Az orvos jogi felelőssége

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-OJF-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFE-OET-T / OFF-BEA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Orvostudomány - jogtudomány kapcsolata. A kurzus az általános jogi alapszabályok bemutatásán túl, speciális ismereteket ad a gyakorlatban megvalósítandó gyógyító, kutató, oktató tevékenység ellátására. Az orvostudomány gyakorlása is jogokat és kötelezettségeket teremt, azok teljesítése fogalmak megismerését kívánja meg.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az orvosi jog és az orvosi jogviszony
 • 2. A polgári peres eljárás
 • 3. Az eljárásban résztvevők, a szakértő
 • 4. Polgári jogi ismeretek 1
 • 5. Polgári jogi ismeretek 2
 • 6. Polgári jogi ismeretek kötelmi jog, szerződések kérdése
 • 7. Az orvosi felelősség
 • 8. Az orvos polgári jogi felelősségének alapkérdései
 • 9. Esetelemzés
 • 10. A munkavégzés szabályai, formája. Gazdasági társaságok
 • 11. Esetelemzés
 • 12. A büntetőjog
 • 13. A büntető eljárás
 • 14. A tényállás tisztázása
 • 15. A szakértő szerepe és helyzete a bűn üldözésben. A szakértői tevékenység
 • 16. Esetelemzés
 • 17. Büntetőjogi felelősség
 • 18. Büntetőjogi jogkövetkezmények
 • 19. Az egyes élet, testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 • 20. Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények 1
 • 21. Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények 2
 • 22. Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése
 • 23. Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények
 • 24. Esetelemzés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ. szerinti.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva