Magatartástudomány 2. (Orvosi etika)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-OET-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 300 fő

Tematika

A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a modern orvosi etika nemzetközi konszenzuson alapuló alapvető normáit, valamint az orvos-beteg kapcsolat etikai szempontból releváns hazai jogi szabályozását.
A tantárgy célja az orvoslás gyakorlatában az etikai problémafeltáró és -megoldó készség kialakítása a hallgatókban.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Elméleti bevezető 1. – Filozófiai és fogalmi háttér
 • 2. Elméleti bevezető 1. – Filozófiai és fogalmi háttér
 • 3. Elméleti bevezető 2. – Eskük, kódexek, rendeletek, amelyek fontos szerepet töltenek be az orvosi etika gyakorlásában
 • 4. Elméleti bevezető 2. – Eskük, kódexek, rendeletek, amelyek fontos szerepet töltenek be az orvosi etika gyakorlásában
 • 5. Elméleti bevezető 3. – Tájékozott beleegyezés, betegtájékoztatás
 • 6. Elméleti bevezető 3. – Tájékozott beleegyezés, betegtájékoztatás
 • 7. Morális dilemmák krízishelyzetben – Ki kapja az eszközt?
 • 8. Morális dilemmák krízishelyzetben – Ki kapja az eszközt?
 • 9. Életvégi kérdések – Eutanázia, előzetes rendelkezés, hospice, palliatív medicina
 • 10. Életvégi kérdések – Eutanázia, előzetes rendelkezés, hospice, palliatív medicina
 • 11. Genetikai beavatkozások etikai kérdései
 • 12. Genetikai beavatkozások etikai kérdései
 • 13. Félév zárása
 • 14. TESZTÍRÁS

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

1. Jakab Tibor: Az eutanázia, és amit annak hisznek. In: Párbeszéd a halálról. Eutanázia a jogrend peremén. Szerk. Filó Mihály. Literatura Medica, Bp. 2011. 105-119. pp.
2. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Bp. 1999. (Második, átdolgozott kiadás) 1., 6., 7., 8., 10., 12., 13., 15., 16. fejezetek.
3. Hegedűs Katalin: Hospice Magyarországon. In: Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István (szerk.): Az időskorúak egészségpszichológiája. Budapest, Medicina Könyvkiadó, (ISBN:978 963 226 434 9) 2013, 391-403.

Saját oktatási anyag

Neptun MeetStreet ppt oktatási anyagok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Neptun MeetStreet "Dokumentumok" alatt található.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás.
Félévközi számonkérés: sikeres teszt írása.

Félévközi ellenőrzések

A teszt a TVSz szabályai szerint a rendelkezésre álló időintervallumban pótolható, javítható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az adott oktatási héten másik csoportban.
TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

Nincs.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Laki Beáta