Klinikai terminológia alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-LOK-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFE-N06-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tudományos szókincsre jellemző grammatikai jelenségek megértéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A klinikumban meglevő nyelvtani tudnivalók rendszere. Betegségek, vizsgálómódszerek kifejezései, latin-görög párhuzamok elemzése.
Feladat: a terminológiai alapok elsajátítása. Diagnózisok írásakor szerkezetek, praefixumok, suffixumok zökkenőmentes használata. Megbízható latin nyelvi alapismeretek, ezek tudatos, értő alkalmazása.
A kurzuson klinikai tárgyakhoz, patológiai kurzushoz való alapokat kap a hallgató.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei.
 • 2. Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei.
 • 3. Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. Minőségjelzős szerkezetek.
 • 4. Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. Minőségjelzős szerkezetek.
 • 5. A klinikum összetett szavai. Gyulladások, daganatok: -itis, oma suffixumok.
 • 6. A klinikum összetett szavai. Gyulladások, daganatok: -itis, oma suffixumok.
 • 7. A leggyakoribb suffixumok a klinikumban
 • 8. A leggyakoribb suffixumok a klinikumban
 • 9. Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában.
 • 10. Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában.
 • 11. Zárthelyi dolgozat
 • 12. Zárthelyi dolgozat
 • 13. Orvosi műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti eljárások.
 • 14. Orvosi műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti eljárások.
 • 15. Főnevek képzése igékből. Kicsinyítő képzők. Melléknevek képzése
 • 16. Főnevek képzése igékből. Kicsinyítő képzők. Melléknevek képzése.
 • 17. Főnevek képzése melléknevekből, melléknevek képzése főnevekből.
 • 18. Diagnózisok fordítása
 • 19. Zárthelyi dolgozat
 • 20. Zárthelyi dolgozat
 • 21. Felelés, pótszámonkérés.
 • 22. Felelés, pótszámonkérés.
 • 23. A nyelvi jegyek lezárása
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999
Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Dr. Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből, Medicina, Bp. 1993
MeetStreet-re feltett anyagok

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli (ZH)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. + genitivus. Minőségjelzős szerkezetek az orvosi terminológiában.
Latin és görög praepositiók mint praefixumok, e.g. ab-, ex-, hyper-, in-, peri-, sub-, sym- etc.
Rendhagyó görög főnevek: diabetes, dyspnoe, psoa, -is végű görög szavak: crisis, diagnosis etc., -ma végű görög szavak: gramma, systema etc. és ragozásuk.
Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában, e.g. nervus occipitalis minor, musculus latissimus dorsi
Praepositiókból képzett közép-és felsőfokok: inferior, infimus, exterior, extremus etc.
Rendhagyó adverbiumok recepteken, diagnózisokban, e.g. dextra, difficulter, facile, raro, subito.
Főnevek képzése igékből: -us, -io, -tio, -or, -tor képzők, e.g. musculus abductor digiti minimi manus. Kicsinyítő képzők: ulcus3, lus3, -illus3, -culus3 és alkalmazásuk.
Főnevek képzése melléknevekből: -tas képző, melléknevek képzése
Belgyógyászat, gyermekgyógyászat, kórtan, gyógyszertan, szülészet, nőgyógyászat, járványtan legfontosabb görög-latin kifejezései

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna