Sanofi-Aventis Doktori Ösztöndíj

2008. április 7.

Sanofi-Aventis Doktori Ösztöndíjra pályázati lehetőség

Pályázati felhívás Sanofi-Aventis Doktori Ösztöndíj A Chinoin Zrt., a Sanofi-Aventis csoport tagja - a továbbiakban: vállalat - határozatlan időtartamra kötelezettségvállalás közérdekű célra jogcímen doktori ösztöndíjat létesít, amely évente több, de maximum 3 PhD-hallgató részére adható. A vállalat kinyilvánítja azon szándékát, hogy igényt tart a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán - a továbbiakban: Kar - képzett, magasan kvalifikált, tehetséges, gyógyszeripari kutatás és fejlesztés iránt érdeklődő fiatal szakemberekre, mint szakmai utánpótlásra. A Kar kinyilvánítja, hogy hangsúlyt helyez arra, hogy a Karról kikerülő szakemberek kellően jártasak legyenek mind elméleti, mind gyakorlati feladatok önálló megoldásában. Az ösztöndíjat „Sanofi-Aventis Doktori Ösztöndíj” elnevezéssel, - a Kar által kiírt - pályázat útján, a vállalat képviselőjével történt egyeztetés és a Kar ezen a területén illetékes doktori iskolája véleménye alapján nyerheti el gyógyszeripari érdeklődési körbe tartozó kutatási témával orvos, gyógyszerész, biológus, molekuláris biológus alapképzettségű, PhD-képzésbe felvett fiatal, aki a pályázat benyújtásakor nem töltötte be a 35. évét. Az ösztöndíjat elnyerő PhD hallgatók részére az ösztöndíj folyósítása a kurzus harmadik évének befejezéséig tart, amennyiben ezt a hallgató, vagy a vállalat fel nem mondja. Az ösztöndíj folyósítása kivételes esetben, a felek egyetértésével a kurzus negyedik évére is kiterjeszthető. Az ösztöndíjas hallgatók tudományos előmenetelét a vállalat a képzés teljes időtartama alatt figyelemmel kíséri. A vállalat lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy látogatást tegyenek és munkájuk haladásáról szóban beszámoljanak a vállalat telephelyén. Az ösztöndíjasok kötelesek évente írásban beszámolni munkájukról. A beszámolót a Kar adott év december 31-ig elküldi a vállalati kapcsolattartó részére. Tudományos közleményekben az ösztöndíjas köteles feltüntetni, hogy a munka „Sanofi-Aventis Doktori Ösztöndíj” („Sanofi-Aventis Scholarship”) támogatásával készült. A Kar vállalja, hogy az ösztöndíjra pályázó hallgatókat tájékoztatja az ösztöndíj elnyeréséből eredő kötelezettségekről. A Kar biztosítja a kutatási feltételeket, beleértve a kutatási téma irányítását is. A képzést a PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének mindenkori igazgatója irányítja. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók a doktori témájukhoz kapcsolódó gyakorlati oktatásban vehetnek részt a vállalatcsoport hazai vagy külföldi telephelyein. A gyakorlati oktatás során az oktatóhelyen a hallgató felügyelet mellett használhatja a vállalat tulajdonában levő berendezéseket. Prof. Barthó Loránd s.k. Tel.: 72-236 217 e-mail: Lorand.Bartho@aok.pte.hu