Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Gregus Zoltán (zoltan.gregus@aok.pte.hu), emeritus professzor

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGG-TOK-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  Őszi

Előfeltétel: OGG-D3E-T p egyidejű felvétel , OGG-R4E-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

26 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 26 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy tárgyalja gyógyszerek és más xenobiotikumok (pl. peszticidek, oldószerek, fémvegyületek, mérgező gázok, gomba- és növényi eredetű mérgek) túladagolása, illetve helytelen használata során kialakuló egészségkárosodásokat, a kémiai magzatkárosodást és karcinogenezist. Foglalkozik a toxikus hatások mechanizmusaival, jellemzőivel, kialakulását befolyásoló tényezőkkel, az egészségkárosodás diagnosztikájával, megelőzésének, valamint kezelésének módjaival. Tárgyalja a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok elméletét és gyakorlatát, valamint a kockázatbecslést.

Előadások

 • 1. A toxikológia tárgya és ágai. Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai. - Dr. Gregus Zoltán
 • 2. A mérgezett beteg ellátása I. Sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások. - Dr. Gregus Zoltán
 • 3. A mérgezett beteg ellátása II. Dekontaminálás, antidótumok. - Dr. Gregus Zoltán
 • 4. A mérgezett beteg ellátása III. A mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés. - Dr. Gregus Zoltán
 • 5. Gyógyszermérgezések I. - Dr. Poór Miklós
 • 6. Gyógyszermérgezések II. - Dr. Poór Miklós
 • 7. Gyógyszermérgezések III. - Dr. Poór Miklós
 • 8. Mérgezések fémvegyületekkel I. Általános jellemzők. - Dr. Gregus Zoltán
 • 9. Mérgezések fémvegyületekkel II. Fém kelátorok. - Dr. Gregus Zoltán
 • 10. Mérgezések fémvegyületekkel III. Ólom, higany, kadmium. - Dr. Gregus Zoltán
 • 11. Mérgezések fémvegyületekkel IV. Arzén, króm, kobalt, nikkel, mangán. - Dr. Gregus Zoltán
 • 12. Mérgezések peszticidekkel I. Általános jellemzők. Inszekticidek: halogénezett szénhidrogének. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Mérgezések peszticidekkel II. Inszekticidek: szerves P-észterek, karbamátok. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Mérgezések peszticidekkel III. Herbicidek. Fungicidek. - Dr. Poór Miklós
 • 15. Mérgezések peszticidekkel IV. Rodenticidek. Fumigánsok. - Dr. Poór Miklós
 • 16. Mérgezések oldószerekkel I. Benzol, alifás szénhidrogének, szénkéneg. - Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • 17. Mérgezések oldószerekkel II. Alkoholok, glikolok, halogénezett szénhidrogének. - Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • 18. Mérgező gázok (CO, HCN és cianogén vegyületek, H2S). - Dr. Gregus Zoltán
 • 19. Hemolitikus vegyületek és methemoglobin-képzők. - Dr. Gregus Zoltán
 • 20. Harci mérgek - I. - Dr. Poór Miklós
 • 21. Harci mérgek - II. (Gombamérgezések) - Dr. Poór Miklós
 • 22. Kémiai karcinogenezis I. - Dr. Gregus Zoltán
 • 23. Kémiai karcinogenezis II. - Dr. Gregus Zoltán
 • 24. Gyógyszerek és testidegen vegyületek-okozta magzatkárosodás. - Dr. Faisal Anna Zelma
 • 25. A toxicitásvizsgálatok elve és gyakorlata; rizikóbecslés I. - Dr. Gregus Zoltán
 • 26. A toxicitásvizsgálatok elve és gyakorlata; rizikóbecslés II. - Dr. Gregus Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások elhangzását követően azok tartalma Toxikológia jegyzet formájában elérhető lesz a Neptun Meet Street szolgáltatásában.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gregus, Z., Megyeri, A., Kovács, P.: Méregtan. In: Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (főszerkesztők): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina, Budapest, 943-1013, 2017.
Casarett & Doull's Toxicology, 9th edition, McGraw-Hill, 2018.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók a félév 6. és 10. hete körül az addig elhangzott tananyagból 50 multiple choice típusú kérdést és 5-10 esszé jellegű kérdést tartalmazó írásbeli beszámolót teljesítenek. A két félévközi beszámoló során a hallgatóknak meg kell szerezniük az elérhető pontszám legalább 60%-át; ez a vizsgára bocsáthatóság előfeltétele. Azok a hallgatók, akik átlagteljesítménye két félévközi beszámolón nem éri el a 60%-ot, egy újabb beszámolót írhatnak a 12. és 14. hét között; ekkor ismét 60%-os teljesítmény vizsgára bocsáthatóság feltétele. A félévközi beszámolók teljesítménye a vizsga eredményébe nem számít bele.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A kurzus végén a kollokvium írásbeli vizsga formájában történik, amely várhatóan 70 multiple choice típusú kérdést és 6-10 esszé jellegű kérdést fog tartalmazni az alábbi témákból:
1. A toxikológia tárgya és ágai. Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai
2. A mérgezett beteg ellátása: sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások
3. A mérgezett beteg ellátása: dekontaminálás, antidótumok, a mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés
4. Gyógyszermérgezések: az öntudati állapot csökkenését okozó mérgezések
5. Gyógyszermérgezések: izgatottságot vagy kardiális funkciózavart okozó mérgezések
6. Gyógyszermérgezések: metabolikus zavart, szövetnekrózist okozó mérgezések
7. Fémvegyületek toxicitásának általános jellemzői, fém-kelátorok, szervezeti védőmechanizmusok
8. Mérgezések fémvegyületekkel: ólom, higany
9. Mérgezések fémvegyületekkel: kadmium, arzén
10. Mérgezések fémvegyületekkel: króm, kobalt, nikkel, mangán, bárium, tallium
11. Mérgezések peszticidekkel: általános jellemzők, rodenticidek, fumigánsok
12. Mérgezések peszticidekkel: inszekticidek
13. Mérgezések peszticidekkel: herbicidek, fungicidek
14. Mérgezések oldószerekkel: benzol, alifás szénhidrogének
15. Mérgezések oldószerekkel: alkoholok, glikolok
16. Mérgezések oldószerekkel: halogénezett szénhidrogének, szénkéneg
17. Mérgező gázok: szén-monoxid, hidrogén-cianid és cianogén vegyületek, kénhidrogén
18. Hemolizáló vegyületek és methemoglobin-képzők
19. Gombák okozta mérgezések
20. Kémiai és biológiai fegyverek
21. Kémiai karcinogenezis: genotoxikus karcinogének, a karcinogenezis mechanizmusai
22. Kémiai karcinogenezis: nem-genotoxikus karcinogének, nem osztályozott karcinogének, vegyültek genotoxikus és karcinogén hatásának tesztelése
23. Testidegen vegyületek okozta magzatkárosodások
24. Toxicitás vizsgálatok
25. Kockázatbecslés

Vizsgáztatók

 • Dr. Gregus Zoltán
 • Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói