Minőségmenedzsment a gyógyszerellátásban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Fittler András Tamás

  egyetemi docens,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 7 óra

gyakorlat: 7 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-QMG-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A minőség menedzselésére az élet sokkal több területén van (lenne) szükség, mint elsőre gondolnád. A minőségbiztosításról és minőségügyről leggyakrabban a gyógyszergyártás juthat eszünkbe, ugyanakkor a minőség minden értékkel rendelkező dologra kiterjeszthető. Így tehát a gyógyszerészet valamennyi területén hasznos lesz az a gondolkodási keret, melyet a kurzus igyekszik kialakítani.
A kurzus során bemutatjuk, hogy gyógyszertárak olyan egy egészségügyi intézmények, ahol szakmai, gazdálkodási és etikai szabályok betartása mellett számtalan esetben minőségügyi szempontokat is érvényesíteni kell. És ez nem egy külső kényszer, sokkal inkább belső motiváció, hiszen a termékek vagy szolgáltatások minőségének biztosítása által fokozzuk a vevői elégedettséget és egyúttal a szervezet versenyképességének növelése érhető el. A kurzus célja rávilágítani arra, hogy minőség lényegében a szervezetirányítás egy módja. Akárcsak a pénzügy és a marketing, a minőségmenedzsment a modern vezetéstudomány lényeges elemévé vált. A kurzus keretében ezen szemléletmód elsajátítása mellett a mindennapi gyógyszerellátásban alkalmazható szakmai ismeretekre és technikákra fókuszálunk.

Előadások

 • 1. Minőség fogalma. A minőségellenőrzéstől a minőségirányításig. A minőségirányítási rendszerek kialakulása és a minőségirányítási alapelvei - Dr. Fittler András Tamás
 • 2. A PDCA elv. Brainstorming, SWOT és Benchmarking - Dr. Fittler András Tamás
 • 3. Mik ezek? Jogszabályok, szakmai irányelvek, helyes gyakorlatok, standardok, protokollok, módszertani levelek minőségügyi vonatkozásai a gyógyszerellátás és egészségügy területén - Dr. Fittler András Tamás
 • 4. Miért kell minden gyógyszertárnak belső minőségügyi rendszert működtetnie? Belső minőségügyi rendszer jelentősége és a külső audit - Dr. Fittler András Tamás
 • 5. Szervezetek és szervezeti célok, szervezeti kultúra - Dr. Fittler András Tamás
 • 6. A menedzsment kiemelt eszközei: TQM, Six Sigma, 6S - Szabó István
 • 7. Minőségtechnikák és vezetési eszközök a hibák forrásaitól a problémamegoldások elemzéséig - Szabó István

Gyakorlatok

 • 1. Pareto-elemzés, Ishikawa halszálka-diagram, brainstormig, SWOT a gyakorlatban
 • 2. Benchmarkig és jó gyakorlatok jelentősége
 • 3. Kockázatértékelés és kockázatok kezelése a gyógyszerellátásban
 • 4. Az eddig tanult technikák összegző áttekintése
 • 5. Projekt munka meghatározása és előkészítése órai keretek között
 • 6. Minőségügyi Kézikönyv alkalmazása a közforgalmú gyógyszerellátásban
 • 7. Minőségtechnikákat alkalmazó projekt munka bemutatása és megbeszélése

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kötelező tudni az alábbiakról, a tartalmukat megbeszéljük. Beszerezni, kinyomtatni nem szükséges.
Belső Minőségügyi Kézikönyv Gyógyszertárak Részére. Magyar Gyógyszerészi Kamara. III., átdolgozott kiadás (2019)
https://www.mgyk.hu/belso-minosegugyi-kezikonyv-iii-kiadas.html

Saját oktatási anyag

Az előadások oktatók által készített diasorai, tananyagai a hallgatók számára elektronikus formában biztosítottak

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A téma iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk az alábbiakat, melyekről a kurzus keretében is lesz szó:
Titus De Silva: A Quality Management System For Pharmacy Practice. Pharmacy Management.(2015)
https://www.pharman.co.uk/imagelib/pdfs/Journal_articles_by_issue/JoPM_Oct_2015/Quality_Management_System_pp9-13.pdf
Joint FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice: standards for quality of pharmacy services. WHO. (2011)
Dr. Becskeházi-Tar András, Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Molnár Béla, Dr. Richter Katalin, Dr. Szabó Anita: Minőségbiztosítás, minőségirányítás és nyitott kérdései a kórházi gyógyszerészetben. Galenus Kiadó. Budapest. (2019)

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75%-án, aktív részvétel és együttműködés.
Egyéni ill. csoportos projekt munkák és órai feladatok kidolgozása és bemutatása.

Félévközi ellenőrzések

Egyéni projekt munkák kidolgozása és bemutatása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

Az órához feltöltött előadás, valamint az ajánlott szakirodalom.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fittler András Tamás
 • Szabó István