Érdekképviselet

Kari szintű képviseleti terek

Kari Tanács

A testület feladata a Kart érintő személyes ügyekről, a tanrend és kurrikulum módosítási javaslatokról, illetve a működési szabályzatokról való döntéshozás. Továbbá véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a Szenátus, illetve a Rektor feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben. Az üléseken 30 hallgatói tag vehet részt, melybe a Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke alanyi jogon, 28 fő pedig delegálás útján kerül be.

Képviselők:

 • Pénzes Martin (HÖK)
 • Balogh Marton (DOK)
 • Adrián Luca (magyar, HÖK)
 • Albert Máté (magyar, HÖK)
 • Bagó Letícia (magyar, HÖK)
 • Biró Csaba (magyar, HÖK)
 • Fazekas Luca (magyar, HÖK)
 • Gábor Borbála (magyar, HÖK)
 • Házi Tímea (magyar, HÖK)
 • Horváth Dorka (magyar, HÖK)
 • Hufnawi Rahaf (magyar, HÖK)
 • Király Nina (magyar, HÖK)
 • Kiss Krisztina (magyar, HÖK)
 • Kőházy Anna (magyar, HÖK)
 • Martić Ivana (magyar, HÖK)
 • Molnár Benjámin (magyar, HÖK)
 • Pusztai László (magyar, HÖK)
 • Szabados Márk (magyar, HÖK)
 • Takáts Balázs (magyar, HÖK)
 • Takler Kristóf (magyar, HÖK)
 • Vasas Dániel (magyar, HÖK)
 • Veres Katinka (magyar, HÖK)
 • Vitéz Anna (magyar, HÖK)
 • Bodó Angelika (magyar, TDT)
 • Peresztegi Míra (magyar, RGYSZ, DDK)
 • Tóth Boglárka Zsuzsa (magyar, POE)
 • Ahmad Tariq Al Debsi (nemzetközi, EGSC)
 • Laura-Tabea Matthäi (nemzetközi, EGSC)
 • Michael R. Haddad (nemzetközi, EGSC)
 • Paul Alexander Rabeling (nemzetközi, EGSC)

Dékáni Tanács

A Kari Tanács és a Dékán munkáját segítő, véleményező, javaslattevő és döntés előkészítő tanácsadó testület, mely kari és egyetemi szintű kérdéseket is tárgyal. A Hallgatói Önkormányzat mindenkori elnöke alanyi jogon tagja.

Képviselők:

 • Pénzes Martin (HÖK)

Tanulmányi Bizottság

Legfontosabb feladata a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos kérvények elbírálása. A bizottság engedélyezi az aktiválást és passziválást a regisztrációs időszakot követően, a kedvezményes tanulmányi rendet, a vendéghallgatói jogviszony létesítését, illetve a hallgatók átvételét más oktatási intézményből vagy karról. Feladatai közé tartozik továbbá a szociális alapú költségtérítési kedvezményekről való javaslattétel és az egyetemi tanári, docensi, intézetvezetői pályázatok véleményezése. A Hallgatói Önkormányzat tanulmányi referense alanyi jogon, 5 további hallgató pedig delegálás útján tagja a bizottságnak.

Képviselők:

 • Kiss Krisztina (HÖK)
 • Bagó Letícia (HÖK)
 • Dobszai Gréta (HÖK)
 • Kovács Orsolya (HÖK)
 • Hufnawi Rahaf (HÖK)
 • Fazekas Luca (HÖK)

OMHV (Feedback) Bizottság

Feladata olyan módszerek kifejlesztése és alkalmazása, melyek hiteles és aktuális információkat nyújtanak a kari intézetek és klinikák oktatásának minőségéről. Az eredmények alapján pedig fejlesztési folyamatokat javasol a színvonal emelésének érdekében. A bizottság ülésein 3 hallgató delegálás útján vesz részt.

Képviselők:

 • Kiss Krisztina (HÖK)
 • Bagó Letícia (HÖK)
 • Kőházy Anna (HÖK)
 • Dobszai Gréta (HÖK)

Kreditátviteli Bizottság

A bizottság a hallgató írásbeli kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok alapján dönt kreditátviteli ügyekben. Feladatai közé tartozik az újrafelvételi eljárások, átvételi eljárások, más szakon lévő korábbi tanulmányok beszámítása okán felmerülő kreditátvitelek jogosságának megítélése, melyekhez kikéri az adott tárgy oktatójának álláspontját is. A bizottság ülésein 2 hallgató delegálás útján vesz részt.

Képviselők:

 • Bagó Letícia (HÖK)
 • Hufnawi Rahaf (HÖK)

Kurrikulum Bizottság

Legfontosabb feladata a képzések tanterveinek monitorozása és fejlesztése, a tantárgyak minősítése és azok fakultatív, elektív, kötelező modulokba való besorolása, illetve tematikájuk meghatározása. Kurzusokat ajánl fel és fogad be a PTE Campus kredit csomagból. A bizottság ülésein 1 hallgató delegálás útján vesz részt.

Képviselők:

 • Kiss Krisztina (HÖK)

Minőségfejlesztési Bizottság

A bizottság feladata, hogy nyomon kövesse a Kar minőségfejlesztési politikáját, illetve véleményezze azt, illetve javaslatokat tegyen olyan utasításokra, melyek követik a felsőoktatási minőségpolitikai követelményrendszert. A bizottság ülésein a Hallgatói Önkormányzat elnöke alanyi jogon vesz részt.

Képviselők:

 • Pénzes Martin (HÖK)

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

A bizottság feladata a Kar nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, fejlesztése és új partnerkapcsolatok kiépítése. Felügyeli a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának munkáját, mely külföldi csereprogramokról, ösztöndíjakról és a pályázati lehetőségekről tájékoztatja a hallgatókat, illetve szigorló és nyári külföldi gyakorlatokat szervez. A Hallgatói Önkormányzat és a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke alanyi jogon tagja a bizottságnak.

Képviselők:

 • Fazekas Luca (HÖK)
 • Tóth Boglárka Zsuzsa (POE)

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Feladata minden tanévben a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírása, a pályázatok elbírálása és rangsorolása, valamint a pályázattal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása. A bizottság ülésein 3 hallgató delegálás útján vesz részt.

Képviselők:

 • Adrián Luca (HÖK)
 • Biró Csaba (HÖK)
 • Molnár Benjámin (HÖK)

Bajnóczky-díj Kuratórium

A kuratórium határoz a díjazottakról, melyet minden évben ünnepélyes keretek között adnak át azon hallgatónak és oktatónak, aki a Karon kiemelkedő művészeti tevékenységet folytat, illetve a művészetek népszerűsítésében élenjáró szerepet vállal. A kuratórium ülésén 1 magyar és 1 nemzetközi hallgató delegálás útján vesz részt.

Képviselők:

 • Pénzes Martin (HÖK)
 • Nemzetközi delegált hallgató

Egyetemi szintű képviseleti terek

Szenátus

Az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve, mely döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. Elnöke a rektor, tagjai választott szenátorok a karokról, Klinikai Központból, illetve egyéb egyetemi egységekből. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 10 fővel vesz részt az üléseken, melyből egy helyet a karunk Hallgatói Önkormányzatának mindenkori elnöke tölt be. Feladatkörébe tartoznak a szervezeti, gazdálkodási, személyi, oktatási ügyekben való döntéshozatal, illetve címek és kitüntetések adományozása.

Képviselők:

 • Pénzes Martin (HÖK)

EHÖK Küldöttgyűlés

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat döntéshozó fóruma a Küldöttgyűlés, melyen a kari részönkormányzatok vezetői, illetve az EHÖK képviselői vesznek részt. Feladata a kari és az egyetemi szintű szabálymódosításokban történő állásfoglalás, a személyes ügyekben történő döntéshozás, illetve a költségvetések jóváhagyása, továbbá lehetőséget biztosít az EHÖK vezetőségével való kapcsolattartásra.

Képviselők:

 • Pénzes Martin (HÖK)
 • Vasas Dániel (HÖK)

EHÖK Tanulmányi és Érdekvédelmi Bizottság

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat azon bizottsága, mely magába foglalja a kari Hallgatói Önkormányzatok tanulmányi referenseit. Feladata a hallgatói jogokat érintő kérdések megvitatása, a hallgatókat érintő szabályzatok fejlesztése, illetve a módosító tervezetek véleményezése. Javaslatokat tesz a különböző döntéshozók, döntéshozói fórumok számára.

Képviselők:

 • Kiss Krisztina (HÖK)

Új Nemzeti Kiválóság Program Pályázati Bizottság

A program azon hallgatóknak nyújt segítséget, akik az egyetemi éveik alatt valamilyen kutatói vagy alkotói tevékenységben vesznek részt. Kiváló lehetőséget kínál a kutatási munkára való motiváció növelésében, valamint a kutatások minőségének és az eredmények elérhetőségének fejlesztésében is. A bizottság tagjai részt vesznek a pályázatok elbírálásában.

Képviselők:

 • Biró Csaba (HÖK)

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program Bíráló Bizottság

A program elősegíti a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. A kari bíráló bizottság három tagból áll: a Kar tudományos vagy oktatási dékánhelyettese, a Kar vezetése által kijelölt, a tehetséggondozás területén tapasztalatokkal rendelkező oktató, illetve a Hallgatói Önkormányzat által delegált tag.

Képviselők:

 • Biró Csaba (HÖK)