Szabadon választott szakmai gyakorlat - technikai kredit

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 0 óra

Tárgyadatok

  • Kód: OFF-FSG-T
  • 0 kredit
  • Fogorvos
  • Fakultatív modul
  • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 300 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A hallgató által szabadon választott szakmai gyakorlat, mely támogatja a hallgató képzésének célját, de nem része a tantervnek.
Szabadon választott szakmai gyakorlat - információk

A gyakorlat igazolásának és nyilvántartásának célja a hallgatók szervezett, értékes, az egyetemi képzés céljait elősegítő szabadidő-elfoglaltságainak támogatása és elismerése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (PTE ÁOK).

A szabadon választott szakmai gyakorlat a hallgató által kiválasztott szakmai területen, szakmai felügyelet mellett történik, és a tantárgyfelelős megítélése alapján minősül a képzés szempontjából értékesnek, kari nyilvántartást érdemlőnek.

A tantárgyfelelős jogosult a szakmai gyakorlat értékének és kari nyilvántartásba vételének megítélésére és az igazoláson szereplő megnevezések elfogadására, szükség esetén módosítására.
A tantárgyfelelősi elfogadás szempontjai: (1) a gyakorlóhely szakmai, oktatási színvonala és ellenőrizhetősége, (2) a szakmai gyakorlat relevanciája a kari képzések céljai szempontjából, (3) a gyakorlatot szakmai szempontból a helyszínen felügyelő szakember véleménye, (4) előzetes gondos tervezés, megszervezés, valamint az előkészítő és igazoló dokumentáció minősége, érthetősége, szabályossága, hitelessége.
A tantárgyfelelős a gyakorlat elfogadásának feltételeként részletes beszámoló készítését írhatja elő a hallgató számára.
Amennyiben a hallgató saját döntése alapján a gyakorlat tematikájául más, PTE ÁOK kötelező szakmai gyakorlat tematikáját választja, annak követelményrendszere is teljesen vagy részben teljesítendő, melynek tényét az igazoláson fel kell tüntetni, és csatolni lehet az adott kötelező vagy választható szakmai gyakorlat dokumentumait is.

A gyakorlat nem tartozik a PTE ÁOK képzési követelmények közé (extrakurrikuláris tevékenység), nem értékelhető kreditpontokkal, nem is javasolt a PTE ÁOK által. A PTE ÁOK akkreditációja, minőségbiztosítása, feedback rendszere nem terjed ki a gyakorlat helyszínére, a PTE ÁOK ezen intézményekért, a gyakorlatok tartalmáért, a hallgató fogadtatásáért és biztonságáért felelősséget nem vállal, a hallgató gondoskodik az információszerzésről, megszervezésről, a tantárgyfelelősi engedélyezésről, a befogadó nyilatkozat és teljesítésigazolás benyújtásáról, az esetleges utazásról, biztosításról, szállásról, megélhetésről, azokhoz a PTE ÁOK anyagi és szervezési támogatást nem biztosít. A kar tevékenysége a jelentkezési folyamat nyomon követéséből, a befogadó nyilatkozat, valamint az igazolás ellenőrzéséből és a hallgató kérésére a hivatalos nyilvántartásból áll.
A gyakorlat tölthető a PTE ÁOK vagy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által hitelesített (akkreditált) vagy nem hitelesített (nem akkreditált) gyakorlóhelyen, bármely országban, a kötelező szakmai gyakorlatoktól eltérő időbeosztásban is (pl. Sürgősségi Osztályon éjjeli műszakos vagy ügyeleti tevékenység, hétvégi munkavégzés).
A Klinikai Készségek Leckekönyv kötelező vagy szabadon választott készségeinek igazolása, valamint a gyakorlóhely előterjesztése hivatalos szakmai gyakorlóhely minősítésre a többi szakmai gyakorlóhelyhez hasonlóan lehetséges, mely függ az intézmény akkreditált vagy akkreditálható jellegétől.
http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf

A gyakorlat elfogadásának indokolt és méltányolható esetben nem akadálya, ha a hallgató arról más típusú igazolást is kapott, az része más képzésének, arra ösztöndíjban vagy pályázati díjazásban, munkaviszony keretében díjazásban, bérezésben részesült, vagy annak egy részére ECTS kreditpontot is kapott.
A (részben) már kötelező szakmai gyakorlat vagy munkaviszony keretében teljesített időszakra megkapott eredeti igazolás szövegezésétől a szabadon választott szakmai gyakorlat bejegyzésekor, tartalmi módosítás nélkül, indokolt esetben, a hallgató kérésre el lehet térni a gyakorlat pontosabb megnevezése, tematikája tekintetében.

A szabadon választott szakmai gyakorlat lehetőleg előre tervezetten, előkészítve vagy kivételes esetben utólag, a formai és tartalmi követelmények szigorú betartásával, technikai kredithez hasonlóan kezelendő (“technikai nulla kredit”).

Néhány példa a Szabadon választott szakmai gyakorlat felhasználására:
a tantervben nem szereplő orvosi szakterületek klinikai szakmai gyakorlatai tapasztalatszerzés céljából
a leendő munkahely megismerése és kapcsolatkialakítás munkavégzés, szakmai gyakorlat keretében
más tantárgy vagy technikai kredit keretébe nem illeszthető tudományos kutatási tevékenység
a hallgató leendő munkahelye vagy a diplomahonosítás szempontjából illetékes ország szabályai által előírt, a PTE ÁOK tantervén túlmenő szakmai gyakorlat megvalósítása
szociális, humanitárius, katasztrófaelhárítási, egészségügyi, közegészségügyi, jótékonysági, jószolgálati, oktatási, tehetséggondozási, felzárkóztatási, felvilágosító tevékenység
a demonstrátori tevékenységen túlmenő időtartamú vagy tematikájú, blokk jellegű gyakorlat valamilyen elméleti intézetben, tanszéken, klinikán
tantervben szereplő szakmai gyakorlat időtartamának meghosszabbítása saját tapasztalatszerzés, leendő munkahelyi követelmény teljesítése vagy munkaerőpiaci pozíció-erősítés céljából
nemzetközi mobilitási ablak tevékenységeinek nyilvántartása, amennyiben azok a hallgató professzionális karrierje szempontjából fontosak, és tantervi kurzus vagy más technikai kredit keretében nem kezelhetők
nyelvi képzés, interkulturális tapasztalatszerzés, mely más formában nem illeszthető a képzésbe vagy más igazolással nem rendelkezik (pl. nyelvtanfolyam igazolása, nyelvvizsgabizonyítvány).
olyan munkavégzés, melyet a hallgató fontosnak tart szakmai tapasztalatszerzés szempontjából is (pl. betegápolói, segédápolói, mentőtiszti, mentőápolói, védőnői, elméleti intézeti, egészségügyi, egészségszervezési, közegészségügyi, szociális, oktatási, oktatásszervezési, tehetséggondozási, korrepetálási, egyesületi, kommunikációs területen végzett munka).
Az adott félévben kevés tantárgyat felvett hallgató hasznos szabadidő-eltöltésének dokumentálása
Passzív vagy hallgatói jogviszony nélküli szemeszterben értékes tevékenység dokumentálása
Külföldi munkaerőpiaci képzési igényeknek megfelelés (pl. Szaúd-arábiai tervezett munkavégzés esetén az orvosok ottani nyilvántartásába vételhez szükséges négy hónap többlet klinikai szakmai gyakorlat).
Különleges hallgatói teljesítmények egyetemi szintű dokumentálása.
A gyakorlat tölthető diagnosztikai tevékenységgel, szakértői tevékenységgel, szervező tevékenységgel vagy bármi mással, melyben gyakorlatszerzés, szakmai ismeretek elmélyítése, a hallgató képzése szempontjából releváns készségek megszerzése valósul meg.

A gyakorlathoz a PTE ÁOK részéről nem szükséges előzetes követelmény teljesítése, de a gyakorlati hely intézménye megkövetelhet ilyent. Ilyen esetben a hallgató kérésére igazolás adható ki a gyakorlóhely számára. A gyakorlatot vezető személy és a hallgató kérésének megfelelően a hallgató számára kari általános ajánlás (Tanulmányi Hivatal) vagy oktatói személyes ajánlás (a hallgatót ismerő oktató) adható.

A gyakorlat időtartama: a minimális időtartam két hét, mely 10 munkanapnak és 60 órának felel meg. A gyakorlat igazolása és dokumentálása a hallgató kérésére történhet hetekben, napokban, órákban vagy hónapokban. Javasolt a szakmai gyakorlat két hetes egységekben történő kezelése. 12 hónapot meghaladó szakmai gyakorlat nem fogadható el.
A hallgató kötelező vagy választott PTE tanulmányi követelményeivel, tanóráival azonos, ütköző időpontban Szabadon választott szakmai gyakorlat nem fogadható el.
Egyidejű letöltés esetén a munkabeosztásnak egyértelműen és dokumentáltan komplementernek kell lennie (pl. ügyeleti munkavégzés és nappali műszakban egyetemi tanulmányok).

A gyakorlatról szóló teljesítésigazolás tartalmi elemei:
(1) a gyakorlat megnevezése: “Szabadon választott szakmai gyakorlat”
(2) a hallgató által megfogalmazott, szükség esetén a tantárgyfelelőssel egyeztetett gyakorlat pontosabb megnevezése (pl. Belgyógyászat; Belgyógyászat - Kardiológia; Kardiológia - Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Gyermekszívsebészet; Kardiológiai elektrofiziológiai gyakorlat - Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Dr. Gellér László felügyelete mellett; Microbiology practice - Center for Disease Control, Atlanta, GA, USA), melyet a PTE ÁOK átvesz nyilvántartás és elismerés céljából, mely szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 150 leütést és tartalmazhatja a gyakorlóhely, akár ország megnevezését, a gyakorlatvezető nevét, nem keltheti képesítés (pl. mikrobiológusként végzett munka) benyomását, nem lehet jogosulatlan vagy jogszerűtlen tevékenységre utaló (pl. önálló sebészeti műtéti tevékenység).
A hallgató kérheti a szakmai gyakorlat valamely PTE ÁOK szakmai gyakorlattal azonos feltételek mellett töltését, így annak megfelelő Befogadó nyilatkozatot tölthet/töltethet ki. Ilyenkor a pontosabb megnevezés a tantervben szereplő szakmai gyakorlat címével egyezik meg, és az igazolás elfogadásának folyamatába az adott szakmai gyakorlat tantárgyfelelőse is bevonható.
A befogadó nyilatkozaton szereplő “pontosabb megnevezés” csak a tantárgyfelelős hozzájárulása esetén módosítható a teljesítésigazoláson.
(3) a gyakorlat időtartama a hallgató által megválasztott módon (hónapok, hetek, napok vagy órák számával megadva)
(4) a gyakorlat tematikája a hallgató megfogalmazásában, amit a fogadó intézmény igazol és hitelesít,
(5) a gyakorlat helyszíne, annak pontos hivatalos megnevezésével magyar, angol vagy német nyelven.

A gyakorlat befogadó nyilatkozata és igazolása, valamint a kapcsolódó kommunikáció magyar vagy angol nyelvű lehet. A gyakorlat pontosabb megnevezése magyar, angol vagy német nyelvű lehet, más nyelvű, a kari eljárásrendtől eltérő igazolás vagy dokumentum esetén annak hitelesített magyar vagy angol fordítása fogadható el.

A befogadó nyilatkozat és az igazolás a Neptun Modulo rendszerbe elektronikusan töltendő fel, és ott történik a tantárgyfelelősi elfogadás, hiánypótlásra, módosításra felszólítás vagy elutasítás is.

A hallgató kérésére, a gyakorlat igazolását kiállító intézmény és a hallgató megfogalmazásának (gyakorlat pontosabb megnevezése) tantárgyfelelősi jóváhagyását követően, a tantárgyfelelős engedélyével kari igazolás adható ki.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

A gyakorlati hely megválasztásától függő

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlat időtartamába hiányzás nem számítható be. Esetleges hiányzás időtartamára a gyakorlat megszakítható.

Félévközi ellenőrzések

nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A gyakorlat a távolmaradás, hiányzás időtartamára megszakítható és a visszatérést követően folytatható. Pótlás: a hiányzó gyakorlatrész utólagos letöltésével. A teljesítésigazoláson szereplő időtartamba hiányzás nem számítható be.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói