A természettudományos kutatás etikája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-TKE-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A tudományos kutatások eredményei széleskörű társadalmi kihatással rendelkeznek, és emiatt a kutatások folyamán felmerülő etikai problémák is jelentős, a szélesebb közvéleményt is érdeklő problémák. A kurzus segít tisztázni azokat az alapvető etikai, jogi és filozófiai kérdéseket, amelyek az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatban a leggyakrabban vetődnek fel.
A félév során tárgyalt témakörök: a klinikai humánvizsgálatok etikai kérdései, a tudományos közlés és hivatkozás etikája, a humán embriókon végzett kutatások etikai vonzata, gén-etika, az állatkísérletek legfőbb etikai kérdései, a tudományos megismerés legalapvetőbb jellemzői és normái, neuroetikai példák az orvostudományi kutatások potenciális társadalmi hatására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A kurzus általános ismertetése. A racionális, logikus gondolkodásmód kialakulásának története
 • 2. A kurzus általános ismertetése. A racionális, logikus gondolkodásmód kialakulásának története
 • 3. Racionalitás és etika
 • 4. Racionalitás és etika
 • 5. A természettudományos kutatás módszertana
 • 6. A természettudományos kutatás módszertana
 • 7. A humán klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai
 • 8. A humán klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai
 • 9. A humán klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai
 • 10. A humán klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai
 • 11. Az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai problémák
 • 12. Az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai problémák
 • 13. A placebo hatás etikai vonatkozásai
 • 14. A placebo hatás etikai vonatkozásai
 • 15. A tudományos korrektség - publikációs etika
 • 16. A tudományos korrektség - publikációs etika
 • 17. Gén-etika
 • 18. Gén-etika II.
 • 19. Az őssejt kutatás etikai vonatkozásai
 • 20. Az őssejt kutatás etikai vonatkozásai II.
 • 21. Neuroetikai példák az orvostudományi kutatások eredményeinek társadalmi hatására
 • 22. A természettudományos kutatás, mint hivatás
 • 23. Számonkérés, összefoglalás
 • 24. Számonkérés, összefoglalás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

További segédanyagok: Neptun MeetStreet, MS Teams

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, Bevezetés: A tudománytörténet szerepe, 15-24. o.
Beck Mihály: A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései, Magyar Tudomány, 1992/3. 257-266. o.
Méhes Károly: Kutatás és etika, Magyar Bioetikai Szemle, 2003/3, 1-8. o.
Varró Vince dr.: Az orvostudományi kutatás kriminológiája, Orvosi Hetilap, 137. évfolyam (1996) 12. szám, 633-636. o.
Marton János dr. és Hulesch Helga dr.: Külföldi folyóiratcikkek a tudományos tevékenység értékelésében, Orvosi Hetilap 141. évfolyam (2000) 49. szám, 2659-2665. o.
Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, Budapest, 1995, Emberen végzett kísérletek - a tudományos kutatás etikája, 139-159. o.
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, Medicina, Bp., 511-575.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt helyett szóbeli vizsga is választható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szolcsányi Tibor