Gyógyszerügyi ismeretek 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-GI1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • természet- és társadalomtudomány modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-G2B-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A gyógyszerészet felépítésének áttekintése, a gyógyszerekre vonatkozó alapvető ismeretek megismertetése: gyógyszerek fogalma és csoportosítása, a gyógyszerré válás folyamatának áttekintése, a gyógyszerkönyvek kialakulása és szerepe, kis, közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés helye és célja. A gyógyszerellátás, a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak helyének és szerepének a megismertetése. Az előadások és a megadott témakörök kellő mélységű ismerete képezi a tanulmányi követelmények alapját. Az előadásokon elhangzó, de a jegyzetben nem szereplő témák is a dolgozat anyagát jelentik. A leadott anyag ábráinak másolatait a hallgatóság megkapja. Általános alapozó elméleti tárgyak ismerete előnyös. A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerészeti szakismeretek iránti érdeklődésének felkeltése, illetve ilyen irányú ismereteik megalapozása. A cél, hogy a megszerzett alapvető gyógyszerészeti ismereteik segítségével egy bevezető, szakmai szemléletre tegyenek szert, mely a nyári szakmai gyakorlatokat is megalapozza.

Előadások

 • 1. A gyógyítás kezdete. Gyógyító anyagok kiválasztása, megismerése. - Dr. Botz Lajos
 • 2. A „placebo-hatás alapismerete és helytálló értelmezése. - Dr. Botz Lajos
 • 3. A placebo-hatás történeti és jelenlegi gyógyászati fontossága. - Dr. Botz Lajos
 • 4. Egyiptomi gyógyászat, járványos betegségek, ehhez kapcsolódó szakmai alapfogalmak - Dr. Botz Lajos
 • 5. Mezopotámia: Perzsa orvostudomány, gyógyszerek kiválasztása. Archaikus medicína. - Dr. Botz Lajos
 • 6. Gyógyító hatóanyagok eredete mai nézőpontból, gyógyszerek felosztása, egészségügyi ellátás területei. - Dr. Botz Lajos
 • 7. Kínai és indiai tradicionális gyógyászat és azok termékeinek jelenléte a mai fejlett országokban. - Dr. Botz Lajos
 • 8. Komplementer és alternatív medicina - Dr. Botz Lajos
 • 9. Ókori görög orvostudomány. Négy testnedv tana és annak hatása napjainkig. - Dr. Botz Lajos
 • 10. Típustan, galenusi medicína, individuális gyógyászat. Római, bizánci és arab orvos- és gyógyszertudomány. - Dr. Botz Lajos
 • 11. Skolasztikus orvostudomány. Középkori járványok és azok hatása a medicínára. Járványtan aktualitása napjainkban. - Dr. Botz Lajos
 • 12. Gyógyszerészethez kötődő alapfogalmak, gyógyszerhatóanyagaink nevezéktanának (alap)ismerete és csoportosítása. - Dr. Botz Lajos
 • 13. Félévközi dolgozat - Dr. Vida Róbert György
 • 14. Galenusi dogmák felszámolása. Jatrokémia. - Dr. Botz Lajos
 • 15. Vakcináció, vakcinázás bevezetése, alapfogalmai, tanulságai. - Dr. Botz Lajos
 • 16. XIX. Század: tisztított hatóanyagok bekerülése a gyógyszerterápiába. Receptorelmélet. A hivatás kialakulása, gyógyszerészek képzése. - Dr. Botz Lajos
 • 17. Epidemiológia jelentőségének felismerésre. XX. Század: hazai gyógyszergyárak kialakulása, OKI, OGYI, OGYÉI és termékféleségek a gyógyszertárakban - Dr. Botz Lajos
 • 18. A „gyógyszerré-válás (minősítés)” alapvető módszertanának kialakulása. - Dr. Botz Lajos
 • 19. Gyógyszerészeti szakmai alapfogalmak, latin nevezéktan, rövidítések 1. - Dr. Molnár Béla
 • 20. Terápiás és dozirozási alapfogalmak, latin nevezéktan, rövidítések 1. - Dr. Molnár Béla
 • 21. Orvosi rendelvény alaki és tartalmi követelményei. - Dr. Molnár Béla
 • 22. Szabványos vényminták gyűjteménye (Formulae Normales) - Dr. Molnár Béla
 • 23. A gyógyszerkönyvek kialakulása, szerepe. - Dr. Mayer Anna
 • 24. Ph.Hg. VIII. És Ph.Eur. felépítése - Dr. Mayer Anna
 • 25. Középüzemi és ipari gyógyszergyártás. - Dr. Somogyi-Végh Anna
 • 26. A gyógyszerek előállítása. A magisztrális gyógyszerkészítés. - Dr. Somogyi-Végh Anna
 • 27. Félévzáró dolgozat - Dr. Vida Róbert György
 • 28. Félévzáró dolgozat - Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagai a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Regdon Géza: Gyógyszerészet története és gyógyszerészeti alapismeretek, egyetemi jegyzet, Szeged, 1992.
Benke József: Az orvostudomány története, egyetemi jegyzet, Pécs, 1994.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az órák legalább 75%-án.
Kritérium követelmény: "Receptúra és latin kifejezések" kiadott tananyagrészből megírt dolgozat minimum 60,1%-os teljesítése szükséges, ez egyben a félévzáró dolgozat megírásának a feltétele. Sikertelen dolgozat esetén a tárgyrész javítása a félév 13. hetének végéig lehetséges, összesen két alkalommal. A javítási szándékkal az évfolyamfelelős az évfolyam nevében e-mailen keresztül keresi meg az Intézetet.
Órai egyéni feladatok: Két hiányzó vagy elégtelenre értékelt órai/egyéni beadandó feladat esetén plusz egy esszé feladat kidolgozása szükséges a félévet záró dolgozatban. Három hiányzó vagy elégtelen (1) órai/egyéni beadandó feladat esetén a hallgató féléve nem írható alá. Igazolt távollét esetén a pótlás egyénileg kijelölt időpontban lehetséges. A feladatok értékelése öt fokozatú skálán [elégtelen (1) - jeles (5)] történik.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi dolgozat a félévközi számonkérés része, javítási lehetőség nincs. Akinek a dolgozata elégtelen, annak a félévet záró dolgozatban plusz 2 esszékérdést is ki kell dolgoznia. A félévzáró dolgozat sikeres teljesítéséhez a plusz esszé feladatokat is 60,1%-ra kell megírni.
Félévzáró dolgozat: A félévzáró dolgozat tesztkérdésekből és esszé kérdésekből áll. A megajánlott jegy százalékhatárai a következőek: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5.
A félévzáró dolgozat érdemjegyének javítására a vizsgaidőszak második hetének végéig két alkalommal nyílik lehetőség. A javítás/pótlás esetén a teszt kérdések 60,1%-os teljesítése szükséges. Az érdemjegy az esszékérdésekre, valamint az esetleges plusz esszékérdésekre adott pontszám alapján kerül meghatározásra.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

1. A gyógyítás és gyógyszerészet története: a gyógyítás kezdete.
2. Az Ókor orvostudománya és gyógyszerészete.
3. Az indiai és kínai orvoslás kialakulása, hatásai napjainkig.
4. A görög orvostudomány I.: humorálpatológia.
5. A görög orvostudomány II.: típustanok, alkalmazott gyógyszereik.
6. Róma orvostudománya és gyógyszerészete.
7. Galenus működése és tanai.
8. Arab (iszlám) orvostudomány és gyógyszerészet.
9. Skolasztikus orvostudomány és gyógyszerészet.
10. A reneszánsz kor orvostudománya és gyógyszerészete.
11. A placebo hatás helytálló értelmezése és fontossága.
12. A gyógyításra használt szereink csoportosítása.
13. Gyógyszerkészítmények vizsgálata és engedélyeztetése.
14. Gyógyszertárak kialakulása.
15. Az első gyógyszerészeti kiadványok.
16. Az orvos- és gyógyszerészképzés kialakulása.
17. Iatrokémia és vakcináció.
18. Hatóanyagok kivonása és előállítása. XIX. század gyógyszerei.
19. Az Egyetemi Gyógyszertárban készült gyógyszerkészítmények bemutatása.
20. Szabványos vényminták gyűjteménye (Formulae Normales - FoNo).
21. A szabványos vényminták szerepe és alkalmazása.
22. A gyógyszerrendelés és az orvosi vény alapvető ismeretei.
23. Alapvető dozírozási elvek.
24. Gyógyszerek előállítása: magisztrális-, középüzemi- és ipari gyógyszerkészítés, illetve gyártás.
25. A gyógyszerkönyvek kialakulása.
26. A gyógyszerkönyvek szerepe a gyógyszerészetben.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói