A szavakon túl - pozitív szuggesztiók és empátia alkalmazása az orvosi gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PSE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

Manapság egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a betegeknek nemcsak fizikai (orvosi) ellátásra van szükségük, hanem lélektani támogatásra is: nem véletlenül az empátia talán legfontosabb érvényesülési és alkalmazási területe a gyógyító tevékenység. A verbális szuggesztiók továbbá nem csak a viselkedést módosíthatják, de csökkenthetik a szorongást, erősíthetik az együttműködést a terápiás erőfeszítésekkel. A kurzus célja, hogy támpontokat nyújtson a leendő orvosoknak, hogy hatékonyabban működjenek, amikor pácienseikkel, azok családjával vagy éppen a kollégáikkal kommunikálnak. Az empátiásan figyelő orvos ugyanis finomabban képes érzékelni a beteg állapotának változásait is, és ez által segítséget kaphat a terápiás hatások ellenőrzésében. Továbbá, az empátia mélyebb megismerésével, a megfelelő kommunikációval az egészségügyben fellépő konfliktusos helyzetek többsége megelőzhető. a kurzus célja az önálló és saját élményű munka során olyan készségek fejlesztése, amelyek segítségével éles helyzetben is képesek a megfelelő kommunikációs módszer és technika megtalálására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az empátia jelensége, fogalma és szintjei, értelmezési nehézségei (empátia, szimpátia, asszertivitás, manipuláció)
 • 2. Az empátia orvosi gyakorlatban betöltött szerepét alátámasztó kutatások
 • 3. Fájdalomempátia
 • 4. Empatikus kommunikáció és konfliktuskezelés
 • 5. Az érzelemszabályozás és az empátia kapcsolata. Empátiás distressz és empátiás törődés.
 • 6. Az empatikus kommunikáció verbális eszközei
 • 7. Az empatikus kommunikáció nonverbális eszközei
 • 8. A pozitív szuggesztiók definíciója és hatásmechanizmusa
 • 9. A szuggesztív kommunikáció alkalmazásának alapelvei, törvényei
 • 10. Szándékos és nem szándékos szuggesztiók
 • 11. Szuggesztiók alkalmazási területei az orvoslásban (fájdalmas orvosi beavatkozásoknál, krízishelyzetekben, sürgősségi ellátásban, intenzív osztályon, gyermekeknél, fogorvosi praxisban, szülészet-nőgyógyászatban, narkózisban)
 • 12. Szuggesztív technikák az általános gyakorlatban

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Varga, K. (2005). Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest.
Dr. Youngson, Robin (2017) Együttérző gyógyítás - Szemléletváltás az orvoslásban. HVG Könyvek.
Buda, B. (1985). Az empátia - a beleélés lélektana. Gondolat.

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzások a TVSZ szerinti mértékben akceptálhatóak.

Félévközi ellenőrzések

A kurzus elméleti és gyakorlati tananyaga alapján egy saját eset bemutatása és elemzése a szorgalmi időszak végéig.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás esetén a hallgatóknak kiegészítő feladatot kell végeznie. Egy egyénileg választott szakirodalom feldolgozása és bemutatása, valamint a félév teljesítéséhez szükséges önreflexiós dolgozat beadása.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gács Boróka