Gyógyszerészeti szakinformatika - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-SIG-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-U3E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerészeti szakmai információs adatbázisok és az új kommunikációs lehetőségek használatával, azok kritikai értékelésével, a gyógyszerellátás (gyógyszertár, kórház) területén alkalmazott gyakorlati szakmai és gyógyszergazdálkodási programokkal. A szakmai kommunikáció területén alkalmazott eljárásokkal (telemedicina, internetes gyógyszertár, stb.) kapcsolatban is bővülnek az ismereteik. Tájékoztatást kapnak az új információs források etikai és jogi vonatkozásairól, a minőségi és hiteles információ megítéléséről.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerellátással kapcsolatos szakinformatikai ismereteinek megalapozása, ill. bővítése. Kiemelt cél, hogy a hallgatóság korszerű, kritikus és mérvadó szemlélettel rendelkezzen a szakmai információs kommunikációról, adatbázisok használatáról, a tömegesen terjedő internetes egészségügyi portálok tartalomszolgáltatásáról. Az információs kihívások gyógyszerészetet érintő új területeiről is alapvető fontosságú, gyakorlati hasznú tájékozottságra tesznek szert.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Információelérés, adatbázisok, információs technológia egészségügyi vonatkozásai 1.
 • 2. Információelérés, adatbázisok, információs technológia egészségügyi vonatkozásai 2.
 • 3. Gyógyszertári programok 1., pénzügyi felületek, árazás, expediálás
 • 4. Gyógyszertári programok 2., pénzügyi felületek, árazás, expediálás
 • 5. Gyógyszertári programok 3., szakmai modulok, vények rögzítése
 • 6. Gyógyszertári programok 4., szakmai modulok, vények rögzítése
 • 7. EESZT, vények kezelése, felírási igazolás 1.
 • 8. EESZT, vények kezelése, felírási igazolás 2.
 • 9. Gyakorló óra
 • 10. Félévzáró elméleti számonkérés 1.
 • 11. Félévzáró gyakorlati számonkérés 1.
 • 12. Félévzáró gyakorlati számonkérés 2.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A gyakorlatok anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: Egészségügyi informatika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
Brent I. Fox, Margaret R. Thrower, Bill G. Felkey: Building Core Competencies in Pharmacy Informatics, American Pharmacists Association, 2010.

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75%-án. Sikeres beszámoló. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a megírt dolgozat eredménye nagyobb vagy egyenlő, mint 60,1%.

Félévközi ellenőrzések

Órai egyéni feladatok: Két hiányzó vagy elégtelenre értékelt órai/egyéni beadandó feladat esetén plusz egy esszé feladat kidolgozása szükséges a félévet záró dolgozatban. Három hiányzó vagy nem elfogadott órai/egyéni beadandó feladat esetén a hallgató féléve nem írható alá. Igazolt távollét esetén a pótlás egyénileg kijelölt időpontban lehetséges. A feladatok értékelése öt fokozatú skálán [elégtelen (1) - jeles (5)] történik.
Gyakorlati jegy: a gyakorlati vizsgán szerzett érdemjegy alapján kerül kialakításra.
Félévzáró dolgozat: A félévzáró dolgozat tesztkérdésekből és esszé kérdésekből áll. A megajánlott jegy százalékhatárai: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5. A félévzáró dolgozat érdemjegyének javítására a vizsgaidőszak második hetének végéig két alkalommal nyílik lehetőség. A javítás/pótlás esetén a teszt kérdések 60,1%-os teljesítése szükséges. Az érdemjegy az esszékérdésekre, valamint az esetleges plusz esszékérdésekre adott pontszám alapján kerül meghatározásra.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

Az egyéni informatikai gyakorlati feladatok teljesítése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Botz Lajos
 • Dr. Fittler András Tamás
 • Dr. Vida Róbert György