Klinikai terminológia alapjai - fogorvostan hallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N08-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFE-N06-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tudományos szókincsre jellemző grammatikai jelenségek megértéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A klinikumban meglevő nyelvtani tudnivalók rendszere. Betegségek, vizsgálómódszerek kifejezései, latin-görög párhuzamok elemzése.
Feladat: a terminológiai alapok elsajátítása. Diagnózisok írásakor szerkezetek, praefixumok, suffixumok zökkenőmentes használata. Megbízható latin nyelvi alapismeretek, ezek tudatos, értő alkalmazása.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei.
 • 2. Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei.
 • 3. Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. Minőségjelzős szerkezetek.
 • 4. Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. Minőségjelzős szerkezetek.
 • 5. A fogászat ágai: implantológia, fogszabályozás, fogágybetegségek.
 • 6. A fogászat ágai: implantológia, fogszabályozás, fogágybetegségek.
 • 7. Betegvizsgálat a fogászatban; esetleírások.
 • 8. Betegvizsgálat a fogászatban; esetleírások.
 • 9. Különböző betegségekből adódó fogászati problémák, betegségek.
 • 10. Különböző betegségekből adódó fogászati problémák, betegségek.
 • 11. Szájüregi betegségek újszülötteknél.
 • 12. Szájüregi betegségek újszülötteknél.
 • 13. I. ZH
 • 14. I. ZH
 • 15. Szájüregi rendellenességek
 • 16. Szájüregi rendellenességek.
 • 17. A klinikum összetett szavai: gyulladások, daganatok etc. kifejezése.
 • 18. A klinikum összetett szavai: gyulladások, daganatok etc. kifejezése.
 • 19. Rendellenes fog elhelyezkedések.
 • 20. Rendellenes fog elhelyezkedések.
 • 21. Orvosi műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti eljárások.
 • 22. Orvosi műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti eljárások.
 • 23. Sürgős fogászati beavatkozások.
 • 24. Sürgős fogászati beavatkozások.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999
Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999
Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Dr. Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből, Medicina, Bp. 1993
Neptunra felvitt anyagok

A félév elfogadásának feltételei

Maximális hiányzás: 4 óra

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok 15%- áról hiányzott, illetve a gyakorlatok több, mint 25%-án nem vett részt. Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. + genitivus. Minőségjelzős szerkezetek az orvosi terminológiában.
Latin és görög praepositiók mint praefixumok, e.g. ab-, ex-hyper-, in-, peri-, sub-, sym- etc.
Rendhagyó görög főnevek: diabetes, dyspnoe, psoa, -is végű görög szavak: crisis, diagnosis etc., -ma végű görög szavak: gramma, systema etc. és ragozásuk.
Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában, e.g. nervus occipitalis minor, musculus latissimus dorsi
Praepositiókból képzett közép-és felsőfokok: inferior, infimus, exterior, extremus etc.
Rendhagyó adverbiumok recepteken, diagnózisokban, e.g. dextra, difficulter, facile, raro, subito.
Főnevek képzése igékből: -us, -io, -tio, -or, -tor képzők, e.g. musculus abductor digiti minimi manus. Kicsinyítő képzők: ulcus3, lus3, -illus3, -culus3 és alkalmazásuk.
Főnevek képzése melléknevekből: -tas képző, melléknevek képzése

Belgyógyászat, gyermekgyógyászat, kórtan, gyógyszertan, szülészet, nőgyógyászat, járványtan legfontosabb görög-latin kifejezései

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna