Kórélettan fogorvostanhallgatóknak 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFP-KT1-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Pre-klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BKZ-T teljesített , OFA-EF2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 60 fő

Tematika

Az alapozó modul funkcionális tantárgyaira (élettan¸ biokémia¸ immunológia) épített kórélettan, a fogorvostanhallgatók számára hidat kíván képezni a klinikumhoz. A kórélettan kapcsolódik a többi preklinikai tantárgyhoz is¸ amennyiben egy-egy kóros állapot funkcionális paramétereinek időbeli változásával foglalkozik és így a fogorvostanhallgatóknak segítséget ad a patomorfológiai¸ mikrobiológiai és gyógyszertani megközelítéshez is.
Alapvető előfeltételként szükséges az élettani, biokémiai és immunológiai alapjelenségek és összefüggések ismerete; mindezekre a kórélettan oktatása extenzíven épít. A kurrikulum célja az a cardiovascularis, a respiratoricus, renalis rendszerek, a hematológia, a só-víz, sav-bázis egyensúly specifikus diszfunkcióinak megismertetése, ehhez kapcsolódóan az öröklött és szerzett etiológiai tényezők, a pathogenesis és pathomechanizmus, valamint a kompenzációs/adaptív mechanizmusok és más szervrendszerekkel való interakciók tárgyalásával preklinikai szinten. Az előadások anyaga képezi a vizsgakövetelmények alapját, mivel az új tankönyvek sem tartalmazzák a kurrikulumban szereplő összes témát a megkívánt részletességgel, ill. szemléletmóddal.

Előadások

 • 1. A keringési rendszer fogászati aspektusai - Dr. Balaskó Márta
 • 2. Szívelégtelenség - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 3. Perifériás keringési elégtelenségek: collapsus¸ keringési shock - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 4. Keringési shock következményei - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 5. Hypertonia betegség - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 6. A coronaria keringés elégtelensége, reverzibilis, irreverzibilis következmények - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 7. Agyi és pulmonalis keringés kórélettana - Dr. Balaskó Márta
 • 8. Ritmuszavarok a fogászati gyakorlatban - Dr. Balaskó Márta
 • 9. A légzőrendszer fogászati aspektusai - Dr. Balaskó Márta
 • 10. Légzés-szabályozás és alvási apnoe szindróma - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 11. Légzési elégtelenség és mechanizmusai, következményei - Dr. Balaskó Márta
 • 12. Alveolaris hypoventilatio - Dr. Balaskó Márta
 • 13. Obstruktív és restriktív ventilációs zavarok - Dr. Balaskó Márta
 • 14. Alveolaris hyperventilatio - Dr. Balaskó Márta
 • 15. A vörösvértest-rendszer kórélettana. - Dr. Balaskó Márta
 • 16. Anaemiák. - Dr. Balaskó Márta
 • 17. Polycythaemiák. - Dr. Balaskó Márta
 • 18. A fehérvérsejt rendszer fogászati aspektusai. - Dr. Balaskó Márta
 • 19. Az alvadási rendszer fogászati aspektusai. - Dr. Balaskó Márta
 • 20. Disseminált intravascularis coagulatio (DIC). - Dr. Balaskó Márta
 • 21. Glomerularis és tubularis funkciók kórélettana. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 22. Akut veseelégtelenségek. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 23. Chronicus veseelégtelenség¸ uraemia. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 24. Az uraemia fogászati aspektusai. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 25. A sav-bázis egyensúly zavarai: metabolikus eltérések. - Dr. Pólai Fanni
 • 26. A sav-bázis egyensúly zavarai: respiratórikus eltérések. - Dr. Pólai Fanni
 • 27. A só-víz háztartás kórélettana. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 28. Az ozmoreguláció kórélettana. - Burzánné Dr. Pétervári Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Székely Miklós (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest, 2018

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga feltöltésre kerül a TEAMS-re.

Jegyzet

Székely Miklós (szerk.:) Kórélettani alapok, egyetemi jegyzet, PTE- ÁOK, Pécs, 2006

Ajánlott irodalom

Scully's Medical Problems in Dentistry, ed: Crispian Scully, Churchill Livingstone; 7th edition, 2014
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&menu=okt_anyag&nyelv=hun

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Maximálisan 2 heti, azaz 4 x 45 perc hiányzást fogadunk el.

Vizsgakérdések

A keringési rendszer fogászati aspektusai
Szívelégtelenség okai, formái.
Magas perctérfogattal járó szívelégtelenség.
A szívelégtelenség (bal- és jobb-szívfél) előrefelé mutató jelei.
A szívelégtelenség (bal- és jobb-szívfél) hátrafelé mutató jelei.
Collapsus¸ vasovagalis syncope és más eszméletvesztéssel járó keringési zavarok.
A keringési shock fogalma, osztályozása. A kialakulás kórélettana, fázisai és a mikrocirkuláció jellegzetességei.
Hypovolaemiás shock okai, haemodynamikája.
Cardiogen shock okai, haemodynamikai jellemzői.
Megoszlási shock okai, haemodynamikai jellemzői.
A shock szervi manifesztációi.
A coronaria keringés elégtelensége, reverzibilis, irreverzibilis következmények
Agyi hypoxia, ischaemia, stroke.
Kisvérköri keringés jellegzetességei. Kisvérköri hypertonia.
Hypertonia betegség fogalma, osztályozása, általános kórélettana. Életkor és vérnyomás.
Hypertonia betegség és a vese (kétoldalú kapcsolat).
Hypertonia betegség és a mellékvese.
Essentialis hypertonia etiológiai tényezői és jellemzői.
A hypertonia betegség következményei.
A fogászati gyakorlat szempontjából fontos ritmuszavarok.
A légzőrendszer fogászati aspektusai
Légzés-szabályozás zavarai és alvási apnoe szindróma
A globális és parciális légzési elégtelenség mechanizmusai, következményei
Alveolaris hypoventilatio.
Obstruktív ventilációs zavarok.
Restriktív ventilációs zavarok.
Ventiláció/perfúzió aránytalanságok, az alveolocapillaris diffusió zavarai.
Alveolaris hyperventilatio
Hypoxiák formái, mechanizmusa, kompenzálási lehetőségek. Cyanosis, CO-mérgezés, met-Hb.
Az anaemiák formái, általános kórélettana és következményei.
Hiányanaemiák.
Haemolyticus anaemiák
Polycythaemiák
A fehérvérsejt rendszer fogászati aspektusai
Thrombocyta és vascularis eredetű vérzékenységek.
Congenitalis és szerzett coagulopathiák.
Thrombosisok: okok, következmények.
Disseminált intravascularis coagulatio (DIC)
A glomerularis filtratio pathophysiologiája, hypofiltratio, hyperfiltratio..
Tubularis funkciók kóros változásai.
Hyposthenuria, asthenuria, osmoticus diuresis.
Proteinuriák formái, okai, következményei.
Chronicus veseelégtelenség okai, kórélettani jellemzői, progressziója.
Uraemiás anyagcserezavar, szervi működések zavarai uraemiában.
Az uraemia fogászati aspektusai.
Akut veseelégtelenségek
A pH-zavarok kompenzálása (plazma és intracellularis pufferek, légzés, vese) és zavarai.
Metabolicus acidosisok okai, kompenzálása és következményei.
Metabolicus alkalosisok okai, kompenzálása és következményei.
Respiratoricus acidosis és alkalosis: okok, kompenzálás, következmények.
Az extracelluláris tér csökkenésével járó állapotok és következményeik.
Az extracelluláris tér növekedésével járó állapotok okai, mechanizmusai és következményei.
Hyperosmolaritas, hypertonicitas. Formák, okok, következmények.
Hypotonicitas: pathogenesis és következmények.
A káliumanyagcsere zavarai. Hypokalaemia és hyperkalaemia.

A szóbeli vizsgán három tétel megbeszélésére kerül sor.

Vizsgáztatók

 • Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • Dr. Balaskó Márta

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói