Magatartástudomány 3. (Orvosi szociológia)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-SZO-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 250 fő

Tematika

A szociológiai tudásanyagra alapozva a hallgatók szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével az orvosi munka során képesek lesznek felismerni és értelmezni az emberi viselkedés leglényegesebb szabályszerűségeit az egészségmegőrzésben, a betegségek kialakulásában és az azokból való gyógyulás folyamatában.
Az orvosi szociológia azokat a társadalmi és magatartási tényezőket vizsgálja, melyek az egészségi állapot alakulását befolyásolják, valamint az egészségügyi ellátás szociológiai aspektusait elemzi. Fő kutatási területei: krónikus betegségek epidemiológiája, egészség- és betegségmagatartás, az egészségügyi ellátás társadalmi-gazdasági aspektusai. Az egészségre ható tényezők mellett foglalkozik az orvossá válás szocializációs folyamatával, az orvosi hivatás jellemzőivel is szociológiai szempontból.

Előadások

 • 1. Bevezetés az orvosi szociológiába - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 2. Bevezetés az orvosi szociológiába - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 3. Orvossá válás, az orvosi szocializáció folyamata - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 4. Orvossá válás, az orvosi szocializáció folyamata - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 5. Az orvosi hivatás autonómiája, változások a 21. században - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 6. Az orvosi hivatás autonómiája, változások a 21. században - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 7. Egészség és betegségfogalmak - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 8. Egészség és betegségfogalmak - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 9. Egészségszemlélet- koncepciók - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 10. Egészségszemlélet- koncepciók - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 11. Az egészségi állapot mérése szociológiai szempontból - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 12. Az egészségi állapot mérése szociológiai szempontból - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 13. Társadalmi- és egészség egyenlőtlenségek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 14. Társadalmi- és egészség egyenlőtlenségek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 15. Betegség - beteggé minősítés - devianciák - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 16. Betegség - beteggé minősítés - devianciák - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 17. A megbetegedés és az egészségben maradás társadalmi okai - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 18. A megbetegedés és az egészségben maradás társadalmi okai - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 19. Az orvoshoz fordulás okai - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 20. Az orvoshoz fordulás okai - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 21. Egészségügyi ellátási modellek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 22. Egészségügyi ellátási modellek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 23. Orvos-beteg kapcsolat szociológiai jellemzői - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 24. Orvos-beteg kapcsolat szociológiai jellemzői - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 25. Interkulturalitás és orvoslás - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 26. Interkulturalitás és orvoslás - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 27. Összefoglalás, gyakorlati példák - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 28. Összefoglalás, gyakorlati példák - Dr. Füzesi Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva: Orvosi szociológia, Semmelweis Kiadó, Bp. 2002.
Györffy Zsuzsa- Szántó Zsuzsa : Orvosi szociológia – eTankönyv, Semmelweis Kiadó, Bp. 2019

Saját oktatási anyag

Előadás jegyzetek ppt-je

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

Pikó Bettina: Orvosi szociológia, Medicina, 2006.
David Armstrong: Az orvosi szociológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Bp. 1995.

A félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon való aktív részvétel.

Félévközi ellenőrzések

opcionális

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSz szerint

Vizsgakérdések

A vizsgakövetelményeket a félév során kiadott tételjegyzék tartalmazza. A félév végén kollokviumot tesznek a hallgatók.
1. Szociológia és orvostudomány: az orvosi szociológia
2. Az orvosi szociológia fejlődése, irányzatainak tárgya, központi fogalma
3. Az orvostanhallgatók szocializációja az orvosképzés során
4. A rejtett curriculum
5. Az orvostársadalom autonómiája
6 Az egészség és a betegség fogalma
7. Egészség-modellek
8. Perszonalisztikus és naturalisztikus betegségmodellek
9. A biomedikális betegségmodell és kritikája
10. Az orvos-beteg kapcsolat modelljei
11. Orvos-beteg kommunikáció
12. A megbetegedések társadalmi okai
13. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei
14. Az orvoshoz fordulást befolyásoló társadalmi tényezők
15 Az elsődleges és másodlagos deviancia
16. A betegség, mint deviancia
17. A szociális integráció és a szociális támogatás egészségi állapotot befolyásoló szerepe
18. Deviancia fogalma és a deviancia elméletek
19. Szenvedélybetegségek szociológiája
20. Az egészségügyi ellátás szerveződése
21. Az egészségügyi ellátás hatékonysága
22. A társadalmi egyenlőtlenségeket meghatározó tényezők
23. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei
24. Az egészségi állapothoz való viszony változása
25. Népegészségügyi problémák és orvoslás
26. Szociológiai módszerek alkalmazása az orvostudományban

Vizsgáztatók

 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói