Gyógyszerészeti szakinformatika - elmélet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-SIE-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-U3E-T teljesített , OGG-SIG-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerészeti szakmai információs adatbázisok és az új kommunikációs lehetőségek használatával, azok kritikai értékelésével, a gyógyszerellátás (gyógyszertár, kórház) területén alkalmazott gyakorlati szakmai és gyógyszergazdálkodási programokkal. A szakmai kommunikáció területén alkalmazott eljárásokkal (telemedicina, internetes gyógyszertár, stb.) kapcsolatban is bővülnek az ismereteik. Tájékoztatást kapnak az új információs források etikai és jogi vonatkozásairól, a minőségi és hiteles információ megítéléséről.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerellátással kapcsolatos szakinformatikai ismereteinek megalapozása, ill. bővítése. Kiemelt cél, hogy a hallgatóság korszerű, kritikus és mérvadó szemlélettel rendelkezzen a szakmai információs kommunikációról, adatbázisok használatáról, a tömegesen terjedő internetes egészségügyi portálok tartalomszolgáltatásáról. Az információs kihívások gyógyszerészetet érintő új területeiről is alapvető fontosságú, gyakorlati hasznú tájékozottságra tesznek szert.

Előadások

 • 1. Gyógyszerészeti szakinformatika bemutatása 1. - Dr. Botz Lajos
 • 2. Gyógyszerészeti szakinformatika bemutatása 2. - Dr. Botz Lajos
 • 3. Alapvető hálózati ismeretek 1. - Dr. Botz Lajos
 • 4. Alapvető hálózati ismeretek 2. - Dr. Botz Lajos
 • 5. Hálózati összefüggések 1. - Dr. Botz Lajos
 • 6. Hálózati összefüggések 2. - Dr. Botz Lajos
 • 7. Információs Technológia (IT) az egészségügy további területein - Dr. Botz Lajos
 • 8. Gyógyszerkölcsönhatások, nem kívánt gyógyszerhatások - Dr. Botz Lajos
 • 9. Szakmai és IT alapelvek a gyógyszerkölcsönhatások kiszűrésére alkalmas szoftver / adatbázis kialakításánál - Dr. Botz Lajos
 • 10. Gyógyszertári informatikai rendszerek. Egészségügyi, gyógyszerészeti integrált vagy/és kapcsolt IT - Dr. Botz Lajos
 • 11. Gyógyszertári szakinformatikai programok gyógyszertári munkafolyamatok követésére (expediálás) I. - Dr. Fittler András Tamás
 • 12. Gyógyszertári szakinformatikai programok gyógyszertári munkafolyamatok követésére (expediálás) II. - Dr. Fittler András Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: Egészségügyi informatika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
Brent I. Fox, Margaret R. Thrower, Bill G. Felkey: Building Core Competencies in Pharmacy Informatics, American Pharmacists Association, 2010.

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75%-án. Sikeres beszámoló. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a megírt dolgozat eredménye nagyobb vagy egyenlő, mint 60,1%.

Félévközi ellenőrzések

Órai egyéni feladatok: Két hiányzó vagy elégtelenre értékelt órai/egyéni beadandó feladat esetén plusz egy esszé feladat kidolgozása szükséges a félévet záró dolgozatban. Három hiányzó vagy nem elfogadott órai/egyéni beadandó feladat esetén a hallgató féléve nem írható alá. Igazolt távollét esetén a pótlás egyénileg kijelölt időpontban lehetséges. A feladatok értékelése öt fokozatú skálán [elégtelen (1) - jeles (5)] történik.
Gyakorlati jegy: a gyakorlati vizsgán szerzett érdemjegy alapján kerül kialakításra.
Félévzáró dolgozat: A félévzáró dolgozat tesztkérdésekből és esszékérdésekből áll. A megajánlott jegy százalékhatárai: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5. A félévzáró dolgozat érdemjegyének javítására a vizsgaidőszak második hetének végéig két alkalommal nyílik lehetőség. A javítás/pótlás esetén a teszt kérdések 60,1%-os teljesítése szükséges. Az érdemjegy az esszékérdésekre, valamint az esetleges plusz esszékérdésekre adott pontszám alapján kerül meghatározásra.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Az egyéni informatikai gyakorlati feladatok teljesítése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói