Anamnézis felvétel német nyelven 2. - Anamneseerhebung 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-N69-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus folytatása az "Anamnézisfelvétel német nyelven 1" c. tantárgynak. Az anamnézis-beszélgetés német szaknyelvi megformálásának oktatása és gyakorlása mellett betekintést kívánunk nyújtani a legfrissebb német nyelvű anamnézisfelvételt érintő kommunikációs szakirodalomba is, releváns német nyelvű közlemények órai feldolgozásának segítségével. Sok konkrét példán keresztül gyakorlati segítséget kívánunk nyújtani a német nyelvű betegkikérdezéshez. Célunk a német szaknyelvi és kommunikációs ismeretek és készségek komplex fejlesztése, ill. az ismeretek elmélyítése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Grundlagen der Kommunikation
 • 2. Wahrnehmung und Gestaltung der kommunikativen Situation
 • 3. Internistische Anamneseerhebung - sprachliche Grundlagen
 • 4. Neurologische Anamneseerhebung- sprachliche Grundlagen
 • 5. Gynäkologische Anamneseerhebung - sprachliche Grundlagen
 • 6. Gynäkologische Anamneseerhebung - sprachliche Grundlagen
 • 7. Dokumentation des Gesprächs
 • 8. Patientenvorstellung
 • 9. Gesprächstechniken
 • 10. Gesprächstechniken
 • 11. WWSZ-Techniken
 • 12. Umgang mit Emotionen und mit Aggressionen
 • 13. Vermitteln von Informationen
 • 14. Schlechte Nachrichten überbringen
 • 15. "Heikle" Themen: Sexualität, Alkohol, Suchtverhalten
 • 16. "Heikle" Themen: Sexualität, Alkohol, Suchtverhalten
 • 17. Test 1
 • 18. Gespräch mit Angehörigen von Patienten mit Demenzerkrankungen
 • 19. Gespräch mit Angehörigen von kranken Kindern
 • 20. Test 2
 • 21. Német szimulált beteg kikérdezése
 • 22. Német szimulált beteg kikérdezése 2.
 • 23. Evaluation
 • 24. Jegyek megbeszélése

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A kurzus tananyaga a következő könyv egyes fejezetinek feldolgozására épül:
Bagossy-Győrffy: Deutsch für Mediziner, Pécs, 2006
Füeßl, H., S., Middeke, M., 2016: Anamnese und Klinische Untersuchung

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 20%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 20%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során 2 szóbeli és írásbeli számonkérés során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 20%-ot meghaladó hiányzás pótlására.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika