Kari Szaknyelvi Vizsgák

A Kari Szaknyelvi Vizsga szerkezete és követelményei

A Kari Szaknyelvi Vizsga (KSzV) középfokon (B2+) méri a szaknyelvi készségeket. Szóbeli ("A") és írásbeli ("B) részekből áll, melyek egyszerre és külön-külön is letehetők. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a szóbeli, mind az írásbeli részvizsgán legalább 60%-os eredményt ér el. Emellett a sikeres vizsgához a 3 szóbeli és 3 írásbeli vizsgarészt egyenként legalább 40%-ban kell teljesíteni. Sikeres vizsgáról a Nyelvi Intézet bizonyítványt állít ki. Sikertelen vizsga nem kerül dokumentálásra. A vizsga a 4. szemesztertől kezdődően bármelyik kitűzött vizsgaidőpontban letehető. Az írásbeli vizsga mindhárom feladatának megoldásához nyomtatott szótár használható. A szóbeli vizsgán segédeszköz sem a beszédértés, sem a beszédkészség mérése során nem használható.

A Kari Szaknyelvi Írásbeli Vizsga leírása

Feladattípus

A feladat rövid leírása

Elérhető pontszám

Minimum pontszám

Rendelkezésre álló idő

írott szöveg

értése

1. feladat:
szakirányú általános érvelő szöveg globális, tényszerű és
implikált információinak megértése


2. feladat:
speciális szakmai érvelő szöveg tényszerű, implikált és
globális információinak megértése

célszövegek hosszúsága :

1600-1700 szó (a két szöveg összesen)

 

Feladattípusok:

A felsoroltak közül minden vizsgadolgozatban legalább három található.

 • 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
 • információ átvitel

(pl. táblázat vagy grafikon kiegészítése)

 • szinonimák megkeresése a szövegben
 • kifejezések, szavak megkeresése a forrásszövegben definíció alapján
 • lyukas összefoglaló szöveg kitöltése

20 pont

 

(1. feladat

10 pont

2. feladat 10 pont)

8 pont

3 óra egyéni beosztással

a 3 írásbeli

feladatra

hivatalos levél írása

150-200 szó terjedelmű szakirányú hivatalos tényszerű és implikált információkat közlő levél készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján

levél műfaja lehet:

 • álláspályázat
 • kongresszusi jelentkezés
 • szakmai támogató levél
 • reklamáció
 • beutaló levél
 • esetleírás szakember részére

15 pont

6 pont

magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg
alapján célnyelvi

összefoglalás készítése

magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg (300-350 szó) és tíz magyar megadott irányítási szempont alapján célnyelvű  ÖSSZEFOGLALÁS

(min. 150 szó) készítése

műfajok:

 • betegségleírás

 

15 pont

6 pont

összesen:

 

50 pont

-

3 óra

Sikeres vizsga:

 

30 ponttól

-

-

A Kari Szaknyelvi Szóbeli Vizsga leírása

Feladattípus

A feladat rövid leírása

Elérhető pontszám

Minimum pontszám

Rendelkezésre álló idő

beszédértés

1. feladat:
átlagos valamivel lassúbb beszédtempójú narratív vagy leíró szakszöveg tényszerű
és implikált információinak megértése
2400-2500 n terjedelmű szóköz nélkül


2. feladat:
átlagos valamivel lassúbb beszédtempójú szaknyelvi párbeszéd (szakember-szakember,
kliens-szakember, riporter-szakember) tényszerű és implikált
információinak megértése
400-450 szó terjedelmű

Feladatmegoldás menete:

Monológ:

1/ feladatlap megtekintése

(1 perc)

2/ szöveg meghallgatása 2x

(közben 30s szünet)

3/ feladatlap megoldása

(1 perc)

Dialógus:

1/ feladatlap megtekintése

(1 perc)

2/ szöveg meghallgatása 2x

(közötte 30s szünet)

3/ feladatlap kitöltése (1 perc)

 

Feladattípusok:

 • 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
 • lyukas összefoglaló szöveg kitöltése
 • információ átvitel

(pl. táblázat vagy grafikon kiegészítése)

műfajok:

 • interjú
 • tájékoztató
 • esetismertetés
 • anamnézis
 • magyarázat
 • előadás

20 pont

 

(1. feladat

10 pont

2. feladat 10 pont)

8 pont

20 perc

beszédkészség

1. feladat:

spontán bevezető beszélgetés a vizsgázó

szakterületével kapcsolatban, előre megadott

témakörök közül kettő érintésével

(8 pont)

 

2. feladat:

hét, magyar nyelven megadott irányítási

szempont alapján szimulált beszélgetés két

szakmai szituációban:

1.szakember-szakember

szakmai problémafeltáró párbeszéd

(6 pont)

2. szakember-kliens

utasítás adása, magyarázat,

eljárások bemutatása, tájékoztatás,

kikérdezés, tanácsadás

(6 pont)

3. feladat:

önálló témakifejtés nem nyelvi/nyelvi stimulus alapján (célnyelvű grafikon,

táblázat, ábra) (10 pont)

30 pont

12 pont

15 perc

öszesen:

 

50 pont

-

-

Sikeres vizsga:

 

30 ponttól

-

-

Az írásbeli vizsgára a felkészülést a következő jegyzeteink segítik:

Hegedűs Anita-Tóth Ida: Concepts and Functions Introduction to Medical English (Pécs 2005)

Hamarné Sávay Judit-Molnár Eszter- dr. Rébék-Nagy Gábor: Medical English, Discourse and Genres (Pécs 2005)

A szóbeli vizsgára a felkészülést a következő jegyzeteink, könyveink segítik:

Halmos Éva-Nagy Gabriella-Szolcsányi Judit: Presentation Techniques (Presenting in English) (Pécs 2005)

Mária Győrffy (2001): English for Doctors. Idióma Bt. Pécs

Jegyzeteink elérhetőek: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/60/oktatasi-anyagok

 

Szaknyelvi kurzusok és követelmények

Szaknyelvi kreditkurzusok

A Karon kredit rendszerű szaknyelvi oktatás folyik angol és német nyelvből. A szaknyelvi kurzusok részben a kötelezően választható, részben a szabadon választható tantárgyi csoportban kaptak helyet, 2-2 kredit értékkel.  Felvételük a NEPTUN rendszeren keresztül történik. 

A Kari Szaknyelvi Vizsga (részletes leírását lásd lentebb) kritérium-követelményként szerepel. A szaknyelvi kurzusok teljesítése a kreditek megszerzésén túl segíti a vizsgára történő felkészülést.

Nyelvi követelmények

1. A diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelmény

A diploma megszerzésének feltétele egy középfokú (B2 szintű), írásbeli és szóbeli államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése angol, francia, német, spanyol vagy orosz nyelvből.

2. Az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelmény

A kreditrendszerű oktatásban az Általános Orvostudományi Kar általános orvosi és fogorvosi szakán a középfokú, írásbeli és szóbeli angol, (a Gyógyszerész Karon angol vagy német) Kari Szaknyelvi Vizsga letétele szükséges a tanulmányok lezárásához.  A Kari Szaknyelvi Vizsga letételének ajánlott időpontja a 4. félév vége.  A vizsgát legkésőbb a 7. félév megkezdése előtt le kell tenni. Nyelvvizsgázási lehetőség tanévenként kettő alkalommal van, általában a szorgalmi időszak utolsó hetében, tekintve, hogy a Kari Szaknyelvi Vizsga kritérium-követelmény.

3. A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga elismerése

A Nyelvi Intézetben 2000-től kezdődően rendelkezésére áll a PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga. Ez a nyelvvizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti. A vizsgáról részletes tájékoztatás: a PROFEX Nyelvvizsgaközpontban ill. a www.aok.pte.hu/profex internetes címen.