Okiratmegújító audit: a pécsi orvoskar működése és eredményei megfelelnek a nemzetközi szabványnak

2022. július 27.

2022. nyár elején lezajlott a PTE Általános Orvostudományi Kar második felügyeleti auditja a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. Által. Az audittal a kari folyamatok vonatkozásában azt vizsgálták, hogy a pécsi orvosképző minőségirányítási rendszere megfelel-e az auditkritériumoknak (International Standard Organization 9001:2015 szabvány szerint), képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályzó és szerződéses követelményeknek való megfelelést. Az audit során értékelték az irányítási rendszer eredményességét is, kijelölve a fejlesztendő területeket.

A külső audit folyamata (amely hároméves ciklust fed le) a tanúsítványon keresztül ismeri el a kari minőségirányítási rendszer fejlődését. A 2022-es évben a külső auditot teljes egészében helyszínen, személyes jelenléttel sikerült lefolytatni az érintett kari egységekben. 

A PTE ÁOK Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály munkatársai előzetesen már kidolgozott módszertannal, felkészülten segítették a CERTOP Kft. tanúsítást végző auditorának munkáját. A folyamat során az auditban érintett intézetek vezetőivel és minőségirányítási felelőseivel történő szoros és rugalmas együttműködés eredményeképpen minden vizsgált intézet megfelelt a szabványban támasztott követelményeknek.

A CERTOP Ktf. auditjelentésből az is kiderült, hogy a pécsi orvoskaron a kockázatalapú megközelítés megjelenése több vonatkozásban is rendkívül eredményes (pl. belső auditok módszertanának fejlesztése, illetve az intézetspecifikus kérdések alkalmazása kapcsán, valamint az elkészült elemzésben). Jelentésükből kiderül, hogy:

  • A kari stratégiában (PotePillars) és az egyes pillérekben meghatározott fejlesztési irányok megjelenése az egyes Intézetek szintjén is igazolható, konkrét fejlesztések, ill. minőségcélok formájában. A munkahelymegtartást segítő intézkedések (pl. bérstratégia és TÉR-fejlesztés, Well-Being intézkedések) a dékáni vezetés fókuszában vannak.

  • A Dékáni Hivatal szervezeti egységeiben a negyedéves munkatervek és státuszriportok rendszere jó gyakorlat.

  • A kar új weboldala informatív, felhasználóbarát, így nagyban támogatja az orvosképző kommunikációját a belső és külső érdekelt felekkel.

  • A kockázatalapú gondolkodás, megközelítés számos helyen megjelenik (pl. belső auditok, vezetői átvizsgálások témakörei). A kari (és ezen belül az intézeti) kockázatok felmérése, összesítése és a dékáni vezetés részére készített döntés előkészítő anyag kiemelkedő alaposságú. A hallgatóközpontúság megjelenése a szervezet minden szintjén és funkciójában továbbra is kiemelkedő.

Fejlesztési területként az alábbiakat fogalmazták meg a kar számára:

  • A kari feedback-rendszer fejlesztését célzó intézkedések információáramlásának kiterjesztését, és kérdőívfelvétel gyakoriságszámának növelését.

  • Az intézetekben a teljesítménymutatók, illetve indikátorok egységes, strukturált gyűjtésének, feldolgozásának és értékelésének módszertani fejlesztését, valamit a működést támogató dokumentumokkal szembeni egységes elvárásrendszer bevezetését.

A külső audit eredményeképpen a PTE ÁOK összességében megerősítést kapott abban, hogy az eddig megkezdett minőségirányítási, rendszerszemléletű munka két üzenet hordoz: a karon zajló tevékenységek – megfelelve a szabvány, valamint a nemzetközi standardok elvárásainak – biztos alapot jelent, a munkatársak elkötelezettsége kiváló, és a további fejlődésnek nélkülözhetetlen eszköze.

A tanúsítvány évente zajló megerősítése, a külső – objektív szempontok szerinti – vizsgálat a teljes körű megfelelőség által garantálja a minőséget a kar oktatási és kutatási tevékenységére vonatkozóan, továbbá azt, hogy a szervezet működése és eredményei megfelelnek a hazai és nemzetközi minőségirányítási elvárásoknak.

Fotó:

Verébi Dávid /PTE ÁOK