Oktatás

(1) magyar, angol és német nyelvű orvosképzés 

(2) fogorvos képzés 

(3) gyógyszerész képzés 

(4) biotechnológus képzés

(5) posztgraduális képzés a Ph.D. és a szakképesítés területén 

(6) PTE ETK hallgatók alap és szakirányú (dietetikus, közegészségügyi ellenőr)      mikrobiológiai képzése

(7) az asszisztens utánpótlás elméleti és gyakorlati képzése 

(8) diplomadolgozatok konzulensi feladatainak ellátása

(9) ismeretterjesztő tevékenység

 

Graduális képzés Magyar-, angol- és német nyelven

A magyar-, angol és német nyelvű képzés órarendje, az előadók személye, a választható kreditpontos kurzusok listája, a TDK és államvizsga dolgozat témák leírása a Tanrendekben megtalálhatók. Az intézet tantárgy felelősei: magyar és angol oktatás: Dr. Kerényi Mónika egyetemi docens, német oktatás: Dr. Barakonyi Alíz, biotechnológus képzés: Dr. Szereday László.

A magyar-, angol- és német oktatás mind tematikáját, mind a meghirdetett kredit pontos kurzusokat, a TDK és államvizsga dolgozat témákat, valamint az oktatói személyzetet tekintve teljesen azonos.  

Arra törekedve, hogy a gyakorló orvos számára szükséges mikrobiológiai ismereteket oktassuk, olyan klinikai orientáltságú tananyagot állítottunk össze, amely bár a molekuláris biológia ide vonatkozó legújabb eredményeit is magában foglalja, alapvetően a gyakorlatban hasznosítható információkat nyújt. Azt próbáljuk megtanítani, hogy a gyógyító orvosnak mi a teendője a fertőzések, fertőző betegségek vagy azok gyanújának felmerülése esetén a mikrobiológiai diagnózis mielőbbi felállítása és az eredményes antibakteriális kezelés megvalósítása érdekében. Ezt a célt segítik elő az órarendi előadásokba és gyakorlatokba beépített példák mellett a kreditpontos kurzusok anyagát képező esetismertetések. A másodévben oktatott Immunológia alapjai c. tantárgyra építve oktatjuk az immunválasz fiziológiáját és pathológiáját, különös hangsúllyal a fertőzések kapcsán kialakuló immunválaszra. Külön kreditpontos kurzusok foglalkoznak az antibiotikumokkal kapcsolatos kérdésekkel, a trópusi fertőző betegségekkel és az immundiagnosztika módszereivel, lehetőségeivel. A tananyag alakításában követjük a súlyponteltolódásokat (pl. opportunista kórokozók jelentőségének növekedése, új kórokozók felismerése, hagyományos kórokozók szerepének változása, stb.). Mivel tárgyunkat a harmadik évben, a preklinikai blokkban oktatjuk, a hallgatóknak még nincsenek megfelelő klinikai ismereteik. Egy klinikai mikrobiológiai modul beépítése az ötödik tanév anyagába a jövendő orvosok felkészültségének színvonalát jelentősen emelné.

Ebben a periódusban bevezettük a tesztvizsgát. Ennek a célja egyrészt a vizsgáztatók különböző személyiségéből adódó szubjektivitás kiküszöbölése, másrészt úgy gondoljuk, a nálunk végzett hallgatók sikeresebbek lesznek a nemzetközi vizsgákon, ha gyakorlatot szereznek a tesztírásban.

 

Fogorvos és gyógyszerész hallgatók képzése

A fogorvostanhallgatók tananyagában fokozott hangsúllyal oktatjuk a szakterületükkel kapcsolatos mikrobiológiai ismereteket, amit a tantárgy nevének („Orvosi és orális mikrobiológia”) megválasztásával is kifejezünk. Részletesen ismertetjük a caries képződés mikrobiológiai vonatkozásait, járványtanát és a prevenció problematikáját. Kiemelten tárgyaljuk a szájüregi infekciós eredetű kórképek jellegzetességeit, életkori vonatkozásait, összefüggéseit más betegségekkel. Bizonyos általános orvosi szempontból igen fontos fertőzések kórokozóit (pl. bélbaktériumok) más hazai egyetemek és külföldi egyetemek tananyagához képest jelenleg bővebben tárgyaljuk. Hasonlóképpen a gyógyszerészhallgatók számára oktatott anyag is a leendő gyógyszerészek szükségleteihez igazodik.

 

Egészségügyi Főiskolai Képzés

A harmadik szemeszterben Mikrobiológia I. címmel az összes szak hallgatóit a klinikai mikrobiológia és a kapcsolódó immunológia alapjaival és végzésük utáni munkájukhoz kapcsolódó gyakorlati vonatkozásaival ismertetjük meg. Tesztírásos számonkérés zárja a félévet (Dr. Kocsis Béla).

A negyedik szemeszterben Mikrobiológia II. címmel oktatott tárgy specializálódott. Az oktatást dietetika szakon Dr. Kerényi Mónika egyetemi docens végzi. Az oktatás célja az élelmiszer mikrobiológia és élelmiszer hygiene azon alapvető ismereteinek elsajátítása, amelyek segítségével a dietetikus képes a működési területén felmerülő ilyen irányú speciális elméleti és gyakorlati igényeknek megfelelni, az azokkal kapcsolatos teendőket ellátni. Az egészségügyi ellenőr szakon Dr. Kocsis Béla és dr. Pankovics Péter virológus közreműködésével készíti fel a hallgatókat a végzés utáni feladatok ellátására. Szóbeli vizsgával záródik ez a kurzus.

 

Tudományos Diákkör

Intézetünkben több évtizedre visszatekintve eredményes TDK munka folyik. Az orvostanhallgatók mellett az utóbbi években egyre nagyobb számban jelentkeznek intézetünkbe diákkörösnek biológia szakos hallgatók.

Szakorvos képzés és továbbképzés

A szakorvos képzésben és továbbképzésben kreditpontos kurzusokkal, elméleti előadások tartásával és laboratóriumi gyakorlati képzéssel veszünk részt.

Szakdolgozók képzése és továbbképzése

Előadások tartásával és laboratóriumi gyakorlati képzéssel veszünk részt a szakdolgozók képzésében és továbbképzésében.

 

Ph.D. képzés

Az intézetben két „A” kategóriában akkreditált Ph.D. program működik.

Dr. Szekeres Júlia „A reprodukció immunológiai vonatkozásai”

A programban a programvezetőn kívül témavezetőként Dr. Barakonyi Alíz, Dr. Mikó Éva, Dr. Polgár Beáta és Dr. Szereday László vesznek részt.

Dr. Kerényi Monika „Fertőző betegségek molekuláris pathogenezise”

A programban a programvezetőn kívül témavezetőként Dr. Kocsis Béla, Dr. Reuter Gábor, Dr. Schneider György és Dr. Tigyi Zoltán vesznek részt. 

 

Ismeretterjesztő tevékenység

Intézetünk 2015-ben csatlakozott a PTE ÁOK Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda által szervezett ismeretterjesztő programokhoz. Rendszeresen rész veszünk a Középiskolások hete, a PTE ÁOK GYTK Nyílt Nap és a Kutatók éjszakája rendezvényeken. Célunk, hogy általános és középiskolás diákoknak betekintést nyújtsunk a mikrobiológia sokszínű és csodálatos világába, illetve megismertessük velük az alapvető diagnosztikus módszereket és higiéniai alapelveket.

Általános orvos