Az evolúciós nézőpont szerepe az orvoslásban: Darwini medicína

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-DAM-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket adjon át a hallgatóknak az evolúciós medicina, illetve az evolúciós pszichológia tudományterületeiből, a legújabb magatartástudományi és neuroscience kutatások eredményeire támaszkodva. Bizonyos betegségek, kórképek, illetve alternatív viselkedésformák meghatározott szelekciós folyamatok eredményeképpen maradtak fenn. Az evolúciós pszichológiai elképzelések tágabb kontextusba helyezik az adott jelenséget, így számos újabb megfontolással, aspektussal gazdagítják, és ezáltal árnyalják elgondolásainkat, főként az egyes betegségek tüneteivel kapcsolatban. Minden témakör megbeszélése során kitérünk a jelenség etiológiájára, valamint főbb tüneteire, különös tekintettel a kurrens neuroscience kutatások eredményei tükrében. Az egyes elméletek és kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának és hatékonyságának megbeszélése, értékelése képezi a kurzus legfőbb feladatát.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés - evolúciós folyamatok
 • 2. Evolúciós és biológiai mechanizmusok
 • 3. Szelekciós folyamatok
 • 4. Evolúció az embernél
 • 5. Evolúciós és egyedfejlődés
 • 6. Darvini medicina
 • 7. Alkalmazott darwini medicina
 • 8. Evolúciós algoritmusok
 • 9. Adaptációk és egészség
 • 10. Viselkedés mint adaptáció
 • 11. Trade-off mechanizmusok
 • 12. Betegségek mint adaptációk
 • 13. Evolúció a gyógyászatban
 • 14. Evolúció és klinikai kórképek
 • 15. Evolúciós pszichopatológia
 • 16. Adaptív mechanizmusok és patológia
 • 17. Szexualitás, párválasztás és zavaraik
 • 18. Szorongás, depresszió, érzelemszabályozás
 • 19. Függőségek
 • 20. Rizikómagatartás mint adaptáció
 • 21. Nemi különbségek jelentősége a medicinában
 • 22. Nemi különbségek adaptációs korrelátumai
 • 23. Összefoglalás
 • 24. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Bereczkei T. és Paál T. (szerk.): A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába, Gondolat Kiadó, Bp. 2010
Platek, S.M. & Schackelford, T.K. (eds.): Foundations in Evolutionary Cognitive Neuroscience, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo 2009
Kaas, J.H. (ed.): Evolutionary Neuroscience, Academic Press, Oxford, UK 2009

Saját oktatási anyag

--

Jegyzet

A hallgatók által készített anyagok használhatóak jegyzetként.

Ajánlott irodalom

Crawford & D.L. Krebs (eds.): Foundations of Evolutionary Psychology Mahwah, NJ: Erlbaum 2008
Dunbar R.I.M. & Barrett, L. (eds.): The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology Oxford: Oxford University Press 2007

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az oktatóval megbeszéltek szerint.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla