Gyógyszerészi etika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-ETI-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A hallgató a kurzus során megismeri a gyógyszerészi hivatást érintő legalapvetőbb etikai megfontolásokat és irányelveket. Ennek részeként a hallgató megismeri azokat a legfőbb hazai és
nemzetközi dokumentumokat, amelyek kijelölik a gyógyszerészek szakmai kötelességeit és jogait, a gyógyszerész-páciens kapcsolat etikai kereteit, és a kutatói tevékenység helyes gyakorlatának a standardjait. A hallgatók mindemellett ismeretek szereznek azokról a racionális megfontolásokról is , amelyek a gyógyszerkutatások tudományos módszertanát alapozzák meg. A közös esetmegbeszélések és a kurzuson átadott ismeretek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy etikai szempontokat alkalmazzanak a szakmai döntések során, és hogy racionálisan is megalapozott véleményt tudjanak kialakítani a hivatásukkal összefüggő etikai kérdések kapcsán. Mindemellett akurzus segítséget nyújt a hallgatóknak a páciens-centrikus attitűdök megerősítésében.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés: az etikai és a szakmai döntések kapcsolata a gyógyszerészi hivatásban
 • 2. A gyógyszerészet és a gyógyszerészi etika története
 • 3. A z orvoslás legalapvetőbb etikai standardjai, és az azok alkalmazása a gyógyszerészi hivatásban.
 • 4. A z orvoslás legalapvetőbb etikai standardjai, és az azok alkalmazása a gyógyszerészi hivatásban 2.
 • 5. A beteg autonómiája és a tájékozott beleegyezés elve
 • 6. A gyógyszerész-beteg kapcsolat etikai alapelvei
 • 7. A klinikai gyógyszervizsgálatok etikai vonatkozásai
 • 8. A klinikai gyógyszervizsgálatok etikai vonatkozásai 2.
 • 9. A placebo hatás
 • 10. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikai Kódexe
 • 11. Összefoglaló diszkusszió
 • 12. Teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

Segédanyagok: Neptun MeetStreet, MS Teams

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt helyett szóbeli vizsga is választható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

1. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a gyógyszerészi hivatás szakmai és etikai kérdései? Mit tud a következményelvű és a deontológiai etikákról?

2. Mit jelent a páciens legjobb érdeke? Mi a szerepe az etikai utilitarizmusnak és a pluralista következményelvű etikáknak az orvoslásban?

3. Mi a Genfi Nyilatkozat, és az orvosi hivatás milyen etikai alapelvei fogalmazódnak meg benne? Milyen példákat ismer ezeknek az alapelveknek a specifikusan gyógyszerészeti alkalmazására?

4. Mit tud az autonómia elvéről és a tájékozott beleegyezés követelményéről?

5. Mit tud az gyógyító-páciens kapcsolat úgynevezett ’együttműködéses’ modelljéről? E modell széleskörű elfogadásának milyen hatása volt a gyógyszeréi hivatásra?

6. Melyek a klinikai gyógyszervizsgálatok legalapvetőbb módszertani standardjai, és mi ezeknek a jelentősége etikai szempontból? Minyen előírt fázisai vannak a klinikai gyógyszervizsgálatoknak?


7. Mi az a placebo hatás? Melyek a legfontosabb etikai megfontolások a placebo kontrollcsoportok használatát illetően?

8. Mit tud a Nürnbergi Kódexről és a Helsinki Nyilatkozatról? Melyek a legalapvetőbb etikai követelmények a humán vizsgálatokra vonatkozóan?

9. Mi igaz a módszertani és az etikai megfontolások kapcsolatáról az orvostudományi kutatások esetében?

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szolcsányi Tibor