A sürgősségi lélektan alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-SLE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a sürgősségi lélektan definíciójával, pszichodinamikai hátterével, valamint a keretek, a kapcsolat és a kommunikáció módosulásaival. A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat sürgősségi lélektani helyzetek (pl. sürgősségi helyzetek az orvoslásban, krízishelyzetek a mindennapokban, szuicid krízis) sajátosságaival, a valós idejű beavatkozások körülményeivel, feltételeivel, az alkalmazható intervenciós eszközökkel. A tantárgy keretében a hallgatók megtanulják felismerni a pszichés traumatizáció jeleit, illetve alkalmazni azokat az alapvető lélektani eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak krízishelyzetekben és az együttműködés megnyerésében. Betekintést kapnak továbbá a segítőket érő megterhelések kockázatairól, és a kiégés prevenció eszközeiről.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A sürgősségi lélektan/lelki elsősegély fogalma és jelentésköre.
 • 2. A lelki elsősegély alkalmazási területei az egészségügyben. A minndennapok krízisei. Szuicid krízis.
 • 3. A ,,lelki elsősegély" beavatkozások körülményei (téri, idői, személyi, a kiterjedtségből, az esemény jellegéből és a megterhelés mértékéből adódó).
 • 4. A traumatikus krízis szakaszai.
 • 5. Pszichés traumatizáció jelei.
 • 6. A sürgősségi lélektan pszichodinamikai háttere.
 • 7. Sürgősségi lélektani intervenciók keretei és alkalmazható intervenciós eszközök.
 • 8. A kapcsolat és a kommunikáció módosulásai, a reakciók és a lelki elsősegély nyújtás szintjei.
 • 9. Relaxáció és szimbólumterápia a lelki elsősegélynyújtásban.
 • 10. A segítőket érő megterhelések, azok kockázatai, felismerésük és a prevenció lehetőségei.
 • 11. Esetbemutatások
 • 12. Helyzetgyakorlatok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Abari Kálmán - Kiss Tamás - Polonyi Tünde (2020) Válságok megelőzése és kezelése, Oriold és Társai KFT.
Csürke József, Vörös Viktor, Osváth Péter, Árkovits Amaryl (szerk.) (2014) Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve, Oriold és Társai KFT.

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzások a TVSZ szerinti mértékben akceptálhatóak.

Félévközi ellenőrzések

Az órai aktivitás, valamint a félév végét záró gyakorlati vizsga (eset szimuláció) 50-50 százalékos arányban határozzák meg az érdemjegyet.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hallgatók feladata hiányzás esetén a gyakorlati vizsga mellett egy választott szakirodalom feldolgozása és bemutatása a szorgalmi időszak végéig.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gács Boróka