Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Bemutatkozás

Az intézet története

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 1991-ben alakult a Pécsi Orvostudományi Egyetem önálló oktatási, kutatási és laboratóriumi diagnosztikai egységeként (eredetileg „Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium” néven). Az előzményeket az a molekuláris és sejtes immunológiai kutatási és kutatás-fejlesztési tevékenység jelentette, amely az 1980-as évek elején kezdődött a Kórbonctani Intézetben, Németh Péter munkacsoportjában. Az oktatási tevékenység előzményei az 1981 és 1991 között, Németh Péter által – „speciál-kollégium” formájában - rendszeresen (általában a kollégiumi klubban) tartott, kötetlen előadásokra nyúlnak vissza. Az immunológia és immunpathológia aktuális kérdései iránt érdeklődő orvostanhallgatók körében ezek nagyon népszerűek voltak és a munkacsoport tudományos diákköri utánpótlását is jól szolgálták. Az előadásokat később Szekeres György, Bebők Zsuzsa, Berki Tímea és Balogh Péter, a kutatócsoport első tagjai, egészítették ki. A két fő szakmai irány, a nemzetközi szintű kutatás és a szisztematikusan fejlesztett oktatás, a sikeres pályázati támogatásokkal kiegészülve tették lehetővé, hogy viszonylag rövid idő alatt, 1981 és 1991 között a kutatócsoport egy új, jól felszerelt, önálló intézetté fejlődhetett a Pécsi Orvostudományi Egyetem keretei közt.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a kezdetektől fogva jelentős innovációs és kutatás-fejlesztési munka is folyt, középpontban a monoklonális antitestek hibridóma technikával történő előállításával. 1981 óta kb. 250 új hibridóma készült az Intézetben, főleg saját kutatási célokra, de diagnosztikai és kereskedelmi célokra is. A monoklonális antitestek fejlesztése mellett több elméleti témában is sikerült új eredményeket elérni és azokat rangos nemzetközi folyóiratokban publikálni. A kutatócsoport önállósodása a Kórbonctani Intézetben az 1980-as évek közepén kezdődött, a teljes függetlenséget 1991-ben, mint Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium érte el, az „Immunológia alapjai” (Basic Immunology) tantárgy oktatásának bevezetésével orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára magyar és angol nyelven. A hazai tudományos minősítési rendszer átszervezése, 1993-óta működik sikeres doktori (PhD) képzés az intézetben. A hivatalos név 1996-ban „Immunológiai és Biotechnológiai Intézet”-re változott és ezzel egy-időben Németh Pétert kinevezték professzorrá és az Intézet első intézet igazgatójává (ezt a posztot 2013-ig töltötte be).

Az Intézet megalakulásától kezdve céljának tekintette a klinikai és az elméleti immunológia integrálását, ezért aktív kapcsolatokat alakított ki a régió gyógyító helyeivel. A személyes jó kapcsolatokon és tudományos együttműködéseken túl fokozatosan bekapcsolódott az immunológiai diagnosztikai tevékenységbe, kezdetben egy-egy új módszer bevezetésével és konzultációkkal. A Berki Timea professzor asszony által megszervezett és 2001-től az OEP akkreditáció alapján rutinszerűen végzett labordiagnosztikai szolgáltatás nemcsak a pécsi klinikák igényeit elégíti ki, hanem a szélesebb régió immunológiai és rheumatológiai osztályai és szakambulanciái részére is folyamatosan végez diagnosztikai szolgáltatást. Ehhez kapcsolódóan, mint akkreditált képzőhely, a szakorvosképzés is folyamatossá vált.

Az Orvosi Biotechnológiai (Medical Biotechnology MSc) mesterképzés megszervezésével és szakká válásával (amely Pongrácz Judit professzor asszony nevéhez kötődik elsősorban), valamint a laboratóriumi diagnosztika gyors fejlődésével az infrastruktúra a 2010-es évekre elégtelenné vált és - ismét a munkatársak hazai és nemzetközi pályázati aktivitásának köszönhető nagyberuházással – egy lényegesen nagyobb, felújított épületbe költözött az intézet. Itt kapott helyet az SPF (kórokozó mentes) állatház, amely akkreditációval rendelkezik genetikailag módosított (transzgenikus) laboratóriumi egerek tartására is.

A korszerű infrastruktúra és az évtizedek során felhalmozódott tapasztalat tette lehetővé, hogy az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet keretében létrejöhetett az Orvosi Biotechnológia nem-önálló tanszék Balogh Péter professzor vezetésével, aki 2017-ben átvette a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biotechnológia Szakának vezetését is.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a fejlett technikai háttér mellett a sejt és molekuláris biológiai módszerekben jártas, jól képzett dolgozók biztosítják a magas színvonalú kutató munkát és az immundiagnosztikai tevékenységet, valamint a magyar-angol-német nyelven történő graduális oktatást, a doktori (PhD) és a szakorvos képzést.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 2016-ban a bőrgyógyászat, a rheumatológia, a neurológia és a szívgyógyászat szakembereivel ás klinikáival közösen megalakította az Immunológiai Kiválósági Centrumot. A PTE, KK vezetőségének döntése alapján az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet a 2016-ban végzett kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként "Az év kiemelkedő intézete" kitüntető címben részesült.

Oktatás

Az „Immunológia alapjai” kötelező tantárgy oktatása 1991 óta folyik az orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára a Pécsi Orvostudományi Egyetemen majd a PTE-n. A tanterv szemeszterenként 28 tantermi előadást és 14 x 2 óra laboratóriumi gyakorlati foglalkozást tartalmaz. A tantárgy tematikája felöleli a legfontosabb immunológiai folyamatokat, azok molekuláris és sejtes résztvevőit, tárgyalja a fiziológiás immunválasz szabályozását, és röviden bemutat néhány alapvető immunpatológiai vonatkozást is. Gyógyszerész és a biológus hallgatóknak az Immunológia Alapjai tantárgy 28 előadás keretében kerül oktatásra. Fogorvostan hallgatóknak ugyancsak 28 előadásban hangzik el a Fogorvosi Immunológia specializált oktatása. A vizsgáztatás írásbeli teszt formában zajlik.

Az Intézet tudományos minősítéssel rendelkező oktatói évről-évre kreditpontos kötelezően választható, ill. választható tantárgyakat oktatnak pl. az Immunpathológia, az Immunológiai laboratóriumi diagnosztika, az Evolúciós immunológia, az Allergológia és az Őssejt-biológia/Regeneratív medicina tárgykörében. A Biotechnológus mesterképzésben is számos tantárgyat az Intézet oktat.

Az Intézetben intenzív a Tudományos Diákköri tevékenység: az évek során számos pályamunka és az országos konferenciákon díjazott előadás született. A kutatói-oktatói utánpótlást a legtehetségesebb diákköri tagok jelentik hagyományosan.

Az Intézet saját doktori alprogrammal rendelkezik, az országban elsők között volt a PhD képzés beindításában. Az intézeti doktori program elméleti és módszertani kurzusokat tartalmaz. Az elméleti kurzusok során a doktorandusz hallgatók betekintést nyerhetnek a molekuláris és sejtes immunológia aktuális kérdéseibe, a módszertani kurzusok alatt pedig elsajátíthatják a legújabb immunológiai technikákat. Az utóbbi évtizedben sok doktorandusz hallgató vett rész a kurzusokon, különösen a módszertani blokk népszerű. Az 1993-2016 közötti időszakban az Intézetben 23 sikeres PhD védés történt, valamint 4-en szereztek szakorvosi minősítést. Az Intézet oktatói rendszeresen tartanak felkért előadásokat országszerte, más intézmények által szervezett klinikai immunológiai és immunbiológiai kurzusokon.

Kutatás

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a normál és kóros immunválaszban szerepet játszó sejtes és molekuláris kölcsönhatások vizsgálata folyik különböző módszertani alapokon. A fő kutatási területek:

  • Humán autoantitestek epitóp mintázatának elemzése és szerepük vizsgálata a fiziológiás és pathológiás autoimmunitásban.
  • A glukokortikoidok szerepe a T sejt differenciáció során.
  • Egér nyirokszövetek funkcionális morfológiai és fejlődés-biológiai vizsgálata.
  • Egér B sejtek korai differenciációja.
  • Kísérletes Rheumatoid arthritis vizsgálata egérmodellen.
  • A veleszületett immunitás vizsgálata gerinctelen modellben.
  • Új immunológiai és nukleinsav technikák fejlesztése.

A tudományos publikációk legjelentősebb részét az eredeti közlemények képezik, melyek folyamatosan jelennek meg a nemzetközi és hazai szaklapok széles spektrumában. Ezek mellett szakkönyv szerkesztés, felkért könyvfejezetek írása és a nemzetközi konferenciákon történő rendszeres előadások jelentik azokat a szakmai fórumokat, ahol az Intézeti tudományos eredmények bemutatásra kerülnek. Az Intézeti munkák más szerzők által történt idézése (citációs index) évről-évre jelentősen növekszik a nemzetközi adatbankok adatai szerint.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet intenzív munka-kapcsolatokat tart fenn horvát, német, angol, francia, dán és USA-beli laboratóriumokkal.

Laboratóriumi diagnosztika

Az Intézetben 2001 óta folynak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok. Autoantitest diagnosztika immunszerológiai módszerekkel, illetve sejtfelszíni és intracelluláris molekulák kimutatása áramlási citometriával a két fő klinikai diagnosztikai tevékenységi profil. A vizsgálatok spektruma és száma folyamatosan bővül, elsősorban a régióban dolgozó klinikai orvosok igényeinek figyelembevételével, bizonyos vizsgálatokban országos lefedettséggel. A diagnosztikai laboratórium az MSZ EN ISO 15189:2013 minőségbiztosítási rendszerben a NAH -1-1552/2016 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.

Hírek

2024. március 21.

Előadás az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben

2024. március 5.

53. Sümegi Membrán-Transzport Konferencia

2024. március 5.

53. Sümegi Membrán-Transzport Konferencia

2024. február 15.

Előadás az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben

2023. július 21.

Elnöki dícséret az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet munkatársának a PTE KK Semmelweis-napján

Összes hír

Galéria

2018. február 9.

Prof. Németh Péter 70. születésnapja

2017. december 4.

Prof. Denis Martinvalet előadása

Összes galéria