Jogi ismeretek az orvostudomány gyakorlásában

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva

  óraadó tanár,
  Magatartástudományi Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-JIG-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Orvostudomány - jogtudomány kapcsolata. Ismeretek a hallgatók számára a jogtudomány azon speciális területeiről, amelyek a gyógyító és oktató, valamint a kutató tevékenység gyakorlásához fontosak.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az orvosi jog és az orvosi jogviszony
 • 2. Jogi alaptan 1.
 • 3. Jogi alaptan 2.
 • 4. Polgári jogi ismeretek 1.
 • 5. Polgári jogi ismeretek 2.
 • 6. Polgári jogi ismeretek - kötelmi jog, szerződések kérdése
 • 7. Szerződések, egyes szerződések, vállalkozási szerződés, kutatási szerződés, megbízási szerződés
 • 8. A munkavégzés szabályai, formája
 • 9. A szellemi tulajdonjog
 • 10. A szerzői jog 1.
 • 11. A szerzői jog 2.
 • 12. Esetelemzés
 • 13. A szabadalom
 • 14. Esetelemzés
 • 15. A szabadalom
 • 16. A védjegy
 • 17. Használati és formatervezési mintaoltalom
 • 18. Elektronikus adathordozók. A szomszédos jogok
 • 19. A jogbérleti (franchise) szerződés a szerzői és iparjogvédelmi jogokhoz
 • 20. A polgári peres eljárás és iparjogvédelmi perek
 • 21. Esetelemzés
 • 22. A Büntető eljárás
 • 23. Büntetőjogi felelősség. A szakértői tevékenység. Büntetőjogi jogkövetkezmények
 • 24. Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Lontai E. - Gyertyánfy P. - Faludi, G. - Vékás G.: Magyar polgári jog - szellemi alkotások joga, Bp. 2006.

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

--

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő

Vizsgakérdések

---

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva