Biometria feladatmegoldás

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-BFM-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A hallgatók túlnyomó többsége rendszeresen igényli az 1+1 órában oktatott Biometria tárgy keretében extra feladatmegoldó gyakorlatok tartását a félév során. Ennek egyszerű oka van: A tárgy fő feladata az adatok értékelése és az adatokra alapozott döntéshozás során alkalmazandó alapmódszerek megismertetése a hallgatósággal. Fő nehézsége ugyanakkor, hogy az ezek alapját jelentő valószínűségeken alapuló döntéshozás és az elemi logikus gondolkodás megismertetése és begyakoroltatása mindmáig nem része az érettségi követelményeknek, pedig nélkülözhetetlen alapkészség bármely egzakt tudomány (és kiemelten az orvostudomány) művelése során. Ezen készségek hiányos volta az oka a tömeges hallgatói különóra-igényeknek.
Ezt az igényt kívánja kielégíteni az alaptárgy óráihoz kapcsolódó szervezett formában a kurzus, továbbá azon hallgatók ismereteit elmélyíteni, akik már sikeresen teljesítették a Biometria alaptárgyat.
A COVID járvány kitörése óta minden óra anyagához kapcsolódik olyan feladat, amely a járvány adatait elemzi. ("COVID-extra") Ez újabb bizonyíték arra, hogy az adatok és elemzési eredmények hogyan segítik a szakmai és hétköznapi döntéseinket. A járvány és az adatai - izgalmas és forró téma!

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. t-próbák (egymintás és páros)
 • 2. t-próbák (egymintás és páros)
 • 3. A CI és a hipotézisvizsgálat - a döntési hibák.
 • 4. A CI és a hipotézisvizsgálat - a döntési hibák. OD alapelvek 1/1.
 • 5. A független mintás t próba
 • 6. A független mintás t próba
 • 7. Lineáris regresszió és korreláció
 • 8. Lineáris regresszió és korreláció
 • 9. Gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet próba)
 • 10. Gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet próba). OD alapelvek 1/2.
 • 11. Előjel-, Wilcoxon és Mann-Whitney próba, egy szempontos varianciaanalízis
 • 12. Többváltozós módszerek - kitekintés. OD alapelvek 2.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

1, Moore, D. S. The Basic Practice of Statistics, 7th edition, 2015

Saját oktatási anyag

A Moodle-ben (folyamatosan frissülő heti forgatókönyv, videó, mp3, alap- és haladó tananyag: feladatok és megoldások, stb.)

Jegyzet

Pótó László: Biometria, munkafüzet, Pécs, 2020

Ajánlott irodalom

2, Moore, David S., McCabe, George P.: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition, 2005, W.H. Freeman és:
Yates, Dan, Moore, David S., Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics (TI-83/89 Graphing Calculator Enhanced) 2/e, W.H. Freeman, 2003 vagy
3, Rees, W. G.: Essential Statistics, Chapman and Hall, 1992

A félév elfogadásának feltételei

Aktív részvétel, legfeljebb egy mulasztott foglalkozás

Félévközi ellenőrzések

Oktató által kiadott feladatok, amikkel a hallgató ellenőrizheti a haladását.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egy pótló óra

Vizsgakérdések

Nincs vizsga - aktív részvétel, legfeljebb egy mulasztott foglalkozás

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • Dr. Pótó László
 • Kőnigné Dr. Péter Anikó