Volt munkatársak

Dr. KONTROHR TIVADAR (1932-2023)  

                                                                      

Dr. Kontrohr Tivadar 1932. november 29.-én született Pécsett (elhalálozás dátuma: 2023. július 15). Az ELTE-n szerzett kémia-biológia szakos középiskolai tanári diplomát; a Biológiai Tudományok Kandidátusa (1974). 1957 és 1999 között dolgozott a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Mikrobiológiai Intézetében. A „Rauss iskola” tagjaként kezdte a pályáját. Ekkor a Gram-negatív baktériumok szerotipizálása volt az intézet egyik fő kutatási területe. Az 1960-as évek elején merült fel, hogy a szerotípusért a baktérium endotoxinja a felelős. Ennek a molekulának a tanulmányozására 1964-ben egy évet töltött az NSZK-ban, Freiburgban, ahol Otto Westphal intézete volt akkoriban az endotoxin kutatás nemzetközi központja. Itt sajátította el a módszereket, és hazajövetele után egy immunkémiai labort hozott létre, amit sikeresen működtetett évtizedeken át. Folyamatosan vezette be a legújabb metodikákat és az igényeknek megfelelően továbbfejlesztette azokat. Az elválasztás technika módszereit eredményesen alkalmazta, kezdve a papírkromatográfiától a TLC-, gél-, ioncserélő-, HPLC- és gázkromatográfiáig. Ha egy műszer az adott körülmények között elérhetetlen volt, nem esett kétségbe. A laboratórium igényeinek a kielégítésére kiváló technikai és informatikai szakemberekkel műhelyt hozott létre, amelyben a munkagépek segítségével HPLC, liofilezők, ELISA fotométer (1985), automata ELISA reader (1987) és digitálisan programozható laboratóriumi hűthető-fűthető rázótermosztát (1990) készültek. A műszerkiállításokon (a fotométer az 1987-es Budapesti Nemzetközi Vásáron elismerő plakettet nyert) és a piacon is sikerrel álltak helyt az itt kifejlesztett és készült eszközök. Az így szerzett bevételekkel tartotta életben az immunkémiai laboratóriumot. 

Munkatársaival nagy érzékenységű immunhemolízis detektáló módszert és endotoxin ELISA tesztet dolgozott ki. Kapilláris gázkromatográfiával 2-amino cukor izomérjeit választották el, ezzel a 2-aminoaltruronsav izolálása is lehetővé vált. Vezetésével a Shigella sonnei-ből a heptóz régió bioszintézisében szerepet játszó nukleotid cukrokat és epimeráz enzimet preparáltak ki. 

Cikkei olyan magas impakt faktorú újságokban jelentek meg, mint a Journal of Biological Chemistry, a Carbohydrate Research és a Journal of Chromatography. 

Kontrohr doktor a preparatív biokémia és érzékeny szerológiai módszerek sikeres művelője volt. Munkatársaival a Shigella sonnei R mutáns sorozatának sejtfalszerkezeti különbségeit biokémiai módszerekkel határozták meg. Eredményei a mai napig mérföldkőnek számítanak a baktériumszerkezet immunkémiai analízisének területén. 

 

DR. ANGYAL TIBOR  (1932-2016)

 

Angyal Tibor, egykor tanítónk, munkatársunk a délvidékről származott, Zomborból került szüleivel Pécsre. A Pécsi Ciszterci Gimnáziumban érettségizik, és 1950-ben nyer felvételt a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. 1956 után diplomáját megszerezve az Egyetem Rauss Károly professzor vezette Mikrobiológiai Intézetében kezd el dolgozni.

Számos baktérium vizsgálatával foglalkozik együttműködve az Intézet munkatársaival, de igazán a hozzá legközelebb álló terület a staphylococcusok antigénszerkezeti, pathogenitási, klinikai-diagnosztikai kutatása, mely terület elismert szakembere lesz. Széleskörű bakteriológiai ismeretei mellett egy rövid időszakra Rauss professzor a vírus laboratórium vezetésével is megbízza, amikor annak munkatársai külföldön dolgoznak. Rendszeresen kiveszi részét az oktatásból és a diagnosztikai munkából. Egy bécsi kongresszusra a szervezők meghívják, mely meghívás - az akkori politikai helyzetben - azt eredményezi, hogy státuszát az Egyetem nem hosszabbítja meg. Kényszerű távozása nagy veszteség a Mikrobiológiai Intézetnek. Mint laboratóriumi szakorvos, az Egyesített Egészségügyi Intézmények Munkácsy Mihály úti Rendelőintézete Laboratóriumának lesz a vezetője, ahol nyugdíjazásáig dolgozik. Az intézményen belül megszervezi a bakteriológia laboratóriumot, és bevezeti a mikrobiológiai vizsgálatokat. A megyéből képviselője a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak. Sokat tesz a szakdolgozók képzéséért, akik örömmel jártak el az előadásaira. Igyekszik kapcsolatát az anyaintézményével is ápolni. Nyugdíjba vonulása után is közvetlen személyiségére, magas szintű szakmai tudására gyakran emlékeztek volt munkatársai, tanítványai.

Munkája mellett diákkorától a természet szeretete, a tájékozódási versenyzés, a magashegyi túrázás, majd később a versenyek rendezése töltötte ki szabadidejét. Az 50-es években a Haladás SE egyesület alapítója, 1956-tól a Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör tagja, ahol később - egészen 2013-ig - elnökhelyettesi pozíciót tölt be.

(A 'Mecsek útikalauz' 1959-es kiadványában írásai és fényképei is belekerülnek.)

Sajnos, az utóbbi 10-15 évben mozgásszervi betegsége már korlátozta az erdőjárásban, és az elmúlt években már lakásából sem tudott kimozdulni. Barátait, volt munkatársait ott fogadta, vagy telefonon hallhattuk őt... Most ez is abbamaradt. A Rauss-iskola még élő tagjai közül szeptember 4-én egykori munkatársunk örökre eltávozott. Szakmai igényessége, természetszeretete és emberi tartása példaként szolgált számunkra.

 

Dr. VÖRÖS SÁNDOR (1931-2001)

 

 

 

 

Mély megrendüléssel fogadtuk a tragikus hírt a mindannyiunk által szeretett és nagyra becsült kolléga és kiváló oktató, dr. Vörös Sándor egyetemi adjunktus 2001. január 13-án bekövetkezett váratlan haláláról. Eltávozásával nagy, a szó igazi értelmében pótolhatatlan veszteség érte nemcsak intézetünket, de az Általános Orvostudományi és Egészségügyi Főiskolai Karok munkatársait, valamint jelenlegi és volt hallgatóit is.

Az orvosi hivatás választásában meghatározó volt orvos édesapja révén a családi indíttatás, emellett mindig nagy szeretettel emlékezett meg arról a klasszikus műveltséget magában foglaló útravalóról, amelyet szülővárosában, Székesfehérváron kiváló gimnáziumi tanáraitól kapott.

Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte, diplomáját 1955-ben szerezte meg. Már orvostanhallgató korában elkötelezte magát a mikrobiológia tudományával, diákkörösként, majd demonstrátorként dolgozott a Mikrobiológiai Intézetben. Orvosi diplomájának megszerzése után ugyanitt lett a gyakornoki és tanársegédi fokozatok után 1967-ben egyetemi adjunktus.

A nemzetközi hírű Rauss iskolához csatlakozva döntő szerepet vállalt a bélbaktériumok egy jelentõs csoportja, a Proteus-ok pontos rendszertani beosztását elősegítő tipizálási rendszer kidolgozásában. Az ennek a munkának alapján készült közleményeit az orvosi mikrobiológia 3-4 évenként új kiadást megérõ, nemzetközileg mértékadó kézikönyvei rendszeresen a témakörre vonatkozó alapvető forrásmunkaként idézik.

A bélbaktériumok diagnosztikájára és tipizálására vonatkozó fejlesztő munkáit nemcsak itthon, hanem ösztöndíjak elnyerése révén a témakör művelésében olyan élenjáró külföldi intézetekben is folytatta, mint a párizsi Pasteur Intézet és a Dundee-i Egyetem Mikrobiológiai Intézete Skóciában.

A diagnosztika fejlesztésére irányuló kutatómunka mellett gyakorló klinikai mikrobiológusként kezdettõl fogva részt vett a bakteriológiai diagnosztikai laboratórium munkájában, amelynek harminc éven át vezetője is volt. Tehetsége, rendszeressége és nagy munkabírása révén vált hatalmas tudásanyaggal rendelkező klinikai mikrobiológussá, akitől mint kezdő mikrobiológusok rengeteget tanultunk a diagnosztikai munka szabályairól, rendszeréről és buktatóiról is. Rendkívüli tárgyi tudása és memóriája révén a ritkán előforduló kórokozók azonosításához szükséges reakciókat is kézikönyvek segítsége nélkül, fejből fel tudta sorolni.

Diagnosztikai felkészültségét nemcsak itthon ismerték el, hanem külföldi laboratóriumok vezetői pozícióját is elnyerte. Hét éven át dolgozott a Ghanai Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Referencia Laboratóriumában, ahol a Bélbaktérium és Élelmiszer-higiéniai Laboratórium vezetője volt. A trópusokon töltött évei során vált igazi szakértőjévé olyan kórokozóknak, amelyeket a hazai mikrobiológus társadalom nagy része csak szakkönyvekből ismer. Azt a pótolhatatlan, sok éves személyes tapasztalaton alapuló szakértelmet, amellyel a trópusi fertőző betegségek laboratóriumi diagnosztikája területén rendelkezett, mi már soha sem tudjuk elsajátítani.

Ha egyáltalán lehet ilyen sorrendet felállítani, talán az oktatói tevékenység volt az, amely legközelebb állt a szívéhez. A pályafutása során megszerzett rendkívül széles alapú és elmélyült ismeretanyagát mindig az életből vett, legtöbbször a saját tapasztalataiból merített példákkal illusztrálva adta át az egyetemi hallgatók generációinak és a főiskolai hallgatóknak. A szakorvos-jelöltek gyakorlati felkészítésében is jelentős szerepet vállalt. Számos esetben voltunk tanúi az estébe nyúló konzultációinak, amelyeket a más intézetekből őt megkereső, szakvizsgára készülő fiatal orvoskollégáknak tartott. A trópusi fertőző betegségek mikrobiológiájával foglalkozó szemléletformáló előadássorozatát nagy számú magyar és külföldi hallgató látogatta. Ez az előadássorozat egy életre szóló útravalót adott az egyetemünkön tanuló afrikai, ázsiai és latin-amerikai hallgatóknak ahhoz, hogy hivatásukat hazájukban sikeresen gyakorolhassák.

Az oktatás számára sohasem egy lezáruló vagy lezárható folyamatot jelentett. Még a vizsgákon is igyekezett a hallgatók válaszait számukra érdekes és tanulságos, az összefüggéseket megvilágító szempontokkal kiegészíteni. A Pro Universitate emlékérem tulajdonosa volt, és számos egyetemi és minisztériumi oktatási elismerésben is részesült, de számára az igazi elismerést és örömet nem ezek a hivatalos kitüntetések, hanem a kollégákkal való baráti kapcsolat és szakmai együttműködés, valamint a hallgatók megkeresései és visszajelzései jelentették. Bakteriológiai kutató munkánk során szinte mindannyian, a professzortól a doktorandusz hallgatóig, vele együttműködve, az általa gyűjtött és tipizált baktériumtörzsek sokaságát felhasználva végeztük kutatásainkat. Nemcsak mi, közvetlen munkatársai számíthattunk mindig rá, de más orvoskollégák és a hallgatók is sokszor keresték fel személyesen vagy telefonon, hogy felkészülésükhöz vagy munkájukhoz szakmai tanácsot kérjenek. Hazai és külföldi tanítványai nem múló szeretetét és háláját jelezte, hogy évtizedekkel az egyetem elvégzése után sem feledkeztek meg arról, hogy tanítómesterüknek évi rendszerességgel üdvözlő lapokat küldjenek.

Szakmai megbeszéléseinken kívül sokat jelentettek számunkra az oldott légkörű, kötetlen, a mindennapi eseményekről folytatott személyes jellegű folyosói beszélgetések. Különösen emlékezetesek a sporteseményekkel, főként a labdarúgással és ökölvívással kapcsolatos érdekes elemzései, amelyek sok éves sportorvosi működésének és az egyetem labdarúgó szakosztályában végzett gyakorlati és vezetői tevékenységének tapasztalatain alapultak.

Betegségéről értesülve reménykedve vártuk felépülését és azt, hogy hamarosan újra munkatársai és tanítványai körében üdvözölhetjük. Bár váratlan halála ebben megakadályozta, csak fizikai értelemben távozott el közülünk. Áldozatos oktató, diagnosztikai és kutató munkájának eredményei és felejthetetlen személyisége emlékezetünkben kitörölhetetlenül tovább élnek.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük!

 

https://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_0102.pdf

Wiesner Jánosné (1956-2017)

laboratóriumi asszisztens

 

Photo of Wiesner Jánosné