Gyógyszerügyi ismeretek 4. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-U4G-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-U3E-T teljesített , OGG-D2E-T teljesített , OGG-C4E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A félév anyaga elsősorban a gyógyszerellátás működését, szabályozását és a gyakorlati gyógyszerészeti szakismereteket foglalja össze, mutatja be. A hallgatók a gyógyszerterápia gyakorlati szintetizáló ismeretén túl a gyógyszerészi gondozás legfontosabb területeit és a gyógyszerészi kommunikáció technikáit is megismerik. A kapcsolódó szakinformatikai ismeretek oktatásával a szakszerű tájékozódásra és a gyógyszerészeti szakinformatikai feladatok elvégzésére történő felkészítésre kerül sor. Általános alapozó elméleti tárgyak ismerete előnyös. A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerügyi ismereteinek kiterjesztése, annak érdekében, hogy a gyógyszerellátás területén gyakorlati jelentőségű, átfogó és szintetizáló ismereteket szerezzenek. A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a gyógyszerészi hivatás gyakorlása iránt.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 1.: Előző félév értékelése és sorsolása
 • 2. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 2.: A hüvely gombás és nem gombás fertőzése, hüvelyszárazság; Bőrgomba és körömgomba kezelése
 • 3. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 3.: Hangulatzavar, depresszió és változókori panaszok esetén alkalmazható készítmények
 • 4. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 4.: Szúnyog, kullancs, tetű, rüh csípése esetén alkalmazható készítmények; Szemölcs, bőrkeményedés
 • 5. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 5.: Ízületi (arthritis, arthrosis) és izomfájdalmak
 • 6. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 6.: Prebiotikumok és probiotikumok; Fejfájás, migrén
 • 7. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 7.: Megfázás és influenza kezelése. Lázcsillapítás
 • 8. Beteg-együttműködés
 • 9. Cukorbetegek gondozásának eszközei 1.
 • 10. Cukorbetegek gondozásának eszközei 2.
 • 11. Cukorbetegek gondozásának eszközei 3.
 • 12. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 8.: Félévvégi szóbeli számonkérés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A gyakorlatok anyagai megtalálhatóak a Neptun MeetStreet-en.

Jegyzet

A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 pályázat keretén belül írt digitális jegyzet
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/50

Ajánlott irodalom

Vincze Zoltán, Zelkó Romána (szerk.): Gyógyszerügyi szervezéstan, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Vincze Zoltán, Kaló Zoltán, Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001.
Soós Gyöngyvér (szerk.): Gyógyszerészi gondozás, MGYT, Budapest, 2004.
Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.
Kosztolányi György, Decsi Tamás: A bizonyítékon alapuló orvoslás tankönyve, PTE OEC Nyomda, Pécs, 2002.
Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: Egészségügyi informatika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
Dr. Hajdú József (szerk.): Gyógyszerészi jogi alapismeretek, egyetemi jegyzet, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, 1999.
Dinya Elek (szerk.): Humán gyógyszerfejlesztés, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.
Valló Ágnes: Ha a beteg kérdez, Galenus Kiadó 2002.
Dankó Dávid, Molnár Márk Péter: Gyógyszertámogatás, Medicina Könyvkiadó Budapest, 2013.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele: részvétel az órák legalább 75%-án.
Órai egyéni feladatok: Két hiányzó vagy elégtelenre értékelt órai/egyéni beadandó feladat esetén plusz egy esszé feladat kidolgozása szükséges a félévet záró dolgozatban. Három hiányzó vagy nem elfogadott órai/egyéni beadandó feladat esetén a hallgató féléve nem írható alá. Igazolt távollét esetén a pótlás egyénileg kijelölt időpontban lehetséges. A feladatok értékelése öt fokozatú skálán [elégtelen (1) - jeles (5)] történik.
Gyakorlati jegy: A beadandó feladatok és az „Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek” szóbeli számonkérés alapján kerül kialakításra.
Kritérium követelmény: „Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek” tantárgyrész sikeres teljesítése, félév végi számonkérése szóban történik.

Félévközi ellenőrzések

Érdemjegy megállapítása: A félév végén a hallgatók szigorlatot tesznek a tantárgy négy félévének anyagából. A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. A szigorlat szóbeli része megkezdésének feltétele egy sikeres "Minimum-Vizsga" (MV) megírása a szigorlat reggelén. A MV 10 kérdésből áll. A MV kérdéseket tartalmazó kérdésbankot az Intézet a hallgatók rendelkezésre bocsátja. A MV értékelése százalékos minősítéssel történik. Azon hallgatók szigorlatát, akik a "Minimum Vizsgán" 70% alatti teljesítményt érnek el (10 kérdésből kevesebb, mint 7 jó válasz) elégtelenre kell értékelni. A "B" vizsga követelményei az "A" vizsgáéval azonosak. A "C" vizsgát megelőzően nincs MV. A szigorlat szóbeli része három tételből áll. Bármelyik tétel elégtelen ismerete esetén a vizsgát elégtelenre kell értékelni. A szigorlati jegy megállapítása a MV és a szóbeli tételek megválaszolásának eredményei alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.
Az órai egyéni feladat pótlása csak igazolt távollét esetén, egyénileg kijelölt időpontban lehetséges.

Vizsgakérdések

Szigorlati tételek: Gyógyszerügyi ismeretekből
A hatvan tétel közül a vizsgán három tételt (1-20, 21-40, 41-60) kell kidolgozni, majd ismertetni.

1. A magyar egészségügy szervezeti és a hazai gyógyszerellátási rendszer felépítése. Állami feladatvállalás tartalma az egészségügyi és gyógyszerellátás területén.
2. Társadalombiztosítási és betegbiztosítási rendszerek kialakulása, típusai, hazai rendszerének jellemzői.
3. A hazai gyógyszerellátás jogszabályi alapjai, felépítése. Gyógyszergyártás és forgalmazás (nagy- és kiskereskedelem) jogszabályi alapjai, követelményei.
4. Közforgalmú, fiók, kézi és intézeti gyógyszertárak feladatai és létesítésének feltételei.
5. A közforgalmú gyógyszertárak működésének személyi és tárgyi feltételei, szakmai ügyviteli munkái, szolgáltatási rendje.
6. Intézeti gyógyszertárak működésének személyi és tárgyi feltételei, működésének jellemzése.
7. Gyógyszerkönyvek és szabványos vényminta-gyűjtemények történeti kialakulása és szerepük a gyógyszerészetben. A jelenleg hatályos gyógyszerkönyvünk célja, szerepe a gyógyszerészetben. Magisztrális gyógyszerkészítés szakmai kereteit kijelölő jogszabályaink legfontosabb követelményei.
8. A gyógyszerek forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységek ismertetése. A forgalomba hozatal előtti értékelés ("törzskönyvezés") tartalma, jelentősége.
9. A gyógyszerek forgalomba hozatalát követő hatósági és szakhatósági feladatok (OGYÉI). A "Fázis IV." vizsgálatok célja, tartalma. Gyógyszereink indikáción túli ("off-label") rendelhetősége.
10. Egyszerűsített gyógyszertörzskönyvezési eljárások. Árva ("orphan") gyógyszerek.
11. Az egészségügyi hibák és a gyógyszerezési hibák. Nemkívánatos gyógyszerhatások.
12. Az Európai Unió törzskönyvezési rendszere, követelményei.
13. A farmakon gyógyszerré válásának történeti fejlődése, farmakológiai hatások és terápiás alkalmazás (hatásosság, hatékonyság, terápiás érték, terápiás indikáció helytálló értelmezése).
14. A gyógyszerellátás szervezési és minőségbiztosítási szempontjai és szabályai. Gyógyszer és gyógyszerellátás minőséggel kapcsolatos fogalmai, kötöttségei. Gyógytermékek, étrend-kiegészítők és egyéb gyógyszernek nem minősülő termékek forgalomba hozatala és forgalmazása.
15. Hazai állategészségügy és szervezete. Állatgyógyászatban használt gyógyszerek forgalomba hozatal előtti értékelése, engedélyezése. FoNo Vet. célja, gyógyszertári alkalmazása. Állatgyógyászat és humán gyógyászat kapcsolatának gyógyszerészeti vonatkozásai. Humán gyógyszerek állatgyógyászati alkalmazásának szabályai.
16. A gyógyszerek rendelésének és expediálásának szabályai, a fontosabb rendelési és kiadási szabályok összefoglalása.
17. A kábítószer fogalma, rendelésének és expediálásának szabályai. Az Egységes Kábítószer Egyezmény.
18. A gyógyszerészképzés történeti kialakulása. A gyógyszerészi diplomához köthető szakmai kompetenciák a gyógyszerellátásban. Szakgyógyszerészképzés, élethosszig tartó továbbképzés.
19. A placebó történeti kialakulása, főbb jellemzői. Szerepe a terápiás és gyógyszeres beavatkozások eredményességének megítélésénél. A klinikai vizsgálatokban való alkalmazásának etikai korlátai.
20. Szakmai irányelvek, protokollok, szakmai kompetenciák értelmezése, tartalmi és jogi különbözőségei. Az egészségügy és gyógyszerészet nemzetközi szervezetei (WHO, FIP, Eufeps, Europharm Forum, stb.), nemzetközi egészségügyi szervezetek szerepe és jelentősége.
21. Betegjogok gyógyszerügyi vonatkozásai.
22. Fogyasztóvédelem és gyógyszerügyi vonatkozásai. Gyógyszerkészítmények, gyógyszerhatóanyagok minőségi problémáival kapcsolatos gyógyszerészi feladatok.
23. Iparjogvédelem és szerzői jog gyógyszerügyi vonatkozásai. Szabadalmaztatás célja, főbb szabadalmi "típusok"; ismertetése. Gyógyszerek szabadalmaztatása.
24. Az egészségügyi államigazgatási szerv és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv hatásköre, szervezeti felépítése, intézményeinek rendszere. A gyógyszerüggyel kapcsolatos országos intézetek és feladataik, kapcsolódásuk a közvetlen lakossági gyógyszerellátással.
25. Farmakoökonómia alapelvei, célja, módszertana, főbb metodikái.
26. Egészséggazdaságtan kialakulása, célja, módszertana. Életminőség-vizsgálatok eredete, célja, módszertana.
27. Gyógyszerár kialakulása, elemei. Gyógyszerkiadásokat jellemző nemzetközi és hazai tendenciák és azok értelmezése.
28. Hazai gyógyszertámogatási rendszer.
29. Gyógyszer-támogatási kiadások korlátozásának módszerei.
30. Gyógyszer és gyógyszertári marketing elemei.
31. Betegegyüttműködés (adherence) értelmezése és szerepe a terápiában.
32. Gyógyszertárak gazdasági működését meghatározó jogszabályi előírások.
33. Az egészségügy és gyógyszerellátás mint piac működésének jellemzői. Hazai és nemzetközi egészségügyi ráfordítások arányai, tendenciái.
34. Öngyógyítás és öngyógyszerezés (területei, szempontjai, gyógyszerészeti vonatkozásai).
35. Gyógyszerészi gondozás kialakulása, szerepe és kompetenciái. Gyógyszerészi gondozás főbb szakterületei, tartalmi elemei.
36. Citosztatikus terápia gyógyszerészeti vonatkozásai.
37. Gyógyszerészi gondozás a fájdalomcsillapítás és banális megbetegedések (megfázás, hányinger, hányás, hasmenés) gyógykezelésekor.
38. Gyógyszerészi gondozás a nem bakteriális eredetű légúti megbetegedéseknél.
39. Gyógyszerészi gondozás a cukorbetegek gyógykezelésekor.
40. Gyógyszerészi gondozás a hipertóniás betegek gyógykezelésekor.
41. Gyógyszerészi gondozás speciális szempontjai (terhesség, szoptatás, gyermekkor, időskor, stb.).
42. Gyógyszerválasztás motivációi, befolyásoló technikák. Gyógyszerfejlesztés alapvető területei, tendenciái.
43. Infektológia gyógyszerészeti szempontjai, gyógyszerészi gondozási vonatkozásai.
44. Táplálásterápia gyógyszerészeti vonatkozásai.
45. Gyógyszermellékhatások értelmezése, kategorizálása, bejelentési rendszere.
46. A gyógyszerész szerepe és feladatai az egészségmegőrzésben. Az egészségnevelés módszertana.
47. A gyógyszerfelhasználás szakmai elemzése (gyógyszerutilizáció).
48. Kórházi és klinikai gyógyszerészet szakmai feladatai. Intézeti gyógyszerellátási metodikák. Formulária menedzsment.
49. Bizonyítékokon alapuló orvoslás és gyógyszerészet fogalma, kialakulása.
50. Bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés felépítése, menete és tartalma.
51. Bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés eredményének megadása. Az objektív gyógyszerértékelés paramétereinek (NNT, NNH, OR, RRR, ARR), képzése, jelentésük.
52. Gyógyszerértékelés szakmai alapokon és gazdasági irányultsággal (döntési fa, SOJA, stb.).
53. Gyógyszerek összehasonlító elemzése, helyettesítések alapjai, egyenértékűségi követelmények. Gyógyszerek helyettesítésének szakmai és jogszabályi alapjai.
54. Optimalizált gyógyszerválasztás és használat kialakulása, tartalmi elemei, indokoltsága. Az ún. "egyéni gyógyszerválaszok"; különbözőségeinek okai.
55. Gyógyszerek reklámozása, szakmai promóciója, promóciós anyagok értékelésének alapjai.
56. Gyógyszerészi kommunikáció alapelvei. Beteg és fogyasztói magatartástípusok.
57. A főbb klinikai vizsgálati típusok (intervenciós, obszervációs, esetkontrollos, kohorsz, stb.).
58. Az úgynevezett "gyógyszer" és "gyógyszergazdaságossági" törvényeink célja, felépítése, főbb tartalmi területei.
59. Egészségügyi és informatikai programok jellemzése, gyógyszerészeti követelmények meghatározása.
60. Gyógyszerkölcsönhatások szakmai értelmezésének alapjai. A helyes gyógyszerészi eljárás tartalma észlelt eseteknél.

A vény nélkül kapható készítmények expediálásának helyes gyakorlata:
A számonkérés során kapott eset kapcsán ismertesse az alábbi banális megbetegedésekkel és problémákkal kapcsolatos gondozási ismereteket és az alkalmazható vény nélkül kapható készítményeket!

1. Elhízás, a helyes fogyókúra
2. Torokfájás, torok fertőtlenítők
3. Köhögés, köptetők és köhögéscsillapítók
4. Gyomorégés és reflux
5. Felfúvódás és az emésztési nehézségek
6. Menstruációs panaszok és felfázás
7. Epekövesség, vesekövesség és emésztőszervi görcsök
8. Hasmenés és székrekedés
9. Visszér és aranyér
10. Afta és herpesz
11. Szénanátha, rhinitis allergica
12. Bőrgomba és körömgomba
13. A hüvely gombás fertőzése
14. Probiotikumok és prebiotikumok
15. Tetvesség, rühesség és rovarcsípések
16. Fejfájás és migrén
17. Megfázás és influenza
18. Hangulatzavar, depresszió, változó kori panaszok
19. Ízületi (arthrosis, arthritis) és izomfájdalmak, csontritkulás
20. Szemszárazság, kötőhártya-gyulladás

Az eset bemutatása kapcsán mindenképpen térjen ki:
A. Megbetegedés okaira és a jellemző tünetekre
B. Terápiás lehetőségekre és alkalmazható készítményekre és csoportosíthatóságukra
C. Azok tipikus adagolása, felhasználásuk módjára
D. A veszélyeztetett betegcsoportokra és figyelmeztetésekre
E. Az információgyűjtés és -nyújtás szempontjaira

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fittler András Tamás
 • Dr. Télessy István
 • Dr. Vida Róbert György