi test egyidőben egyszerre két helyen is megjelenhet. Kutatásainkban a mesterségesen létrehozott saját test egyidejű megkettőződésének normál és pszichopatológiai jelenségeit vizsgáljuk klinikai és normál populációban egyaránt. Csoportunk szívesen fogad jelentkezéséket PhD hallgatói munkakörbe, illetve fogadja egyetemi hallgatók csatlakozását a tudományos diákköri kutatásokhoz.
Tagok:
Dr. Csathó Árpád (vezető kutató, arpad.csatho@aok.pte.hu)
Dr. Darnai Gergely (vezető kutató, darnai.gergely@pte.hu)
Prof. Dr. Kállai János (tanácsadó, janos.kallai@aok.pte.hu)
Dr. Matuz András
Dr. Szolcsányi Tibor