Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

PTE ÁOK és GYTK TDK Konferencia

2020. február 26. 12:00 - 20:00

2020. február 26. Szerda / 26th February 2020, Wednesday

 

I-es előadó / Lecture room I.

 

14:00-16:00:

Konzervatív klinikai orvostudományok I. / Conservative Clinical Sciences I.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár, Gyermekgyógyászati Klinika - Elnök

Dr. Fricska-Nagy Zsanett egyetemi tanársegéd, SZTE Neurológiai Klinika

Dr. Hadzsiev Kinga egyetemi adjunktus, Orvosi Genetikai Intézet

Prof. Dr. Sütő Gábor egyetemi tanár, II. sz. Belgyógyászati Klinika és

Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Dr. Veszprémi Béla egyetemi docens, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

 

14:00:         Merkl Zsófia, Vancsura Vivien

                     Transzlációs Medicina Intézet, Termofiziológia Tanszék

Hipotermiára való hajlam vizsgálata új- és koraszülöttekben: előzetes tanulmány

 

14:15:         Csordás Anna

                     Gyermekgyógyászati Klinika

Staphylococcus aureus és Pseudomonas aeruginosa közötti interakciók elméleti és gyakorlati szerepe cisztás fibrózisban szenvedő betegekben

 

14:30:          Takács Timea

                     Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszék

Az anyatej hipofízis hormon tartalmának vizsgálata a gesztációs hetek függvényében

 

14:45:          Gálos Gergely, Kevey Dóra Kinga 

                     I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hemoreológiai változások preeclampsiában

 

15:00:          Debreceni Dorottya

                     Szívgyógyászati Klinika

Cryoballonos és rádiófrekvenciás katéterabláció hosszútávú sikerességének összehasonlítása paroxysmalis pitvarfibrillációban

 

15:15:          Reisz Viktória

                     Szívgyógyászati Klinika

CXCL11 szerepe az akut miokardiális infarktus állapotában

 

16:00-18:00:

Élettan, kórélettan III. / Physiology, pathophysiology III.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Garai János egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet - Elnök

Dr. Kovács Gergely tudományos főmunkatárs, Élettani Intézet

Dr. Kövesdi Erzsébet egyetemi adjunktus, Élettani Intézet

Dr. Mikó Alexandra rezidens orvos, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Péczely László egyetemi adjunktus, Élettani Intézet

 

16:00:         Jaimini Hitesh Joshi, Faragó Eszter

                     Transzlációs Medicina Intézet

The role of transient receptor potential ankyrin-1 (TRPA1) channels in

thermoregulatory changes associated with severe systemic inflammation

 

16:15:         Szabó Ádám, Hegedűs Dávid Áron

                     Élettani Intézet

A ventrális pallidumba injektált szulpirid hatása a szenzoros-motoros kapuzó mechanizmusokra egészséges és MAM-E17 skizofrénia modellállatokban

 

16:30:         Taigiszer Márton Csaba, Kiss Orsolya , Géczi Fanni

                     Élettani Intézet

Intraamygdaloid oxitocin hatása helytanulási folyamatok szabályozásában

 

16:45:          Vörös Dávid, Géczi Fanni, Taigiszer Márton Csaba

                     Élettani Intézet

Intraamygdaloid oxitocin anxiolítikus hatása autizmus állatmodellben

 

17:00:         Sondre Søderholm

                     Transzlációs Medicina Intézet

The effects of transient receptor potential vanilloid-1 channel desensitization on

abdominal vascular responses

 

17:15:         Tóka Orsolya Kata

                     Transzlációs Medicina Intézet

A QT-idő és a testhőmérséklet közti interakciók és azok klinikai jelentősége

 

II-es előadó / Lecture room II.

14:00-16:00:

Morfológia, Patomorfológia I. / Morphology, Pathomorphology I.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár, Anatómia Intézet - Elnök

Prof. Dr. Bodó Miklós emeritus professzor, Semmelweis Egyetem

Dr. Horváth-Opper Gabriella egyetemi docens, Anatómiai Intézet

Dr. Kálmán Endre klinikai főorvos, Pathologiai Intézet

Dr. Semjén Dávid egyetemi adjunktus, Pathologiai Intézet

 

14:00:          Kun Dániel

Anatómia Intézet

A depresszió három találat elméletén alapuló egérmodell prediktív validitásának vizsgálata az epigenetikai változások tükrében

 

14:15:          Lena Ferreira Hain

Anatómia Intézet

Pattern of limbic neuronal activity in the mouse model of post-traumatic stress disorder (PTSD)

 

14:30:          Gyurok Gergő Péter

Anatómia Intézet

A hallópálya és a Corti-szerv morfológiai vizsgálata hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid-génkiütött (PACAP KO) és vad típusú egerekben         

 

14:45:          Varna Gomes da Silveira

Élettani Intézet

PROX1 Immunoreactive Cell Types of the Mammalian Retina.

     

15:00:          Radics Barbara

Pathologiai Intézet

Glioblastoma molekuláris klasszifikációja 

 

15:15:         Novotnik Erik Álmos

                      Neurológiai Klinika

Epilepsziasebészeti minták kórszövettani elemzése (különös tekintettel a hippocampalis atrophiára)

 

16:00-18:00:

Morfológia, Patomorfológia II. / Morphology, Pathomorphology II.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Csernus Valér emeritus professzor, Anatómiai Intézet - Elnök

Prof. Dr. Bodó Miklós emeritus professzor, Semmelweis Egyetem

Dr. Tamás Andrea egyetemi docens, Anatómiai Intézet

Dr. Kálmán Endre klinikai főorvos, Pathologiai Intézet

Dr. Semjén Dávid egyetemi adjunktus, Pathologiai Intézet

 

16:00:         Pytel Bence

Anatómiai Intézet

A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag urocortin 1 neuronjainak vizsgálata a Parkinson-kórhoz társuló nem-motoros tünetek kialakulásában rotenon modellben, patkányban

 

16:15:          Bognár Máté Attila, Pytel Bence

Anatómiai Intézet

A locus coeroleus és a raphe magok szerepe a Parkinson-kór rotenon indukálta patkány modelljében

 

16:30:          Márton Zsombor Sándor, Pytel Bence

Anatómiai Intézet

A Parkinson-kórhoz társuló nem-motoros tünetek vizsgálata a centrális projekciójú Edinger-Westphal mag urocortin-1 sejtjeinek szelektív irtása után, patkányban

 

16:45:         Nyirati Csongor

Pathologiai Intézet

Minimális reziduális betegség (MRD) vizsgálata myelomában

 

17:00:          Máli Zorán

Pathologiai Intézet

Álpozitivitási határérték meghatározása metszeten végzett FISH-vizsgálatok során

 

17:00:          Xie Junjie

Igazságügyi Orvostani Intézet, PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet

Diatom tests in near and non-drowning cases

 

 

 

IV-es előadó / Lecture room IV.

13:00-15:00
Élettan, kórélettan I. / Physiology, pathophysiology I.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Garai János egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet – Elnök

Prof. Dr. Hamar Péter egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem

Dr. Kövesdi Erzsébet egyetemi adjunktus, Élettani Intézet

Dr. Ollmann Tamás egyetemi adjunktus, Élettani Intézet

Dr. Varjú-Solymár Margit egyetemi adjunktus, Transzlációs Medicina Intézet

 

13:00:         Harmati Kitti

                     Transzlációs Medicina Intézet

A szacharin által indukált hipotermia mechanizmusainak vizsgálata rágcsálókban

 

13:15:         Hegedűs Dávid Áron, Szabó Ádám

                     Élettani Intézet

A ventrális pallidumba injektált szulpirid hatása a lokomotoros aktivitásra és motivációs folyamatokra egészséges és MAM-E17 skizofrénia modellállatokban

 

13:30:         Jánosi Richárd, Horváth Cecília

                     Élettani Intézet

Az elektromos szinapszisok eloszlása kétféle szerveződési elvet követ az emlős retinában

 

13:45:         Kiss Orsolya, Vörös Dávid

                     Élettani Intézet

Intraamygdaloid oxitocin kezelés szociális interakcióra gyakorolt hatása valproát indukálta autizmus állatmodellben

 

14:00:         Móczár Dorottya

                     Transzlációs Medicina Intézet

Különböző bakteriális lipopoliszacharidák által indukált lázválasz vizsgálata egérmodellben

 

14:15:         Victor Nabseth

                     Transzlációs Medicina Intézet

The thermal effects of acute and chronic acidosis in relation to the transient receptor potential vanilloid-1 channel

 

15:00-17:00
Élettan, kórélettan II. / Physiology, pathophysiology II.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Garami András egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet - Elnök

Dr. Hegyi Eszter egyetemi adjunktus, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Kovács Gergely tudományos főmunkatárs, Élettani Intézet

Dr. Petheő Gábor egyetemi docens, Semmelweis Egyetem

Dr. Péterfalvi Ágnes egyetemi adjunktus, Laboratóriumi Medicina Intézet

 

15:00:         Erik Fulde

                     Transzlációs Medicina Intézet

Protective vascular effects of PACAP in hyperglycaemia

 

15:15:         Vértes Viola

                     Élettani Intézet

A gonadotropin releasing hormon (GnRH) és kisspeptin (KP) neuronok vizsgálata propylthiouracillal (PTU) indukált hypothyreotikus nőstény egerekben

 

15:30:         Nagy Mátyás

I.sz Belgyógyászati Klinika Gaszroenterológiai Tanszék és Transzlációs Medicina Tanszék

Hemoreológiai profil vizsgálata coeliakiás betegekben eset-kontroll vizsgálat segítségével

 

15:45:         Tóth Krisztián

                     Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Gyulladásos paraméterek jellemzése endotoxinnal kiváltott egér légúti gyulladás modellben: a szomatosztatin és sst4receptor szerepének vizsgálata

 

16:00:         Trencséni Eszter

                     Élettani Intézet

Ventrális pallidális dopamin-neurotenzin-interakciók szerepe a jutalmazás és a szorongás szabályozásában

 

16:15:         Homoki Orsolya, Kremzner Noémi Rita

                     Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Ismételt Olaparib kezelés hatása méhnyakrákos sejtvonalakon

 

 

17:00-19:00

Konzervatív klinikai orvostudományok II. / Conservative Clinical Sciences II.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Gyulai Rolland egyetemi tanár, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika - Elnök

Dr. Bellyei Szabolcs egyetemi docens, Onkoterápiás Intézet

Dr. Czakó Márta egyetemi adjunktus, Orvosi Genetikai Intézet

Dr. Erhardt Éva egyetemi docens, Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Sarlós Patrícia egyetemi adjunktus, I. sz. Belgyógyászati Klinika

 

17:00:         Nooshan Bachari

                     Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Investigation of the T-cell response of psoriatic patients against a potential antigenic peptide

 

17:15:         Hunyadi Karen

                     Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

PD-1 gátlókkal kezelt melanomás betegek utánkövetése

 

17:30:         Lautner Zsófia

                     Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

Dipeptidil-peptidáz-4 gátlók okozta bullosuspemphigoid klinikai, szövettani és szerológiai sajátosságainak vizsgálata

 

17:45:         Kremzner Noémi Rita

                     Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Szisztémás sclerosishoz társuló tüdőfibrosis biomarkerekkel való összefüggései

 

18:00:         Szentannai Blanka

                     Gyermekgyógyászati Klinika

A cystás fibrosis korai és késői szövődményei a génmutációk tükrében

 

18:15:         Pavlovics Anett

                     I. sz. Belgyógyászati Klinika

Check-point gátlók alkalmazása hematológiai malignitásokban

 

 

3. szemináriumi terem / Seminar room 3.

 

14:00-16:00:

Konzervatív klinikai orvostudományok III. / Conservative Clinical Sciences III.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Fekete Sándor egyetemi tanár, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Elnök

Dr. Csábi Györgyi egyetemi docens, Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Horváth Réka egyetemi adjunktus, Neurológiai Klinika

Dr. Pozsgai Éva egyetemi adjunktus, Alapellátási Intézet

Dr. Rajda Cecília egyetemi docens, SZTE Neurológiai Klinika

 

14:00:         Kálmán Bernadett

Neurológiai Klinika

A krónikus neurogén fájdalom korszerű terápiája

 

14:15:         Tóth Tünde

Anatómiai Intézet

Endogén PACAP vizsgálata Parkinson-kóros betegek vérmintáiban

 

14:30:          Pethő Borbála

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Georg Trakl-alkotáslélektani és befogadáslélektani vizsgálatok

 

14:45:          Szabó Petra

Neurológiai Klinika

Subdurális vagy mélyelektródákkal készített invazív EEG monitorozási eljárások szövődményeinek elemzése

 

15:00:          Szente Anna Tímea 

Neurológiai Klinika

A digitalizáció központi idegrendszeri hatásai

 

15:15:          Rumán Tamás

                      Neurológiai Klinika-NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet

Transzcendetalis meditácó hatásának forráslokalizációs vizsgálata hivatásos állományú tűzoltókban

 

 

16:00-18:00:

Konzervatív klinikai orvostudományok IV. / Conservative Clinical Sciences IV.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Bajnok László egyetemi tanár, I. sz. Belgyógyászati Klinika - Elnök

Dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

Dr. Nyul Zoltán egyetemi adjunktus, Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szabados Eszter egyetemi docens, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Rózsai Barnabás egyetemi adjunktus, Gyermekgyógyászati Klinika

 

16:00:         Kötő Viktória

                     I. sz. Belgyógyászati Klinika

A TNFα-gátlók a leghatékonyabbak a posztoperatív Crohn betegség kiújulásának megelőzésére – metaanalízis

 

16:15:         Vicena Viktória

                      Anatómiai Intézet

PACAP és PAC1 receptor expresszió vizsgálata a hasnyálmirigy patológiás elváltozásaiban

 

16:30:         Bosnyák Inez

                      Transzlációs Medicina Intézet

A laboratóriumi paraméterek és képalkotó eljárások rosszul segítenek bennünket az enterális táplálás szükségességének eldöntésében akut pankreatitiszben

 

16:45:         Hári Zsófia

                     Orvosi Képalkotó Klinika

Pajzsmirigygöbök mesterséges intelligenciával történő értékelésének buktatói a klinikai ultrahang diagnosztikában

 

17:00:         Kovács Balázs, Buczkó Emma

                      Élettani Intézet

A sztereopszis vizsgálata a szenzoros maszkolás módszerével.

 

17:15:         Aleksic Dominika

                     Transzlációs Medicina Intézet

A TRANS-IBD multicentrikus, prospektív, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat kérdőíveinek adaptációja

 

17:30:         Sági Lilla

                      Orvosi Képalkotó Klinika

Crohn betegség aktivitásának megítélése MR enterográfiás vizsgálattal, a DWI szerepe

 

17:45           Donmayer Dávid

Orvosi Képalkotó Klinika

Gyermekkori alacsony dózisú teljes test röntgenvizsgálatok során talált mellékleletek retrospektív értékelése

 

Dékáni Tanácsterem / Dean’s Office

14:00-16:00:       

Operatív orvostudományok I. / Operative Clinical Sciences I.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Bátai István egyetemi docens, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet - Elnök

Dr. Bányai Dániel egyetemi adjunktus, Urológiai Klinika

Dr. Lujber László egyetemi docens, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Dr. Szabó György egyetemi docens, Ortopédiai Klinika

 

14:00:         Hargitai Emma

                      Transzlációs Medicina Intézet

Különböző kezelési módszerek összehasonlítása másodfokú égési sérülés állatmodelljében

 

14:15:         Csákvári Zsófia

Gyermekgyógyászati Klinika

Áramégés okozta ujjsérülés ellátása és a sérülés késői szövődménye -esetimertetés-

 

14:30:         Lőrincz Aba Tamás

Gyermekgyógyászati Klinika

Teljes vastagságú bőr transzplantáció eredményessége gyermekkori mély II. fokú kéz égési sérülések esetén.

 

14:45:         Nyakas Viktória

Ortopédiai Klinika

A collodiaphysealis szög konvencionális röntgenfelvételen történő mérési módszereinek megbízhatósági vizsgálata

 

15:15:         Fülöp Bence

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Éretlen monocyta alakok szerepe az infekció korai előrejelzésében

 

15:30:         Molnár Dorottya

Radiológiai Klinika

Point of care ultrahangvizsgálatok szerepe a sürgősségi betegellátásban

 

15:45           Anik Mercédesz Amelita

Urológiai Klinika

Nefrolitometriás rendszerek szerepe a perkután kőeltávolítás kimenetelének előrejelzésében

16:00-18:00:

Operatív orvostudományok II. / Operative Clinical Sciences II.

 

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Koppán Miklós egyetemi tanár, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - Elnök

Dr. Csontos Csaba egyetemi docens, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Dr. Horváth Gábor egyetemi adjunktus, Ortopédiai Klinika

Dr. Szántó Zalán egyetemi docens, Sebészeti Klinika

Dr. Szanyi István egyetemi adjunktus, Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika

 

16:00:         Lamberti Anna Gabriella

Gyermekgyógyászati Klinika

Melyik a stabilabb tűződrótos rögzítési technika? Biomechanikai vizsgálat

 

16:15:         Juhász Erika

Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Combnyaktöréssel kezelt betegek szövődményeinek etiológiai felmérése 

 

16:30:          Kondor Bence

Ortopédiai Klinika

A cement nélküli disztálisan rögzülő monoblokk szárakkal (Wagner) szerzett tapasztalataink revíziós csípő endoprotetika során

 

16:45:          Kökényesi Mihály

Ortopédiai Klinika

Végtaghosszkülönbség vizsgálata radiológiai módszerrel tünetmentes egészséges önkénteseken

 

17:00:          Lauer Barnabás, Lendvay Marcell 

Ortopédiai Klinika

Kézi 3D szkenner intraoperatív alkalmazási lehetőségének vizsgálata a serdülőkori idiopátiás gerincferdülés műtéti ellátása során

 

17:15:         Tóth-Pál Zsófia

Ortopédiai Klinika

Az early-onset scoliosis növekedő implantátummal történő kezelés során felmerülő autófúzió felmérése

 

17:30:          Lillik Veronika

Szemészeti Klinika

Új diagnosztikus eljárások a Száraz szem szindrómában