A Könyvtár története

A Pécsi Tudományegyetem Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtára (PTE Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár) 2006-ban ünneplte alapításának 80. évfordulóját. Története négy fejezetre osztható.

1926-1946

Pekár Mihály
Pekár Mihály

Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Tóth Lajos Könyvtára. Létrehozását Dr. Pekár Mihály szorgalmazta, igazgatói teendőit magára vállalta. 1871. augusztus 21-én Aradon született az orvosképzésben, de főleg a Pécsi Tudományegyetem életében jelentős szerepet játszó Pekár Mihály. Hét tanévben volt orvoskari dékán és négy tanévben viselt prodékáni tisztséget. Energiáinak nagy részét az oktatók elhelyezésének és a diákok ügyeinek szentelte. Több diákjóléti intézmény pl. Nagy Lajos Kollégium, Erzsébet Kollégium vezetője és az egyetem gazdasági bizottságának elnöke. Régi óhaját, hogy az orvoskari könyvtár létrejöjjön, 1926-ban tudta megvalósítani. Saját intézetéből, az Élettani Intézetből két nagyobb helyiséget ajánlott fel erre a célra, státuszokat szerzett, s a Tóth Lajos Könyvtár 1926-ban megkezdhette működését.

Id. Szily Kálmán ex libris-e
Id. Szily Kálmán
Ex Libris-e

A Tóth Lajos Könyvtár a szokásos könyvtári szerzeményeken kívül, több kisebb-nagyobb páratlan értékű magángyűjteményből tevődött össze. Jónéhány olyan orvosi szakkönyvet tartalmaz, mely az országban másutt nem lelhető fel. Például az 1775-ös kiadású, Bécsben megjelentetett Raphael Johann Steidele féle Lehrbuch von der Hebammenkunst. Magjául nagyszigeti id. Szily Kálmán (1838-1924) könyvtára, a "Szily gyűjtemény" szolgált, mely főleg természettudományos művekből állt. A könyvtár teljes állománya körülbelül 22.000 kötetnyire becsülhető, a dokumentumokról szak- és betűrendes katalógusból tájékozódhattak a látogatók.

FreskóA Pécsi Tudományegyetem auláját díszítő, Dudits Andor által alkotott freskó részlete. A festmény a pécsi egyetem 1367-es alapítását ábrázolja. A képen Pekár Mihály alakja az orvoskar képviselőjeként látható és — biztosra vesszük, hogy nem véletlenül — kezében könyvet tart...

1947-1960

A politikai helyzet gyökeres megváltozása miatt - Dr. Lissák Kálmán javaslatára - az orvoskari könyvtár állományának egy része letétbe került az Egyetemi Könyvtárba, más részei intézetekbe, klinikákra, a város különböző könyvtáraiba kerültek, a többi megsemmisült.

1961-1999

Tóth Lajos
Tóth Lajos

Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtára. Újjászervezője, majd évtizedekig lelkes, elkötelezett igazgatója Dr. Rúzsás Lajosné dr. Faluhelyi Veronika. Áldásos irányító tevékenysége következményeként a könyvtár országos hírű regionális szakkönyvtárrá fejlődött, melynek óriási része volt nem csupán az egyetem, de az egész Dunántúl szakirodalmi ellátottságának biztosításában. Vezető szerepét a budapesti székhelyű Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtárral együtt végzett módszertani útmutatók kidolgozásának is köszönheti a könyvtár, melyek az ország egészségügyi és orvostudományi könyvtáraiban folyó szakmai tevékenységet irányították, segítették. Ehhez járult, a munkatársainak szorgalmát tükröző, szinte példátlanul nagy számú könyvtárközi kölcsönzés útján kialakított népszerűség, melyet csupán mostanában közelítenek meg az ország többi nagy könyvtárai.

Jelenlegi helyére, a PTE Általános Orvostudományi Kara Szigeti út 12. sz. alatt található elméleti tömb harmadik-negyedik emeletére 1970-ben költözött a könyvtár. Ekkor kapta vissza az előd Tóth Lajos Könyvtár, Egyetemi Könyvtárban elhelyezett állományrészét. Világhírű szakemberek, tudósok segítették az itt folyó munkát; Várkonyi Nándor a katalógusok építésében, Szentágothai János és Romhányi György professzorok a könyvtárbizottság elnökeiként a folyóiratállomány kialakításában nyújtottak segítséget. Az országban elsőként itt került bevezetésre a napi tizennégy órás nyitvatartási idő. 1989-1998-ig Dr. Földvári Rózsa került a könyvtár élére. Az egyetem életében a könyvtár továbbra is központi helyet foglalt el. Az elektronikus információhordozók megjelenése óta számítógépeken keresztül valósult meg a szakirodalom nyomon követése részint online módon, részint CD-ROM-ok segítségével. 1998-ban elektronikus katalógus építése kezdődött, ezzel megteremtődött a lehetőség, hogy a könyvtár szolgáltatásait hely, idő és földrajzi korlátok nélkül vehessék igénybe az érdeklődők. A katalógus nem csupán a kurrens állományt tükrözi, de tartalmazza a Tóth Lajos Könyvtár páratlan értékű dokumentumait is. Az elektronikus katalógus működtetésével megkezdődött a CORVINA integrált könyvtári rendszer moduljainak fokozatos bevezetése minden könyvtári munkaterületen.

2000-2006

A Pécsi Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Könyvtára az egyetemi integráció kapcsán a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára részeként működik tovább. 2002 nyarától a PTE Egészségügyi Főiskolai Kar Pécsi Képzési Központ Könyvtárával kiegészülve szolgálja két kar információs igényeit. Szolgáltatásait, gyűjtőkörét, feladatait azóta az Egészségügyi Főiskolai Kar igényeit is messzemenően szem előtt tartva a többi karral összehangolva fejleszti. A csaknem 300.000 kötetnyi gyűjteményét a hazánkban megjelenő, kereskedelmi forgalomban kapható orvos- és egészségtudományi szakirodalomból teljességre törekvően, a külföldi szakirodalomból válogatva az egyetemen folyó oktatás, kutatás, gyógyítás érdekeit szem előtt tartva építi.

A PTE OEC Könyvtára alapításának 75. évfordulója

Emlékérem
Emlékérem a PTE OEC Könyvtára
alapításának 75. évfordulójára
(Rodler Miklós felvétele)

Könyvtárunk 2001-ben ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. Ennek tiszteletére kétoldalú emlékérem készült, amely Blaskó János budapesti művész alkotása. Előlapján a Pécsi Tudományegyetem címere és a könyvtár alapításának 75. évfordulójára utaló felirat látható. Hátoldalán nyitott könyv. Egyik lapján Tóth Lajos (az előd-könyvtár névadója), a másikon Pekár Mihály (könyvtárunk alapítójának) neve , születési és halálozási dátumai olvashatók. Aszklépiosz attribútuma, a kígyós bot középen helyezkedik el a medicina jelképeként.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!