Etikai és magatartástudományi alapismeretek fogorvosoknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-EAD-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 999 fő

Tematika

A technikai és az etikai döntések szétválaszthatatlanul összefonódnak a fogorvosi praxisban, ezért a fogorvosi hivatás magas szintű művelésének elengedhetetlen feltétele az etikus gyógyító tevékenység standardjainak elsajátítása. A kurzus keretében a hallgatók megismerik a modern orvosi etika legalapvetőbb normáit és az azokból eredő irányelveket a fogorvosi tevékenységre vonatkozóan. A kurzus ezen túlmenően a fogorvoslás szempontjából etikai relevanciával bíró és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújt az orvos-páciens kapcsolat néhány szociológiai, kommunikációs és pszichológiai jellemzőjéről.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a technikai és az etikai döntések viszonya fogorvosi praxisban. - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 2. Az orvosi etika legalapvetőbb normái és azok érvényesíthetősége a fogorvoslásban. - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 3. A fogorvosi hivatás legalapvetőbb etikai standardjai - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 4. Betegtájékoztatás és a páciens autonómiájának és emberi méltóságának a tiszteletben tartása - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 5. Esetmegbeszélések. - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 6. A placebo hatás és annak jelentősége a fogorvoslásban. - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 7. Sztereotípiák, előítéletek és esélyegyenlőség. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 8. A közvetlen emberi kommunikáció alapjai, különös tekintettel a nem verbális kommunikáció egyes elemeire. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 9. Az orvos-beteg kommunikáció sajátosságai a fogorvosi gyakorlatban. - Dr. Birkás Béla
 • 10. Az orvosi műhibák és tévedések kommunikációja - Dr. Birkás Béla
 • 11. A szorongás kezelése a fogorvosi gyakorlatban. - Dr. Tiringer István
 • 12. Az idős emberek alkalmazkodása és életminősége. - Dr. Tiringer István
 • 13. Eset-megbeszélések - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 14. Írásbeli teszt. - Dr. Szolcsányi Tibor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Bp. 1999. (Második, átdolgozott kiadás) 1., 4., 6.,16. fejezetek

Saját oktatási anyag

Kurzus anyagok: PotePedia, Neptun Meet Street, MS Teams

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

World Dental Federation (2007): Dental Ethics Manual. Introduction, Chapters 1, 2 (pp. 14-64), ISBN 0-9539261-5-X
Vértes Gabriella - Fábián Tibor Károly: Fogorvosi pszichoszomatika. Medicina, 2007.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt helyett szóbeli vizsga is választható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Szolcsányi Tibor
 • Dr. Tiringer István