Gyógyszerügyi ismeretek 3. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 18 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 18 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-U3G-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-GI2-T teljesített , OGG-D1E-T teljesített , OGG-C3E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A félév anyaga elsősorban az egészségügy és gyógyszerügy alapvető működését, általános jogi, gyógyszerészeti, gazdasági (marketing) összefüggéseit, ill. specialitását mutatja be. A farmakon gyógyszerré fejlesztését, ill. válását, a hivatalos indikációk kialakulását és azok szakmai és jogi érvényességét, valamint a nem kívánt hatások csoportosítását és szakmai értelmezését is elsajátítják a hallgatók. A gyógyszerterápia átfogó elemzésére, értékelésére és fejlesztésére alkalmas metodikák megismerése is folytatódik. A gyógyszerellátás rendszerének és szabályozásának a további megismerésére is sor kerül. Általános alapozó elméleti tárgyak ismerete előnyös.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerügyhöz kapcsolódó jogi, marketing és farmakoökonómiai ismereteinek a megalapozása, illetve bővítése, annak érdekében, hogy a gyógyszerügyi szervezés, egészséggazdaságtan, gyógyszerellátás, farmakoökonómia, bizonyítékokon alapuló orvoslás és gyógyszerészet területén gyakorlati jelentőségű átfogó ismereteket szerezzenek, majd ezen tudás birtokában további tanulmányokat is folytathassanak ezen a területen. A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a gyógyszerészet gyakorlati alkalmazását jelentő szakterületek iránt. A szemináriumok interaktív csoportos munkáinak célja az interpretációs, problémamegoldó készségük, kreatív gondolkodásuk fejlesztése.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek bevezető óra és témák kiosztása
 • 2. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 2.: vitaminok és elhízás
 • 3. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 3.: Anyatej/tápszerek és szituációs gyakorlatok
 • 4. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 4.: Arc/fejbőr és Haj/köröm problémák
 • 5. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 5.: Afta/herpesz és szituációs gyakorlatok
 • 6. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 6.: Gyomorégés/GORB és Felfúvódás/emésztési nehézségek
 • 7. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 7.: Köptetők/ köhögéscsillapítók és szituációs gyakorlatok
 • 8. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 8.: Hasmenés/Székrekedés és szituációs gyakorlatok
 • 9. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 9.: Menstruáció/felfázás és Visszér/Aranyér
 • 10. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 10.: Szénanátha/allergia és Torokfájás
 • 11. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 11.: Szituációs számonkérés 1.
 • 12. Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek 12.: Szituációs számonkérés 2.
 • 13. Gyógyszerészi gondozás – bevezető és áttekintés 1.
 • 14. Gyógyszerészi gondozás – bevezető és áttekintés 2.
 • 15. Bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés - számolás
 • 16. Bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés – számolás gyakorlás
 • 17. Döntési fa – számolás gyakorlás
 • 18. Félévzáró dolgozat

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A gyakorlatok anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatók.

Jegyzet

A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 pályázat keretén belül írt digitális jegyzet
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/50

Ajánlott irodalom

Vincze Zoltán, Kaló Zoltán, Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001, ISBN: 963 242 740 8
Vincze Zoltán, Zelkó Romána: Gyógyszerügyi szervezéstan, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008, ISBN: 978 963 226 168 3
Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: Egészségügyi informatika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000, ISBN: 963 242 341 0
Dr. Hajdú József (szerk.): Gyógyszerészi jogi alapismeretek, egyetemi jegyzet, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, 1999.
Soós Gyöngyvér: Gyógyszerészi gondozás, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 2004.
Valló Ágnes: Ha a beteg kérdez, Galenus Kiadó, Budapest, 2002.
Dinya Elek (szerk.): Humán gyógyszerfejlesztés, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006, ISBN: 9632429982.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele: részvétel az órák legalább 75%-án.
Órai egyéni feladatok: Két hiányzó vagy elégtelenre értékelt órai/egyéni beadandó feladat esetén plusz egy esszé feladat kidolgozása szükséges a félévet záró dolgozatban. Három hiányzó vagy nem elfogadott órai/egyéni beadandó feladat esetén a hallgató féléve nem írható alá. Igazolt távollét esetén a pótlás egyénileg kijelölt időpontban lehetséges. A feladatok értékelése öt fokozatú skálán [elégtelen (1) - jeles (5)] történik.
Gyakorlati jegy: A beadandó feladatok és az „Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek” szóbeli számonkérés alapján kerül kialakításra. A félévzáró dolgozat megírásának feltétele, a gyakorlati jegy min. 2-re történő teljesítése. A gyakorlati jegyek két héttel az elméleti félévzáró dolgozat időpontját megelőzően kerülnek kihirdetésre.
Kritérium követelmény: „Expediálási, gondozási és kommunikációs ismeretek” tantárgyrész sikeres teljesítése, félév végi számonkérése szóban történik.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi dolgozat a félévközi számonkérés része, javítási lehetőség nincs. Akinek a félévközi dolgozata elégtelen, annak a félévet záró dolgozatban plusz két esszékérdést is ki kell dolgoznia. A dolgozat sikeres teljesítéséhez a plusz esszé feladatokat is 60,1%-ra kell megírni.
Félévzáró dolgozat: A félévzáró dolgozat tesztkérdésekből és esszé kérdésekből áll. A számonkérések százalékhatárai a következők: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5. A félévzáró dolgozat során kitűnő (5), jó (4) és közepes (3) minősítést elért hallgatóknak a félév végén megajánlott jegy adható.
Szóbeli vizsga: Akik az eredményük alapján nem kapnak megajánlott jegyet, azoknak szóbeli vizsgát kell tenniük, ahol a vizsgázó 2 esszét szóban ismertet. Azon hallgatóknak, akiknek a félévzáró dolgozata elégtelen (1) a szóbeli vizsga feltétele egy sikeres "Minimum-Vizsga" (MV) megírása a szóbeli vizsga reggelén, elégséges (2) félévzáró dolgozat eredmény mellett nem kell „Minimum-Vizsgát” írni.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Gyógyszertörzskönyvezés I.: a gyógyszerek forgalomba hozatal előtti értékelésének alapvető szempontjai.
2. Gyógyszertörzskönyvezés II.: a gyógyszeres terápia eredményességének megállapítása.
3. A placebo hatás helytálló értelmezése.
4. Gyógyszertörzskönyvezés III.: humán klinikai vizsgálatok szakaszai.
5. Európai gyógyszertörzskönyvezés, egyszerűsített törzskönyvezési eljárások.
6. A gyógyszerek szabadalmaztatása.
7. Egyenértékűségek, generikumok, bioekvivalencia vizsgálatok.
8. Gyógyszer mellékhatások, monitorozás, bejelentési kötelezettségek.
9. Humán klinikai vizsgálatok típusai, elrendezései.
10. Vizsgálatok buktatói. Etikai alapelvek. A klinikai vizsgálatok eredményeinek relevanciája a gyakorlatban.
11. Tradicionális gyógyszerterápia kulcsproblémái, compliance/adherence jelentősége.
12. Bizonyítékon alapuló gyógyszerészet.
13. Bizonyítékon alapuló gyógyszerértékelés.
14. Gyógyszerek racionális alkalmazását szolgáló metodikák (SOJA, stb.).
15. Döntési analízis alapelvei.
16. Döntési analízis gyakorlati alkalmazása.
17. Vizsgálati eredmények értékelése.
18. Gyógyszerügy szakmai jogi környezete.
19. Gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályaink.
20. Gyógyszerészeti ismeretek áttekintése a "gyógyszertörvény" alapján.
21. Gyógyszerészi gondozás I.: a gyógyszerész szakma jogi vonatkozásai.
22. A gyógyszerészi tevékenység jogi alapjai.
23. Gyógyszerészi gondozás II.: kialakulása, alapelvek, technika és a gyakorlati megvalósítás útja.
24. Gyógyszerészi gondozás III.: szakmai területei és a gyógyszerészi kompetenciák, irányított problémafeltárás.
25. Gyógyszerészi gondozás IV.: speciális területek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Botz Lajos
 • Dr. Vida Róbert György
 • Dr. Zemplényi Antal Tamás