Az immunológia alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-IMF-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-MF2-T teljesített , OFA-ZT1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 127 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

Az immunrendszer felépítésének, szerveinek, szöveteinek, molekuláris és sejtes elemeinek, valamint azok jellegzetes működésének ismertetése. A veleszületett és a szerzett immunválasz főbb mechanizmusainak, azok szabályozásának, ill. a szabályozásban résztvevő komponenseknek a bemutatása. A fiziológiás és a kóros immunválasz közötti összefüggések megtárgyalása és az immunológiai eredetű megbetegedések alapjainak ismertetése.
A tantárgy feladata átfogó képet adni - elsősorban az emberi - immunrendszer felépítéséről és működéséről különös tekintettel az orvosi szempontból fontos molekuláris elemekről a betegségekhez vezető veleszületett, vagy szerzett immunológiai tényezőkről és a kóros állapotok kialakulásában szerepet játszó szabályozási utakról. További cél elméleti és gyakorlati alapokat adni a későbbi immunpatológiai és klinikai immunológiai tanulmányokhoz.

Előadások

 • 1. Bevezetés, az immunrendszer filogenezise (veleszületett, szerzett és természetes immunitás). - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 2. Az immunrendszer felépítése. Szervek, szövetek, sejtek, molekuláris elemek. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 3. A veleszületett immunitás mechanizmusai. A gyulladás sejtes és molekuláris elemei (migráció, fagocitózis, citokinek, kemokinek, adhéziós molekulák). - Dr. Engelmann Péter András
 • 4. A komplement rendszer. - Dr. Berki Timea
 • 5. Az adaptív immunrendszer molekuláris komponensei. Antigén felismerő molekulák: immunglobulinok, B sejt receptor, T sejt receptor. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 6. MHC és antigén bemutatás. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 7. Az immunrendszer sejtes elemei közötti kommunikáció. Ko-receptorok és adhéziós molekulák. - Dr. Engelmann Péter András
 • 8. Citokinek és citokin receptorok szerepe az immunsejtek differenciálódásában és funkcióikban. - Dr. Berki Timea
 • 9. Elsődleges limfocita differenciáció a csontvelőben. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 10. T sejtek érése és szelekciója a thymusban. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 11. A specifikus immunválasz kezdete: T- és B sejt aktiváció, T-dependens és T-independens antigének. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 12. T sejt polarizáció TH1/Th2, Treg/Th17, Tfh sejtek kialakulása, szerepük a fiziológiás és patológiás immunválaszban. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 13. A specifikus immunválasz központi szakasza: Extrafollikuláris reakció és a centrum germinativumban zajló folyamatok (affinitás érés, izotípus váltás), antitest termelés. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 14. Az immunológiai memória kialakulása és fenntartása, szerepe az immunszabályozásban. A primer és szekunder immunválasz összehasonlítása. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 15. Immunglobulin közvetített effektor funkciók. - Dr. Berki Timea
 • 16. A sejtes immunválasz résztvevői (NK-, ??- és citotoxikus T sejtek, makrofág aktiváció) és effektor funkciói. - Dr. Berki Timea
 • 17. Az immunválasz szupressziója. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 18. Lokális és szisztémás immunitás. SALT, MALT. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 19. Allergia és hiperszenzitivitás. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 20. Immunológiai tolerancia és autoimmunitás. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 21. Immunhiányos állapotok. HIV fertőzés és AIDS, Ebola. - Dr. Engelmann Péter András
 • 22. A védőoltások típusai és hatásmechanizmusuk. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 23. A szájüreg speciális nyirokszöveti komponensei. A szájüregi védekező rendszer molekuláris és sejtes elemei. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 24. A caries immunológiai vonatkozásai. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 25. A periodontitis immunológiája. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 26. Szájnyálkahártya betegségek immunológiai mechanizmusai. Tumor immunológia. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 27. Veleszületett és szerzett immunhiányos állapotok szájüregi tünetei. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 28. Transzplantáció. Szájüregi implantátumok immunológiai vonatkozásai. - Dr. Boldizsár Ferenc

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Megtalálható a www.immbio.hu oldalon

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Erdei Anna, Sármay Gabriella, Prechl József: Immunológia, Medicina kiadó, 2012
Falus András, Buzás Edit, Rajnavölgyi Éva: Az immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, 2007
Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology
Janis Kuby: Immunology
Jan Klein: Immunology

A félév elfogadásának feltételei

Maximum 3 hiányzás az előadásokról . Sikeres évközi írásbeli beszámoló. Az előadásokon megoldandó tesztkérdésekkel megszerezhető pontok minimum 50%-át el kell érni a szemeszter elismeréséhez.

Félévközi ellenőrzések

Az előadások során online teszteken szerzett pontok szükségesek a félév elfogadásához illetve a vizsgaeredménybe beszámítanak.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Írásbeli vizsga. A vizsgakérdéseket az előadásokon elhangzott anyagokból tesszük fel. Ezek megtalálhatók a www.immbio.hu WEB oldalon.

Vizsgáztatók

 • Dr. Berki Timea
 • Dr. Boldizsár Ferenc
 • Dr. Engelmann Péter András

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói