A bizonyítékokon alapuló orvoslás elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BAO-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK

Tematika

A bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) olyan interdiszciplináris tudományág, amely az alap- és klinikai tudományok, az epidemiológia, biostatisztika, és szociológiai tudományok módszereit ötvözi. Legfőbb célja, hogy az egészségügyi döntések a legmegbízhatóbb tudományos eredmények ismeretében, az egyéni klinikai tapasztalat felhasználásával, a konkrét beteg számára a legmegfelelőbb módon szülessenek.
A kurzus megismerteti a hallgatót a BAO alapvető fogalmaival és elméleti hátterével. A kurzus célja emellett, hogy gyakorlati segítséget nyújtson többek között a következő kérdésekben: Hogyan keressünk hatékonyan szakirodalmat? Miért fontos szisztematikus irodalomkereséssel feltérképezni a szakirodalmat egy vizsgálat tervezése/megkezdése előtt? Mik egy jól kivitelezett randomizált kontrollált vizsgálat jellemzői? Miért olvassunk szisztematikus áttekintő közleményeket és hogyan értékeljük ezek eredményeit? Hogyan fogjunk hozzá egy szisztematikus áttekintő közlemény elkészítéséhez? A gyakorló orvos milyen formában találkozik a BAO-val munkája során?

Előadások

 • 1. A bizonyítékokon alapuló orvoslás fogalma. A tudományos eredmények szerepe a gyakorló orvos munkájában - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 2. Vizsgálati elrendezések. A bizonyítékok hierarchiája - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 3. A megfigyeléses vizsgálatok alaptípusai - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 4. Kísérletes vizsgálatok. Randomizált kontrollált vizsgálat - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 5. Klinikai vizsgálatok tervezése és lefolytatása egy konkrét példa kapcsán - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 6. Hogyan keressünk hatékonyan orvosi szakirodalmat? - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 7. A szisztematikus szakirodalomkeresés módszertana - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 8. Adatok összegzése, meta-analízis - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 9. A rendelkezésre álló szakirodalom kritikus értékelése - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 10. A Cochrane együttműködés szerepe a bizonyítékokon alapuló egészségügy megvalósításában - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 11. A szakmai irányelvkészítés folyamata - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 12. Szakmai irányelvek helye a mindennapi orvosi munkában - Dr. Lohner Szimonetta Ivett

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Decsi Tamás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás. Medicina. Budapest, 2011

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga kinyomtatott formában rendelkezésre áll (handout)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane Collabortation. http://handbook.cochrane.org/

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A számonkérés szóban történik az utolsó kontakt órát követően, legkésőbb a 12. héten.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Több mint 3 óra mulasztása esetén, az órák pótlására egyéni munkával van lehetőség.

Vizsgakérdések

1. A bizonyítékokon alapuló orvoslás fogalma. Bizonyítékok szerepe az orvosi munkában
2. Vizsgálati elrendezések, a bizonyítékok hierarchiája (evidenciapiramis)
3. A megfigyeléses vizsgálatok alaptípusai
4. Kísérletes vizsgálatok. Randomizált kontrollált vizsgálat
5. Szisztematikus irodalomkeresés módszertana: strukturált kérdésfelvetés
6. Szisztematikus irodalomkeresés módszertana: a keresési stratégia összeállítása, keresés elektronikus adatbázisokban, a keresési találatok szűrése, adatok kinyerése
7. Szisztematikus irodalomkeresés módszertana: adatok összegzése, meta-analízis
8. Szisztematikus irodalmi áttekintések (definició; a jól illetve rosszul megtervezett szisztematikus áttekintő közlemény ismérvei)
9. A Cochrane Kollaboráció
10. Bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói