Gyógyszerügyi ismeretek 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-GI2-T
 • 3 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-GI1-T teljesített , OGG-R1E-T > 0 teljesített , OGG-C1E-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A félév anyaga elsősorban az egészségügyi piac elemeinek alapvető működését, általános gazdaságtani összefüggéseit, ill. specialitásait, valamint a gyógyszerterápia értékelésére alkalmazható komplex ismereteket ötvöző, speciális metodikákat ismerteti meg a hallgatókkal. A tárgy elsajátítása során általános alapozó elméleti tárgyak ismerete előnyös.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerügyi és ehhez társuló gazdaságtani ismereteinek a megalapozása, annak érdekében, hogy az egészség-gazdaságtan, gyógyszerellátás, gyógyszerügyi szervezés, farmakoökonómia, bizonyítékokon alapuló orvoslás és gyógyszerészet területén gyakorlati jelentőségű alapismereteket szerezzenek, majd ezen tudás birtokában további tanulmányokat is folytathassanak ezen a területen. A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a gyógyszerészet gyakorlati alkalmazását jelentő szakterületek iránt. A szemináriumok interaktív csoportos munkáinak célja az interpretációs, problémamegoldó készségük, kreatív gondolkodásuk fejlesztése.

Előadások

 • 1. Bevezető, a félév tudnivalói 1. - Dr. Botz Lajos
 • 2. Bevezető, a félév tudnivalói 2. - Dr. Botz Lajos
 • 3. A placebo-hatás (Az objektív terápiás hatás megállapításának alapelvei) 1. - Dr. Botz Lajos
 • 4. A placebo-hatás (Az objektív terápiás hatás megállapításának alapelvei) 2. - Dr. Botz Lajos
 • 5. A placebo-hatás (Az objektív terápiás hatás megállapításának alapelvei) 3. - Dr. Botz Lajos
 • 6. A placebo-hatás (Az objektív terápiás hatás megállapításának alapelvei) 4. - Dr. Botz Lajos
 • 7. Gyógyszerekkel szembeni elvárások, követelmények fejlődése. A gyógyszerré válás („engedélyezés”) folyamata 1. - Dr. Botz Lajos
 • 8. Gyógyszerekkel szembeni elvárások, követelmények fejlődése. A gyógyszerré válás („engedélyezés”) folyamata 2. - Dr. Botz Lajos
 • 9. A gyógyszerek ára - Dr. Botz Lajos
 • 10. Mikro- és makroökonómiai alapok 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 11. Mikro- és makroökonómiai alapok 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 12. Mikro- és makroökonómiai alapok 3. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 13. Állatgyógyászati termékek és a közforgalmú gyógyszertári munkához szükséges állatgyógyászati ismeretek - Dr. Vajda Péter
 • 14. Gyógyszerfelhasználás adatszerű jellemzése, gyógyszerutilizáció 1. - Dr. Botz Lajos
 • 15. Gyógyszerfelhasználás adatszerű jellemzése, gyógyszerutilizáció 2. - Dr. Botz Lajos
 • 16. Gyógyszerfelhasználás adatszerű jellemzése, gyógyszerutilizáció 3. - Dr. Botz Lajos
 • 17. Farmakoökonómia, alapvető szempontok, elemzési metodikák 1. - Dr. Botz Lajos
 • 18. Farmakoökonómia, alapvető szempontok, elemzési metodikák 2. - Dr. Botz Lajos
 • 19. A gyógyszer, mint speciális termék - Dr. Botz Lajos
 • 20. A gyógyszerek ára, árbefolyásoló, alakító metodikák, „piaci” hatások - Dr. Botz Lajos
 • 21. Egészségügyi kiadások; gyógyszerpiac és „piaci trendjei” - Dr. Botz Lajos
 • 22. Beszámoló a „Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban” című versenyről - eset megbeszélés 1. - Dr. Vida Róbert György
 • 23. Beszámoló a „Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban” című versenyről - eset megbeszélés 2. - Dr. Vida Róbert György
 • 24. Egészségügyi technológia értékelés alapelvei 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 25. Egészségügyi technológia értékelés alapelvei 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 26. Egészségügyi technológia értékelés alapelvei 3. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 27. Egészségügyi ellátás „bevételei” és „kiadása" 1. - Dr. Botz Lajos
 • 28. Egészségügyi ellátás „bevételei” és „kiadása" 2. - Dr. Botz Lajos

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Egy klinikai vizsgálat megtervezése, kivitelezése és kiértékelése (kávé vizsgálat) 1.
 • 2. Egy klinikai vizsgálat megtervezése, kivitelezése és kiértékelése (kávé vizsgálat) 2.
 • 3. Egy klinikai vizsgálat megtervezése, kivitelezése és kiértékelése (kávé vizsgálat) 3.
 • 4. Életminőség vizsgálatok 1.
 • 5. Életminőség vizsgálatok 2.
 • 6. A gyógyszerek ára és a gyógyszerek életciklusa szeminárium
 • 7. Pilot klinikai vizsgálat kiértékelése
 • 8. Farmakoökonómiai számítások
 • 9. Félévközi dolgozat
 • 10. Gyógyszerárszabályozási metodikák 1.
 • 11. Gyógyszerárszabályozási metodikák 2.
 • 12. Félévzáró dolgozat 1.
 • 13. Félévzáró dolgozat 2.
 • 14. Félévzáró dolgozat 3.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások és szemináriumok anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Vincze Zoltán, Kaló Zoltán, Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001, ISBN: 963 242 740 8
Vincze Zoltán, Zelkó Romána: Gyógyszerügyi szervezéstan, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008., ISBN: 978 963 226 168 3
Kornai János: Az egészségügy reformjáról, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998., ISBN: 963 224 234 3
Koppányi Mihály: Mikroökonómia, Műszaki Könyvkiadó-AULA, Budapest, 1993., ISBN: 963 10 9850 8
Oroszi Sándor: A makroökonómia alapvető elméletei, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992., ISBN: 963 641 294 4
Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: Egészségügyi informatika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele: részvétel az órák legalább 75%-án.
Órai egyéni feladatok: Két hiányzó vagy elégtelenre értékelt órai/egyéni beadandó feladat esetén plusz egy esszé feladat kidolgozása szükséges a félévet záró dolgozatban. Három hiányzó vagy elégtelen (1) órai/egyéni beadandó feladat esetén a hallgató féléve nem írható alá. Igazolt távollét esetén a pótlás egyénileg kijelölt időpontban lehetséges. A feladatok értékelése öt fokozatú skálán [elégtelen (1) - jeles (5)] történik.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi dolgozat a félévközi számonkérés része, javítási lehetőség nincs. Akinek a félévközi dolgozata elégtelen, annak a félévet záró dolgozatban plusz két esszékérdést is ki kell dolgoznia. A dolgozat sikeres teljesítéséhez a plusz esszé feladatokat is 60,1%-ra kell megírni.
Félévzáró dolgozat: A félévzáró dolgozat tesztkérdésekből és esszé kérdésekből áll. A megajánlott jegy százalékhatárai a következőek: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5.
A félévzáró dolgozat érdemjegyének javítására a vizsgaidőszakban nyílik lehetőség. A javítás/pótlás esetén a teszt kérdések 60,1%-os teljesítése szükséges. Az érdemjegy az esszékérdésekre, valamint az esetleges plusz esszékérdésekre adott pontszám alapján kerül meghatározásra.
Szóbeli vizsga: A második javítási lehetőség (harmadik vizsgaalkalom) szóbeli vizsga formájában történik, ahol a vizsgázó 2 esszét szóban ismertet.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

1. A gyógyszerré válás alapvető folyamatai, lépései.
2. Vásárolt érték a gyógyszereknél.
3. A gyógyszerré válás farmakoökonómiai szempontjai, elemzési metodikái.
4. A gyógyszerek árstruktúrája.
5. A gyógyszerek életciklusa során az árak alakulása.
6. A gyógyszerek ára Magyarországon.
7. Nemzeti árkülönbözőségek okai.
8. Gyógyszer-árszabályozási metodikák.
9. Gyógyszerkiadások növekedésének hátterében húzódó okok.
10. Egészségügyi kiadások.
11. A gyógyszerpiac és "piaci trendjei".
12. Gyógyszerfelhasználások elemzésének lehetőségei.
13. Gyógyszerfelhasználások összehasonlító értékelésének metodikái.
14. Az "életminőség" meghatározásának jelentősége.
15. Az életminőség vizsgálati módszerei.
16. A világ gyógyszeripara.
17. Nemzetközi gyógyszerkutatási és gyógyszerpiaci trendek.
18. Farmakoökonómia fogalma, szerepe és jelentősége.
19. A farmakoökonómia vizsgálati módszerei.
20. Gyógyszerhatékonysági elemzések- és azok alapvető metodikái.
21. A költséghatékonyság értelmezése az egészségügyben.
22. Egészség-gazdaságtani alapok.
23. Az egészségügyi ellátás piaca.
24. Statisztikai próbák, példák a piaci trendek elemzésére.
25. Hazai gyógyszerpiac főbb trendjei.

Vizsgáztatók

 • Dr. Botz Lajos
 • Dr. Fittler András Tamás
 • Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fittler András Tamás
 • Dr. Vida Róbert György