Gyógyszerhatástan 3. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 24 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-D3G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-D2E-T teljesített , OGO-I2E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a farmakodinámia és farmakokinetika általános törvényszerűségei, valamint a vegetatív idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer vonatkozásában.
Nagyon fontos, hogy a gyógyszerhatások és azok mechanizmusának megértéséhez elengedhetetlen az élettani alapok ismerete.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Antimikrobiális kemoterápia alapelvei
 • 2. Szulfonamidok és trimethoprim
 • 3. Fluorokinolonok, nitroimidazolok
 • 4. A bakteriális sejtfal szintézisre ható antibiotikumok I.
 • 5. A bakteriális sejtfal szintézisre ható antibiotikumok II.
 • 6. A bakteriális sejtfal szintézisre ható antibiotikumok III.
 • 7. Aminoglikozidok
 • 8. Makrolid antibiotikumok
 • 9. Tetraciklinek, chloramphenicol
 • 10. Linezolid, lincosamidok, streptograminok
 • 11. Antituberkulotikumok
 • 12. Lepraellenes szerek
 • 13. Gombaellenes szerek
 • 14. Fertőtlenítők I.
 • 15. Fertőtlenítők II.
 • 16. Vírusellenes szerek I.
 • 17. Vírusellenes szerek II.
 • 18. Vírusellenes szerek III.
 • 19. Protozoonellenes szerek I.
 • 20. Protozoonellenes szerek II.
 • 21. Féregellenes szerek I.
 • 22. Féregellenes szerek II.
 • 23. Farmakogenetika, farmakogenomika
 • 24. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. Gyógyszerinterakciók

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Az ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet által kiadott Általános farmakológia (2003.) jegyzet

Ajánlott irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók a félévközi teljesítményük alapján gyakorlati jegyet kapnak, amely bekerül a NEPTUN-ba, és amelynek legalább elégséges szintje a félévi vizsga előfeltétele. A félév 10. hete körül a hallgatók az első 9 oktatási hét gyakorlatain elhangzó tananyagból tett írásbeli beszámoló alapján kapják a gyakorlati jegyet, amelyen minimálisan 50%-ot el kell érni a félév elfogadásához. Aki elégtelent kap, vagy javítani akar, a szorgalmi időszak végéig egy alkalommal megteheti, amikor a sikeres félévteljesítés feltétele szintén minimálisan a pontok 50%-ának megszerzése. Végleges (javítási lehetőség utáni) elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható, a félév nem értékelhető besorolást kap a Neptunban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések listája az előadás kurzus alatt!

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós
 • Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina