Kapilláris elektroforézis gyógyszerészeti alkalmazásai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-KFO-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

A kurzus a kapilláris elektroforézis hat különböző módszerét mutatja be az elméleti alapoktól kezdve a különféle gyógyszerészeti alkalmazások ismertetéséig. Betekintést nyújt a tömegspektrometriás kapcsolat nehézségeibe és annak fejlődésébe.
A kapilláris elektroforézis modern analitikai elválasztási technikaként használható fémionok, szervetlen anionok, királis vegyületek, peptidek és fehérjék, szénhidrátok, de akár egész sejtek és vírusok elválasztásához és meghatározásához is. Emellett alkalmas gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzőinek meghatározására, gyógyászati hatékonyságának vizsgálatára is.

Előadások

 • 1. Az elválasztási technikák fejlődése. Az elektroforézis megszületése. - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 2. Elméleti alapok: mobilitás vándorlási sebesség, elektroendozmózis - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 3. Az elektroforetikus elválasztások fajtái. Zóna elektroforézis. - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 4. Izoelektromos fókuszálás. Izotachoforézis. - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 5. Gélelektroforézis kapillárisban - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 6. Micelláris elektrokinetikus kromatográfia - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 7. Kapilláris elektrokromatográfia - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 8. Makromolekulák nagyfelbontású analízise - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 9. Gyógyszerek királis tulajdonságainak analízise - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 10. Lab-on-a-chip módszerek - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 11. Gyógyszerészeti alkalmazások - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 12. Tömegspektrometriával kapcsolt technikák - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon
(jelszóval védett, amelyhez a jelszót az előadáson kapják a hallgatók).

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gáspár Attila: Kapilláris zónaelektroforézis, Debreceni Egyetem, Jegyzet
Ann Van Schepdael: Microchip Capillary Electrophoresis Protocols, Springer, 2015

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Számonkérés módja: Teszt (elégséges érdemjegyhez 50%-os eredmény szükséges)
A sikeres teszthez szükséges információkat a kurzuson ismertetjük.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSz szerint

Vizsgakérdések

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon
(jelszóval védett, amelyhez a jelszót az előadáson kapják a hallgatók).

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói