Rólunk

Szaknyelvoktatás

A bolognai folyamathoz való csatlakozás után kreditkurzusok keretében folyik a szaknyelvoktatás. A korábbi kötelező nyelvoktatással ellentétben a német és angol szaknyelvi kurzusok mindegyike elektív vagy szabadon választható.  A hagyományos értelemben vett nyelvoktatást szakmai-kommunikációs kurzusok váltották fel. Ezek olyan képességek megszerzésére irányulnak, melyek a hivatás gyakorlásának nélkülözhetetlen feltételei.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Az angol szaknyelvi kurzusok felvételének ajánlott sorrendje:

 1. Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben
 2. Szakszövegalkoztás és szaknyelvi műfajok az angol orvosi szaknyelvben
 3. Anamnézisfelvétel 1
 4. Anamnézisfelvétel 2
 5. Prezentációs technikák
 6. Angol nyelvű tudományos közlemények olvasása és készítése (haladóknak)
 7. Szóbeli esetismertetés angolul (haladóknak)
 8. Angol fogorvosi szaknyelv specifikumai
 9. Magyar nyelvű tudományos közlemények fordítása angolra
 10. Kari szaknyelvi vizsga előkészítő
 11. Felsőfokú angol írásbeli orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikáció
 12. Felsőfokú angol szóbeli orvos- és egészeségtudományi szaknyelvi kommunikáció

A kurzusok (akár egyszerre több is) ettől eltérő sorrendben is felvehetők.

A szaknyelvi kurzusok részletes ismertetése a NEPTUN rendszerben elérhető.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

Az angol szaknyelvi kurzusok felvételének ajánlott sorrendje:

 1. Alapfogalmak és közlési funkciók a gyógyszerészeti szaknyelvben
 2. Szakszövegalkotás és szaknyelvi műfajok a gyógyszerészeti szaknyelvben
 3. Gyógyszerészeti szaknyelv 1
 4. Gyógyszerészeti szaknyelv 2
 5. Angol gyógyszerészeti szaknyelv - gyógyszerészeti anamnézisfelvétel
 6. Angol gyógyszerészeti szaknyelv - gyógyszerészeti prezentáció
 7. Angol gyógyszerészeti szaknyelvi vizsga előkészítő
 8. Felsőfokú angol írásbeli orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikáció
 9. Felsőfokú angol szóbeli orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikáció (gyógyszerészeti szakirány)

A kurzusok (akár egyszerre több is) ettől eltérő sorrendben is felvehetők.

A szaknyelvi kurzusok részletes ismertetése a NEPTUN rendszerben elérhető.

NÉMET ORVOSI SZAKNYELVI KURZUSOK

Intézetünk német nyelven is kínál általános orvosi, fogorvosi illetve gyógyszerészeti szaknyelvi kurzusokat. Ezen kreditkurzusok elektívek vagy fakultatívak és gyakorlati jeggyel zárulnak.

A diploma megszerzésének előfeltétele egy szaknyelvi nyelvvizsga, amely lehet a kari szaknyelvi vizsga, vagy az államilag is elismert orvosi szaknyelvi PROFEX nyelvvizsga, melynek vizsgaközpontja a PTE ÁOK-n található.

Gyógyszerész szakon az angol mellett német nyelvből is lehetőség van a nyelvi kritérium követelményt teljesíteni, tehát a diploma megszerzéséhez német nyelvből akár kari, akár PROFEX szaknyelvi vizsgát tenni.

Karunk hallgatóinak lehetősége van tanulmányaik során a szakmai gyakorlatot külföldön végezni: az egyetem partneri kapcsolatai révén Ausztriában és Németországban van lehetőség szakmai gyakorlatok keretében hónapokat eltölteni, ill. szemesztereket teljesíteni. Ezek a csereprogramok, csakúgy mint az Erasmus+ program, nagyon sikeresek és közkedveltek hallgatóink körében.

Mindhárom szak hallgatóinak feltétlen ajánljuk már az első szemesztertől a német szaknyelvi kurzusok felvételét, egyrészt a már megszerzett nyelvtudás megőrzése, másrészt a szaknyelvi tudás fokozatos megszerzésének lehetősége miatt.

Bátorítjuk Önöket, hogy válogassanak intézetünk sokszínű német szaknyelvi kurzuskínálatából. Ne riassza el Önöket az esetlegesen még idegenül csengő kurzusnév. Minden kurzuson alkalmazkodunk az adott kurzus résztvevőinek nyelvi szintjéhez. Így nem feltétlenül kell a „Bevezetéssel” kezdődő kurzusokat választaniuk, ha az órarendjük időben más német nyelvi kurzus felvételét teszi lehetővé. Minden kurzus azzal a céllal indul, hogy bevezessük Önöket az orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészi szaknyelv valamelyik szegmensébe.

Az alábbiakban a kurzusok felvételének sorrendjére teszünk ajánlatot, amely a fentiek alapján nem kötelező érvényű és a mindenkori órarendjük függvényében módosítható, variálható.

A szaknyelvi tanulmányok megkezdéséhez a „Bevezetés” 1., majd 2. kurzusokat ajánljuk. A kurzusok a szerényebb nyelvi felkészültséggel rendelkezők számára nyújtanak lehetőséget a szakmai nyelv, nyelvi struktúrák és szókincs alaposabb gyakorlására.

Az „Alapfogalmak és közlési funkciók” című kurzus célja az írott és hangzó szaknyelvi kommunikáció nyelvi alapjainak funkcionális elsajátítása.

A „Prezentáció” és az Anamnézisfelvétel” című kurzusok esetében a hangsúly a gyakorlatban használható készségek kifejlesztésén van, vagyis szimulált szakmai helyzetek (szakmai prezentáció tartása, orvos-beteg interakció) megoldását elemzik és gyakoroltatják.

A „Bevezetés a német írásbeli szaknyelvi kommunikációba” című kurzus különböző nyelvi cselekvési szituációkban használatos szövegek elemzését és megalkotását célozza meg: a beteg vizsgálati eredményeinek összefoglalása, hallgatói kérvények és levelek megfogalmazása stb. .

Az „Orvosi esetismertetés német nyelven” című kurzus különösen a hallott szöveg értését, a szakmai kommunikációban való jártasság fejlesztését célozza meg hanganyagok feldolgozásával.

A „Betegségek, orvosi beavatkozások és betegtájékoztatás német nyelven” című kurzus a betegekkel folytatott közvetlen kommunikáció színtereit (alapellátásban, ambuláns és kórházi környezetben) tekinti át és gyakoroltatja videó felvételek, hanganyagok és helyzetgyakorlatok segítségével: pl. felvilágosítás, terápiás megbeszélés, preoperatív beszélgetés stb..

Bevezetés a belgyógyászati betegségek német szaknyelvébe” kurzus tananyaga mindig a hallgatók nyelvi és szakmai felkészültségéhez alkalmazkodik. Bővíti a hallgatók szókincsét és fejleszti a szövegértést belgyógyászati szakszövegek segítségével.

A „Felsőfokú írásbeli szakmai kommunikáció, illetve a Felsőfokú szóbeli szakmai kommunikáció” című kurzusoknak kettős célja van: tematikájuk lehetővé teszi a C1 PROFEX szakmai írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára való felkészülést, másrészt az orvosi írásbeli és szóbeli kommunikáció legfontosabb műfajait áttekintve és gyakoroltatva (pl. zárójelentés írása, referálás stb.) lehetővé teszik német nyelvterületen szakmai tapasztalatok megszerzését, például külföldi szakmai gyakorlatok keretében.

A „Német fogorvosi szaknyelv 1.” kurzus tartalmai kifejezetten a fogorvostanhallgatók igényei szerint kerültek kialakításra és a fogorvosi kommunikáció legfontosabb színtereit tekinti át, valamint közvetíti az ezekkel kapcsolatos szókincset, nyelvi struktúrákat és kommunikatív eszközöket.

A gyógyszerészeti szaknyelvet hat szemeszteren keresztül vehetik fel a hallgatók: „Gyógyszerészeti szaknyelv 1-6.” kurzusok keretében. Ezek szorosan egymásra épülő kurzusok.

Gyógyszertípusok és betegségek német nyelven” című kurzus szintén gyógyszerész szakos hallgatók számára ajánlott fakultatív kurzus, amely többek között szakirodalmi szemelvények feldolgozásán keresztül fejleszti a szaknyelvi tudást.

A „Középfokú német szaknyelvi vizsgára előkészítő kurzus gyógyszerész hallgatóknak” a szakmai nyelvvizsga megszerzéséhez kínál további segítséget. A hallgatók elsajátíthatják a fordítás alapjait, fejleszthetik a hallott és olvasott szövegek értésének képességét. A sikeres nyelvvizsgához szükséges szóbeli és írásbeli készségek fejlesztése a kurzus célja, alkalmazkodva az adott csoport nyelvi szintjéhez.

 

Szeretettel várjuk Önöket német szaknyelvi kurzusainkon!

 

Latin nyelv és orvosi terminológia

A Magyar Programon latin nyelvi alapok oktatása folyik mind az ÁOK-n, mind a GYTK-n, a lentebb felsorolt kurzusok keretében.


Közvetlen cél a hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében.

Tematika:

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó terminológia ismertetése.

Az anatómiai, klinikai, gyógyszerészeti kifejezések megértéséhez szükséges alapismeretek megszerzése.

Őszi szemeszter:

Orvosi terminológia – latin nyelvi alapok /elektív/

Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia /kritérium követelmény/

Anatómiai terminológia 2 (fakultatív)

Gyógyszerkönyvek vizsgálata – latin terminusok változásainak elemzése, grammatikai megfigyelések (fakultatív)

Tavaszi szemeszter – valamennyi kurzus fakultatív:

Anatómiai terminológia

Klinikai terminológia alapjai

Gyógyszerészeti terminológia 2

Diagnózisok régen és ma – latin terminusok elemzése, grammatikai megfigyelések

Az orvosi szaknyelv görög-latin alapjai