Gyógyszerkönyvek vizsgálata - latin terminusok változásainak elemzése, grammatikai megfigyelések

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N81-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOE-N06-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bővítsék a „Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia” illetve az „Orvosi terminológia” című kurzusokon elsajátított ismereteiket, valamint megismerjék a farmakológiai szakkifejezések jellegzetességeit és azokat értően magyarázzák. Képesek legyenek a hallgatók bármilyen gyári-, magisztrális- és FO-No - készítményhez való orvosi vényt értelmezni, különös tekintettel a gyógyszerészeti terminusokra és a latin grammatikára.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, repetitio: declinationes, recepteken használatos rövidítések, gyógyszerrendelési formulák
 • 2. Mozgásszervi elváltozások kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. A gramma szó ragozása; a számnevek
 • 3. A szív és a vérkeringés betegségei kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. Utasítások a recepteken, a felszólítás aktív és passzív formái.
 • 4. A légzőrendszer főbb betegségei kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. Elöljárószók accusativus-szal – jellegzetes példák
 • 5. Az emésztőrendszer főbb betegségei kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. Elöljárószók ablativus-szal – jellemző példák
 • 6. Zárthelyi dolgozat
 • 7. A húgy-ivari szervrendszer betegségei kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. Nem tipikus végű főnevek a gyógyszerészeti szaknyelvben.
 • 8. Az idegrendszer betegségei kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. A melléknévi igenevek szerepe a gyógyszerészeti terminusokban.
 • 9. Az endokrin szervek betegségei kezelésére szolgáló gyógyszertípusok, rendelésük és alkalmazásuk kifejezése a gyógyszerkönyvekben. Fokozott melléknevek a gyógyszerészeti terminológiában.
 • 10. A magisztrális és gyári formulák latin nyelvi jellegzetességei, a magyar gyógyszerészeti terminológia szabatos használata.
 • 11. Zárthelyi dolgozat
 • 12. Pótszámonkérés, felelés, a nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Barta-Varga: Latin szaknyelv és terminológia gyógyszerészhallgatók számára I-II,
SE - kézirat

Saját oktatási anyag

Az oktatók által összeállított online elérhető tananyagok

Jegyzet

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban, PTE

Ajánlott irodalom

Gaál Tamás (szerk.): Formulae Normales VII. - Szabványos vényminták. Budapest, Melánia Kiadó, 2003.
Ph.Hg. I-VIII.
Brencsán orvosi szótár. Szerk.: Krúdy Erzsébet. Budapest, 2002. Medicina Könyvkiadó Rt.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 Zárthelyi dolgozat (a kijelölt tanegységekből)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben pótszámonkérés - ZK pótlása, felelés

Vizsgakérdések

latin terminusok változásainak elemzése, grammatikai megfigyelések a félév során megismert gyógyszerkönyvekben

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna