Tájékoztató a PTE Operatív Stáb március 12-ei ülésén meghozott döntéseiről

2020. március 12.

A Rektori Vezetői Értekezlet által elfogadott, a Pécsi Tudományegyetem koronavírus terjedése elleni védekezésről szóló Intézkedési Terve értelmében megalakult a PTE Operatív Stáb és a mai napon megtartotta alakuló ülését, és a következő határozatokat hozta.

 

PTE Operatív Stáb 1/2020. (III. 12) határozata

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről  szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás szigorítását a Kormány által elrendelet veszélyhelyzetre tekintettel, az alábbi területeken:

  • az utasítás hatálya alá tartozó személyi kör esetében 2020. március 13. napjától a külföldi kiküldetések teljes egészében kerüljenek tiltásra,
  • kerüljenek beépítésre a 41/2020. (III.11.) Kormányrendeletben az egészségügyi dolgozókra vonatkoztatott rendelkezések,
  • a közalkalmazott szabadidejében külföldre tervezett utazások jogkövetkezményei a „veszélyeztetett terület” helyett bármely külföldi kiutazásra terjedjenek ki.

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság

határidő: 2020. március 13.

 

PTE Operatív Stáb 2/2020. (III. 12) állásfoglalása

a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatási tilalmának értelmezésére a mai napig felmerült kérdések kapcsán:

- a graduális képzésben kizárólag hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra kiterjed az intézménylátogatási tilalom,

- amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonyán kívül az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban is áll, ezen jogviszonyára tekintettel az intézménylátogatási tilalom rá nem vonatkozik,

-  az Általános Orvostudományi Karon szigorló tanéven tanulmányokat folytató hallgatókra kiterjed az intézménylátogatási tilalom,

- a doktoranduszok oktatási és kutatási feladataikat a munkavállalókhoz hasonlóan végzik, ezért rájuk az intézménylátogatási tilalom nem terjed ki,

- az olyan testületi ülések (pl. Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság) amelyek hallgatói részvételhez kötöttek csak annyiban tarthatóak meg, ha a hallgatók részvétele a tanácskozásban és döntéshozatalban infokommunikációs eszközök segítségével távolról is biztosított, ellenkező esetben a testületi ülések elhalasztása, illetve a folyamatban lévő eljárások felfüggesztése javasolt.

 

PTE Operatív Stáb 3/2020. (III. 12) állásfoglalása

a PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben folytatott tevékenysége kapcsán:

Az Operatív Stáb azt az egyhangú állásfoglalást hozta, hogy az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket függesszék fel.

 

PTE Operatív Stáb 4/2020. (III. 12) határozata

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag egyetért azzal, hogy 2020. március 13. napjától kezdődően valamennyi elektív műtéti ellátást - kivéve az onkológiai sebészeti eseteket – ellenkező Klinikai Központi elnöki utasításig szükséges leállítani.

felelős: Klinikai Központ elnöke

határidő: azonnal

 

PTE Operatív Stáb 5/2020. (III. 12) határozata

A PTE Operatív Stáb egyhangú döntése értelmében a kialakult helyzetben a járványügyi érdekre tekintettel a Klinikai Központban többletbetegellátó kapacitás kialakítása szükséges. A többletkapacitás kialakításának előkészítését, az egészségügyi szakmai operatív team a Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyén javasolja megvalósítani, a jelenleg használaton kívül lévő, ámde korábban betegellátási célokat szolgáló épületrészekben.

A többletkapacitás bővítés érinti a jelenleg meglévő nővérszállót, annak kiürítésével.

felelős: Klinikai Központ elnöke, Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság

határidő: 2020.03.17. 08:00

 

PTE Operatív Stáb 6/2020. (III. 12) határozata

A PTE Operatív Stáb egyhangúan javasolja a 3/2020. számú rektori utasítás kiadását a kollégiumok zárvatartásának elrendeléséről.

felelős: Rektori Kabinet Titkárság, EHÖK

határidő: azonnal

 

PTE Operatív Stáb 7/2020. (III. 12) határozata

A PTE Operatív Stáb a Pécsi Tudományegyetem belső képzéseinek felfüggesztését egyhangúlag elrendeli a veszélyhelyzet fennállásáig.

felelős: rektori kabinetvezető

határidő: azonnal

 

PTE Operatív Stáb 8/2020. (III. 12.) határozata

A PTE Operatív Stáb felhatalmazza Lengvárszky Attila oktatási igazgatót, hogy az elmaradó Erasmusos utak költségeinek viseléséről szükséges egyetemi ajánlásokat a Tempus Közalapítvány felé tegye meg.

felelős: oktatási igazgató

határidő: 2020. március 13.

 

PTE Operatív Stáb 9/2020. (III. 12.) határozata

A PTE Operatív Stáb felhatalmazza Lengvárszky Attila oktatási igazgatót arra, hogy az Egyetem szervezeti egységei felé tegyen közzé oktatásszervezési és informatikai ajánlatot a távoktatásra felkészülés érdekében.

A PTE Operatív Stáb felkéri a Karok, és egyéb oktatási tevékenységet folytató szervezeti egységek vezetőit, hogy 2020. március 16-án 8:00-ig küldjék be a távoktatásra átállásról szóló intézkedési tervüket és jelenléti oktatási igényeiket az oktatási igazgató ajánlása alapján.

felelős: RK Oktatási Igazgatóság, Kancellária Informatikai Igazgatóság

határidő: azonnal

 

PTE Operatív Stáb 10/2020. (III. 12.) határozata

A PTE Operatív Stáb döntése értelmében a PTE valamennyi önálló szervezeti egysége jelöljön ki hatáskörrel rendelkező, az Operatív Stábbal folyamatos kapcsolattartást végző személyt, továbbá e-mailes és mobiltelefonos elérhetőségét küldje meg a pteoperativstab@pte.hu a PTE Operatív Stáb központi e-mailcímére.

felelős: önálló szervezeti egyégvezetők

határidő: 2020. március 13.

 

 

Pécs, 2020. március 12.

 

Dr. Betlehem József s.k.

 

általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

a PTE Operatív Stáb vezetője