Berde Botond Ösztöndíj 2023 - új beadási határidő

2023. május 26.

Egyetemünk díszdoktora, Berde Botond bázeli professzor (1919-2014) 1997-ben alapította a fiatal kutatók támogatását célzó, nevét viselő ösztöndíjat.

A támogatás célja az egykori alapító szellemének, céljainak megtartása mellett, de az azóta eltelt időszak változásaihoz és a PTE-re vonatkozó szabályozási környezethez adaptált támogatási forma tovább-működtetése.

A támogatás olyan, 2-4 hetes időtartamú, továbbképző jellegű metodikai tanulmányutat tesz lehetővé az európai országok valamelyikében, amelynek szakmai célja egy külföldön már sikerrel alkalmazott, a jövőben egyetemünkön hasznosítható gyakorlat, módszer tanulmányozása, elsajátítása (kísérleti terv, metodika elsajátítása, vizsgálati módszer, stb.).

1) A támogatandók köre:

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:

 • a PTE ÁOK vagy a PTE KK foglalkoztatottja, vagy a PTE ÁOK-hoz tartozó doktori iskolák egyikének ösztöndíjas doktorandusz hallgatója;
 • a pályázat benyújtási határidejének időpontjában még nem töltötte be a 37. életévét;
 • sikeres, a jövőre nézve ígéretes tudományos, kísérletes munkán alapuló munkásságot folytat, amelyről legalább 1 db első/utolsó szerzős vagy legalább 2 db társszerzős közlemény jelent meg PubMed-ben jelzett folyóiratban.

2) A támogatás felhasználásának feltételei:

A támogatás összege az alábbiakra fordítható:

 • utazási költségek (utazás, transzfer);
 • kiküldetés esetén napidíj;
 • szállásköltség;
 • külföldi helyi közlekedési költségek.

A költségek a PTE vonatkozó szabályzatainak, utasításainak megfelelően, a PTE nevére és címére (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) kiállított számlák és/vagy utazási bizonylatok alapján számolhatók el.

A helyszínen felmerülő költségek fedezésére a PTE szabályai szerint útielőleg igényelhető.

3) A támogatás mértéke:

A pályázható összeg: legfeljebb 1.200.000 Ft/fő

(azon belül a felhasznált, 2) pont szerinti kiadások erejéig)

Elnyerhető pályázatok száma: évente legfeljebb 2 db

A bíráló kuratórium fenntartja a jogot, hogy – a benyújtott pályázatok számának és színvonalának függvényében – nem minden évben ítéli oda a támogatást.

4) Egyéb feltételek:

 • A támogatást egy személy csak egy alkalommal nyerheti el.
 • A támogatás nem fordítható kongresszuson, szimpóziumon való részvétel költsé­gei­nek fedezésére, annak támogatási lehetőségeiről külön dékáni utasítás rendelkezik.
 • A támogatás a 2023. szeptember 1. és 2024. január 31. közötti időszakban használható fel.
 • A pályázatot elnyerő személynek az 1) pont szerinti jogviszonyok valamelyikével a tanulmányút végéig rendelkeznie kell.

5) A pályázat benyújtása:

 • A pályázatot a dekani.hivatal@aok.pte.hu email-címen kell benyújtani.
 • A dokumentum neve: „ÁOK_Berde_Botond_pályázat_év_hónap_nap_pályázó vezeték és keresztneve" megjelöléssel, amit az E-mail tárgy mezőjében is fel kell tüntetni (a dátum a benyújtás időpontját jelenti).
 • A pályázatot egy kinyomtatott, aláírt példányban is be kell nyújtani az ÁOK Dékáni Hivatalhoz.
 • A pályázat benyújtásának határideje 2023. június 30. (péntek)
 • A benyújtott pályázatokat – azok szakmai bírálatát megelőzően – a kari pályázati területi referensek formailag ellenőrzik.

6) A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény (egyetem, klinika, kutató intézet) meg­neve­zését, címét és a fogadó fél nevét, beosztását;
 • fogadókészséget igazoló levél;
 • a pályázó munkahelyének vezetője (intézet, klinika igazgatója, PhD-hallgató esetén a programvezető által írt támogató levél;
 • a pályázó szakmai életrajza (születési dátumot is feltüntetve) és publikációs jegyzéke;
 • munkaterv;
 • nyelvtudás igazolása (legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsga angol nyelvből vagy a fogadó ország nyelvéből);
 • foglalkoztatotti vagy hallgatói jogviszony igazolása;
 • a megpályázott támogatás felhasználásának költségterve.

7) A pályázatok elbírálása

 • A pályázatokat a Berde Botond professzor úr elvei szerint kijelölt kuratórium bírálja el. A bírálatot végző kuratóriumi ülésre meg kell hívni az ÁOK Dékánját vagy az általa kijelölt dékánhelyettest is.
 • A kuratórium a benyújtott pályázatokat 2023. július 7-ig értékeli, a pályázókat 2023. július 14-ig értesíti a bírálat eredményéről az ÁOK Dékáni Hivatalán keresztül.

8) A pályázat beszámolójának beküldési módja:

A tanulmányút befejezését követően részletes (2-5 oldalas) szakmai beszámolót kell készíteni, amelyben ismertetni kell a tanulmányozott gyakorlatot, módszert, annak elsajátítási fokát, az egyetemen belüli hasznosítás lehetőségeit, feltételeit. A beszámoló­hoz csatolni kell a felhasznált költségekről összeállított kimutatást, amihez a Gazdasági Referatúra munkatársainak segítsége igénybe vehető.

A szakmai beszámolót a tanulmányút befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani egy aláírt példányban az ÁOK Dékáni Hivatalhoz, valamint elektronikusan a dekani.hivatal@aok.pte.hu e-mail címre is el kell küldeni.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!