Diagnózisok régen és ma - terminológiai és grammatikai elemzések

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N86-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOE-N06-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók eddig elsajátított latin nyelvi ismereteiket bővítsék, valamint megismerjék és önállóan alkalmazzák a klinikai orvosi szakterületek terminológiai jellegzetességeit az egyes szervrendszerekhez köthető diagnózisok értelmezése és megalkotása során.
Képesek legyenek az egyes szervrendszerekkel kapcsolatos anatómiai és klinikai megnevezések használatára, komplex klinikai diagnózisok, műtéti eljárások megnevezéseinek értelmezésére. Ismerjék meg a zárójelentések, valamint a kórbonctani diagnózisok terminusainak nyelvi jellegzetességeit, az orvosi terminológia latin, görög elemeit és magyar megfelelőit.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, repetitio: declinationes; A diagnózisok fajtái, felépítése; anatómiai, klinikumi jellemzők; symptoma, syndroma
 • 2. Mozgásszervi elváltozások görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, latin nyelvi sajátosságai régen és ma.
 • 3. A szív és a vérkeringés görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Elöljárószók accusativus-szal diagnosztikai kifejezésekben.
 • 4. A légzőrendszer görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Elöljárószók ablativus-szal diagnosztikai kifejezésekben.
 • 5. Az emésztőrendszer görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Nem tipikus végű főnevek a diagnosztikában. Színek latinul és görögül.
 • 6. Zárthelyi dolgozat
 • 7. A vese és a kiválasztás görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Melléknévi igenevek a diagnosztikában. Orvosi műszerek nevezéktana.
 • 8. A nemi szervek görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Fokozott melléknevek a diagnosztikában.
 • 9. Az endokrin szervek görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Időviszonyok kifejezése klinikai diagnózisokban (e.g. die / diebus ante)
 • 10. Az idegrendszer görög-latin terminológiája, diagnózisainak értelmezése. A diagnózisok szerkezetének jellemzői, nyelvi sajátosságai régen és ma. Lokalizáció és rövidítések a diagnosztikában (e. g. uterque 3; l.d., p.m.)
 • 11. Zárthelyi dolgozat
 • 12. Pótszámonkérés, felelés, a nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.

Saját oktatási anyag

Az oktató által összeállított online elérhető tananyag

Jegyzet

Takáts Zsuzsanna: Orvostudomány és klinikum (PTE 2007)

Ajánlott irodalom

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999.
Orvosi latin I-II. Orvostanhallgatók számára (szerzők: Barta-Varga; SE-kézirat)
Belák Erzsébet: Orvosi terminológia, 2015., Semmelweis Kiadó
Belák Erzsébet: Lingua Latina medicinalis, 2011., Semmelweis Kiadó
Brencsán János: Orvosi szótár (szerk.: Krúdy E.) Budapest, 2002. Medicina Könyvk. Rt.
Négynyelvű anatómiai szótár (szerk.: Donáth Tibor) Semmelweis kiadó, Bp., 2011.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására lehetőség van.
Pótszámonkérés, felelés - az oktatóval egyeztetett időpontban, a kijelölt tanegységekből

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval egyeztetett - órán kívüli - időpontban a tananyag pótlásáról konzultáció, számonkérés, felelés

Vizsgakérdések

latin terminusok elemzése, grammatikai megfigyelések orvosi leletekben, diagnózisokban, kórbonctani diagnózisokban

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna