Kari Szaknyelvi Vizsgák

A Kari Szaknyelvi Vizsga szerkezete és követelményei

 

 

A Kari Szaknyelvi Vizsga (KSzV) minden szemeszterben, a szorgalmi időszak 14. hetében kerül lebonyolításra. Vizsgára jelentkezés menete: a szemeszter elején a Neptunban fel kell venni a szaknyelvi záróvizsga kritériumkövetelmény tárgyat (szóbeli és/vagy írásbeli) és a vizsga előtti hetekben kiküldött online kérdőívben meg kell erősíteni a vizsgára jelentkezési szándékot. A Kari Szaknyelvi Vizsga (KSzV) középfokon (B2+) méri a szaknyelvi készségeket. Szóbeli ("A") és írásbeli ("B) részekből áll, melyek egyszerre és külön-külön is letehetők. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a szóbeli, mind az írásbeli részvizsgán legalább 60%-os eredményt ér el. Emellett a sikeres vizsgához a 3 szóbeli és 3 írásbeli vizsgarészt egyenként legalább 40%-ban kell teljesíteni. Sikeres vizsgáról a Nyelvi Intézet bizonyítványt állít ki. Sikertelen vizsga nem kerül dokumentálásra. A vizsga a 4. szemesztertől kezdődően bármelyik kitűzött vizsgaidőpontban letehető. Az írásbeli vizsga mindhárom feladatának megoldásához nyomtatott szótár használható. A szóbeli vizsgán segédeszköz sem a beszédértés, sem a beszédkészség mérése során nem használható.

 

A Kari Szaknyelvi Írásbeli Vizsga leírása

Feladattípus

A feladat rövid leírása

Elérhető pontszám

Minimum pontszám

Rendelkezésre álló idő

írott szöveg

értése

1. feladat:
szakirányú általános érvelő szöveg globális, tényszerű és
implikált információinak megértése


2. feladat:
speciális szakmai érvelő szöveg tényszerű, implikált és
globális információinak megértése

célszövegek hosszúsága :

1600-1700 szó (a két szöveg összesen)

 

Feladattípusok:

A felsoroltak közül minden vizsgadolgozatban legalább három található.

 • 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
 • információ átvitel

(pl. táblázat vagy grafikon kiegészítése)

 • szinonimák megkeresése a szövegben
 • kifejezések, szavak megkeresése a forrásszövegben definíció alapján
 • lyukas összefoglaló szöveg kitöltése

20 pont

 

(1. feladat

10 pont

2. feladat 10 pont)

8 pont

3 óra egyéni beosztással

a 3 írásbeli

feladatra

hivatalos levél írása

150-200 szó terjedelmű szakirányú hivatalos tényszerű és implikált információkat közlő levél készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján

levél műfaja lehet:

 • álláspályázat
 • kongresszusi jelentkezés
 • szakmai támogató levél
 • reklamáció
 • beutaló levél
 • esetleírás szakember részére

15 pont

6 pont

magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg
alapján célnyelvi

összefoglalás készítése

magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg (300-350 szó) és tíz magyar megadott irányítási szempont alapján célnyelvű  ÖSSZEFOGLALÁS

(min. 150 szó) készítése

műfajok:

 • betegségleírás

 

15 pont

6 pont

összesen:

 

50 pont

-

3 óra

Sikeres vizsga:

 

30 ponttól

-

-

A Kari Szaknyelvi Szóbeli Vizsga leírása

Feladattípus

A feladat rövid leírása

Elérhető pontszám

Minimum pontszám

Rendelkezésre álló idő

beszédértés

1. feladat:
átlagos valamivel lassúbb beszédtempójú narratív vagy leíró szakszöveg tényszerű
és implikált információinak megértése
2400-2500 n terjedelmű szóköz nélkül


2. feladat:
átlagos valamivel lassúbb beszédtempójú szaknyelvi párbeszéd (szakember-szakember,
kliens-szakember, riporter-szakember) tényszerű és implikált
információinak megértése
400-450 szó terjedelmű

Feladatmegoldás menete:

Monológ:

1/ feladatlap megtekintése

(1 perc)

2/ szöveg meghallgatása 2x

(közben 30s szünet)

3/ feladatlap megoldása

(1 perc)

Dialógus:

1/ feladatlap megtekintése

(1 perc)

2/ szöveg meghallgatása 2x

(közötte 30s szünet)

3/ feladatlap kitöltése (1 perc)

 

Feladattípusok:

 • 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
 • lyukas összefoglaló szöveg kitöltése
 • információ átvitel

(pl. táblázat vagy grafikon kiegészítése)

műfajok:

 • interjú
 • tájékoztató
 • esetismertetés
 • anamnézis
 • magyarázat
 • előadás

20 pont

 

(1. feladat

10 pont

2. feladat 10 pont)

8 pont

20 perc

beszédkészség

1. feladat:

spontán bevezető beszélgetés a vizsgázó

szakterületével kapcsolatban, előre megadott

témakörök közül kettő érintésével

(8 pont)

 

2. feladat:

hét, magyar nyelven megadott irányítási

szempont alapján szimulált beszélgetés két

szakmai szituációban:

1.szakember-szakember

szakmai problémafeltáró párbeszéd

(6 pont)

2. szakember-kliens

utasítás adása, magyarázat,

eljárások bemutatása, tájékoztatás,

kikérdezés, tanácsadás

(6 pont)

3. feladat:

önálló témakifejtés nem nyelvi/nyelvi stimulus alapján (célnyelvű grafikon,

táblázat, ábra) (10 pont)

30 pont

12 pont

15 perc

öszesen:

 

50 pont

-

-

Sikeres vizsga:

 

30 ponttól

-

-

Az írásbeli vizsgára a felkészülést a következő jegyzeteink segítik:

Hegedűs Anita-Tóth Ida: Concepts and Functions Introduction to Medical English (Pécs 2005)

Hamarné Sávay Judit-Molnár Eszter- dr. Rébék-Nagy Gábor: Medical English, Discourse and Genres (Pécs 2005)

A szóbeli vizsgára a felkészülést a következő jegyzeteink, könyveink segítik:

Halmos Éva-Nagy Gabriella-Szolcsányi Judit: Presentation Techniques (Presenting in English) (Pécs 2005)

Mária Győrffy (2001): English for Doctors. Idióma Bt. Pécs

Jegyzeteink elérhetőek: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/60/oktatasi-anyagok

 

Szaknyelvi kurzusok és követelmények

Szaknyelvi kreditkurzusok

A Karon kredit rendszerű szaknyelvi oktatás folyik angol és német nyelvből. A szaknyelvi kurzusok részben a kötelezően választható, részben a szabadon választható tantárgyi csoportban kaptak helyet, 2-2 kredit értékkel.  Felvételük a NEPTUN rendszeren keresztül történik. 

A Kari Szaknyelvi Vizsga (részletes leírását lásd lentebb) kritérium-követelményként szerepel. A szaknyelvi kurzusok teljesítése a kreditek megszerzésén túl segíti a vizsgára történő felkészülést.

Nyelvi követelmények

1. A diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelmény

ÁOSZ tanulmányaikat 2017 előtt megkezdett hallgatókra vonatkozóan: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol vagy orosz vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.  

ÁOSZ tanulmányaikat 2017-től kezdett hallgatókra vonatkozóan: A mesterfokozat megszerzéséhez a magyar nyelvű képzésben csak angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, az idegen nyelvű képzésben pedig magyar nyelvből egyetemi záróvizsga szükséges.  

FOSZ tanulmányaikat 2017 előtt megkezdett hallgatókra vonatkozóan: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.  

FOSZ tanulmányaikat 2017-től kezdett hallgatókra vonatkozóan: A mesterfokozat megszerzéséhez angol vagy német nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.  

GYOSZ:  A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből vagy nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 

2. Az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelmény

A kreditrendszerű oktatásban az Általános Orvostudományi Kar általános orvosi és fogorvosi szakán a középfokú, írásbeli és szóbeli angol, (a Gyógyszerész Karon angol vagy német) Kari Szaknyelvi Vizsga letétele szükséges a tanulmányok lezárásához.  A Kari Szaknyelvi Vizsga letételének ajánlott időpontja a 4. félév vége.  A vizsgát legkésőbb a 7. félév megkezdése előtt le kell tenni. Nyelvvizsgázási lehetőség tanévenként kettő alkalommal van, általában a szorgalmi időszak utolsó hetében, tekintve, hogy a Kari Szaknyelvi Vizsga kritérium-követelmény.

3. A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga elismerése

A Nyelvi Intézetben 2000-től kezdődően rendelkezésére áll a PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga. Ez a nyelvvizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti. A vizsgáról részletes tájékoztatás: a PROFEX Nyelvvizsgaközpontban ill. a www.aok.pte.hu/profex internetes címen.